Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Programma onderdelen

Aanbieding

Inleiding

Voor u ligt de programmaverantwoording van de gemeente Veere over het jaar 2015. Deze rekening voldoet aan de eisen zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), die per 1 januari 2004 van kracht werd.

Opzet van de jaarstukken

Zowel de begroting als de jaarstukken zijn in het BBV in vier onderdelen verdeeld met de toevoeging van de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen in de jaarrekening.

Begroting

 

Jaarstukken

 

beleidsbegroting

1. programmaplan

jaarverslag

1. programma-

    verantwoording

 

2. paragrafen

 

2. paragrafen

financiële begroting

3. overzicht van

    baten en lasten en

    de toelichting

jaarrekening

3. overzicht van baten en

    lasten in de jaar-

    rekening en de

    toelichting  

 

4. uiteenzetting van

    de financiële

    positie en de

    toelichting 

 

4. balans en de

    toelichting

 

 

 

5. bijlage met

    verantwoordingsinfor-

    matie over specifieke

    uitkeringen (SiSa)

 

Voor deze indeling is gekozen, om de opzet van de begroting zo identiek mogelijk te maken aan die van de jaarstukken. Aansluiting tussen begroting en jaarstukken van gemeenten is belangrijk voor het inzicht.
In artikel 4.1 van het BBV is het volgende bepaald: De indeling van de begroting en de jaarstukken is identiek.
De jaarstukken bestaan uit een jaarrekening en een jaarverslag. Dit is in de Gemeentewet aangegeven. In de hierboven gegeven opzet van de begroting is de beleidsbegroting de tegenhanger van het jaarverslag en de financiële begroting van de jaarrekening.
Bij het samenstellen van de jaarstukken is het bovenstaande schema gevolgd.

Uw raad treft de volgende stukken aan:

- De jaarrekening, waarin opgenomen balans met toelichting, programma-rekening met toelichting voorafgegaan door het overzicht van baten en lasten en bijlagen;
- Het jaarverslag, waarin opgenomen de programmaverantwoording met paragrafen.Aan het college wordt verantwoording afgelegd in de productenrekening. In dit boekwerk zijn ook diverse bijlagen opgenomen. Per fractie stellen wij een exemplaar beschikbaar.In de begroting heeft uw raad onderstaande programma’s benoemd. 

   • Ruimtelijke ordening
   • Buitengebied        
   • Leren en Leven    
   • Zorg en Sociale voorzieningen                                                  
   • Veiligheid            
   • Leefomgeving      
   • Economie            
   • Openbare Ruimte                                                                  
   • Bestuur
   • Projecten

Per programma zijn de vragen beantwoord:

   • Wat hebben we bereikt?
   • Wat heeft college daarvoor gedaan?
   • Wat heeft het gekost?

Met deze vragen wordt per programma duidelijk welk maatschappelijk effect men wil bereiken, welke doelstellingen in kwalitatieve zin en (meetbare) prestaties men wil behalen en welk budget hiervoor nodig is. Vervolgens is in de begroting aangegeven wat wij daarvoor gaan doen (de bestuurlijke inspanning). In de loop van het jaar hebben wij over deze vragen via het Pepperflow aan u gerapporteerd. Per programma geven wij nu een verantwoording over deze bestuurlijke inspanningen.

Per programma zijn de onderliggende producten vermeld. Deze geven alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van producten. In de jaarrekening is het totaal van deze producten per programma weergegeven in het overzicht van baten en lasten en de toelichting. Het totaal van de baten en lasten in de producten is gelijk aan het totaal van de programma’s.

Paragrafen
Overeenkomstig de voorschriften is een aantal verplichte paragrafen opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting en realisatie vanuit een bepaald perspectief. Deze kunnen een grote financiële impact hebben, van politieke betekenis zijn of van belang voor de realisatie van de programma’s. In de voorschriften wordt aangegeven wat ten minste in elke paragraaf opgenomen moet worden. In deze rekening treft u in het vervolg op de begroting de volgende paragrafen aan:

   • Bedrijfsvoering
   • Lokale heffingen
   • Weerstandvermogen en risicobeheersing
   • Onderhoud Kapitaalgoederen
   • Financiering
   • Grondbeleid
   • Verbonden Partijen

Jaarstukken
In de programma’s zijn de cijfers van de primitieve begroting en de begroting na wijzigingen naast de rekeningcijfers gepresenteerd. Analyses hebben plaatsgevonden tussen de cijfers van de begroting na wijziging en de rekeningcijfers. Bij de programma’s is over bestuurlijke inspanningen in het jaar 2015 gerapporteerd. De financiële analyses treft u aan in het overzicht van baten en lasten.
In de bestuursrapportages werd over de voortgang van de maatregelen (in Pepperflow) gerapporteerd. Wij hebben u ook tussentijdse (financiële) bestuursrapportages aangeboden waarin voornamelijk op de financiën is gerapporteerd.

In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over specifieke uitkeringen van het rijk. In een bijlage SiSa (single information single audit) wordt een overzicht gegeven van een aantal specifieke uitkeringen. Verantwoording bij de jaarrekening heeft als voordeel dat een controlerend accountant niet meer voor iedere regeling een aparte verklaring hoeft af te geven.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft per gemeente aan welke specifieke uitkeringen in de bijlage verantwoord moet worden. In de bijlage zijn ook de ontvangen bijdragen van de provincie Zeeland verantwoord.

Samenvatting

Jaarverslag 2015
Hieronder volgen per programma een aantal in het oog springende realisaties in 2015.

Ruimtelijke ordening

 • In september 2015 hebben wij het plan van aanpak vastgesteld voor de uitvoering van het Masterplan Fort den Haakweg. In dit plan staat per coalitiepartner beschreven welke stappen gezet moet worden om te komen tot realisatie.
 • Aan de hand van de kaders voor de gemeentelijke accommodaties zijn gemeentelijke gebouwen geïnventariseerd. Een aanzet voor de kaders is op 17 december 2015 aan de raad voorgelegd en geaccordeerd.
 • De bouw van woningen op locaties in Oostkapelle, Zanddijk en Zoutelande en het incidenteel opvullen van inbreidingslocaties in de kernen zijn gerealiseerd binnen de geldende woningmarktafspraken.
 • In verband met de verkoop van bouwkavels in Zoutelande hebben we ook in 2015 weer een winstneming kunnen doen.

 

Buitengebied

 • De gemeenteraad heeft in juni 2015 de 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld, waarin de uitspraak van de Raad van State is verwerkt. Op 25 februari 2016 was er een zitting voor een bodemprocedure. Hiervan is nog geen uitspraak bekend.
 • Wij hebben op onderdelen in 2015 uitvoering gegeven aan de ambities, uitgesproken in het rapport "De Kust is breder dan het strand". Denk aan verwijzing naar parkeerterreinen, informatieborden enzovoort.

Leren en Leven

 • In 2015 zijn veel praktische zaken op het gebied van passend onderwijs opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpakketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school en de zorg in het gezin.
 • Het ministerie heeft laten weten dat Veere voldoende invulling geeft aan het VVE-beleid (Voor- en Vroegschoolse Educatie).
 • In 2015 hebben we een multifunctionele accommodatie (MFA) in Zoutelande gerealiseerd. Deze accommodatie werd op 11 februari 2016 geopend.
 • De speerpunten uit het uitvoeringsprogramma sport hebben we nagenoeg allemaal gerealiseerd.
 • Voor 2015 heeft de Stichting Welzijn Veere de coördinatie op de samenwerking tussen zorg en welzijn vanuit de ouderennota overgenomen.
 • De Structuurvisie Cultuurhistorie is door de raad op 1 oktober 2015 vastgesteld.

Zorg en sociale voorzieningen

 • Met alle sportverenigingen met een kantine is een convenant afgesloten over de verkoop van alcohol in de kantines.
 • Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van de opbouw van de organisatie Porthos, de nieuwe toegang tot (jeugd)zorg voor Walcheren.
 • In afstemming met de andere twee gemeenten hebben we geconcludeerd dat het voorlopig niet nodig is om een beleidsplan voor het brede sociaal domein op te stellen.
 • In 2015 is bij Orionis gestart met een begrotingsscan, analyse van het werkbedrijf en de een analyse van de flexibilisering van het personeel.

Veiligheid

 • Op verschillende gebieden hebben we samengewerkt met Woonburg en politie aan een veiliger Veere.
 • Dit jaar is ingestemd met Maatwerk in Brandweerzorg 3.0.

Leefomgeving

 • De evaluatie aanpassingen minicontainers is in juni 2015 in de raad behandeld. We hebben de inwoners van de kern Westkapelle uitgenodigd voorstellen te doen voor verbeteringen.
 • Vertegenwoordigers van de gemeente Veere hebben in 2015 deelgenomen  in de werkgroepen Riolering buitengebied en Rioolvreemd water.
 • In de Gemeente zijn op diverse locaties maatregelen genomen om wateroverlast te verminderen.
 • Het streven naar energieneutraal maken van gebouwen is in 2015 doorgezet en plannen voor energieneutraal maken van onder andere de loods Grijpskerke worden in 2016 verder uitgewerkt.

Economie

 • De conclusie is, dat gezien het aantal aanvragen, De regeling Nieuwe Economische Dragers (NED) voorziet in een behoefte met het positieve effect dat bestaande schuren / bebouwing behouden blijven.
 • Inmiddels is duidelijk dat DELTA N.V. het netwerkbedrijf Enduris moet afsplitsen vóór 1 juli 2017. DELTA N.V. heeft de verwachting afgegeven de komende jaren geen dividend uit te keren aan de aandeelhouders.
 • De uitvoering van de visie Domburg is in volle gang. In oktober heeft het college een Stedenbouwkundige aangesteld voor de uitvoering.
 • Op 16 januari 2015 hebben wij als gemeente met de Toeristische sector Veere een convenant ondertekend over de besteding van de Toeristische Impuls. Ieder jaar is een budget van € 200.000 beschikbaar.
 • De nieuwe Kadernota kampeerterreinen Veere 2013 is vastgesteld.

Openbare ruimte

 • De herinrichting Kaai, Veere is gereed en is naar tevredenheid van de omgeving en de gemeente uitgevoerd.
 • De voorgenomen besparing voor 2015 door het overdragen van groen etc. (burgers en bedrijven participeren in onderhoud van groenelementen) is gerealiseerd. In 2015 is weer een aantal nieuwe projecten gestart.
 • De inrichting van veel plantsoenen is aangepast zodat ze eenvoudiger te onderhouden zijn.
 • Het dynamisch parkeerverwijssysteem is in 2015 gerealiseerd. Met dit systeem kunnen we real time het zoekverkeer sturen naar de beschikbare parkeerplaatsen.
 • In de raad van februari 2015 is de ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen vastgesteld.

Bestuur

 • De personele invulling Porthos is per 1 oktober jl. gerealiseerd.
 • In 2015 is de pilot omgevingsplan gestart. Verordeningen en regels die te maken hebben met de fysieke leefomgeving en alle bestemmingsplannen voor onze kernen worden hiermee geïntegreerd in één plan.
 • Veere scoort als beste Zeeuwse gemeente bij digitale dienstverlening aan inwoners en staat in de top 20 van de gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners.
 • De gemeente Veere is één van de vijf gemeenten die meedoen aan de pilot om gericht meer ondernemers met het ondernemersdossier te laten werken.
 • De website gemeenteraad is in januari van het afgelopen jaar gerealiseerd en per de laatste week van februari operationeel. 

Projecten

 • Singelgebied Domburg.
  Op hoofdlijnen hebben we overeenstemming bereikt over het verplaatsen van de huidige supermarkt. Besluitvorming en het sluiten van overeenkomsten is niet meer gelukt eind 2015. Zodra de overeenkomsten zijn gesloten kunnen we starten met de bestemmingplanprocedure.
 • Veelzijdig Veere.
  Eén van de doelen was een parkeerverwijssysteem in Veere. Dit system is in mei 2015 in gebruik genomen.