Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

1.016 Formuleren van integrale toekomstvisies voor de kernen

1.016 Formuleren van integrale toekomstvisies voor de kernen
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 19-09-2013
Einddatum: 15-03-2017

In april 2013 besloot u om ook voor Biggekerke, Meliskerke, Westkapelle, Aagtekerke, Grijpskerke, Koudekerke, Oostkapelle en Gapinge dorpvisies te maken. Inmiddels wordt er in Biggekerke, Westkapelle, Aagtekerke en Koudekerke gewerkt aan een visie, veelal op initiatief van de dorpsraden. De dorpsvisie Aagtekerke is op 1 oktober 2015 aan uw raad aangeboden en Serooskerke wil deze ook in 2015 afronden.

De dorpsraad blijft eigenaar van de visie. De gemeente zal de visie als basis gebruiken voor de dialoog over het opstellen van gemeentelijk beleid (denk aan de Toekomstvisie Accommodatiebeleid, het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan, het Omgevingsplan, de gemeentelijke Duurzaamheidsagenda). Als de dorpsraad dit wil, blijft de gemeente actief ondersteunen bij het tot uitvoering brengen van de plannen. Bijvoorbeeld door het opstellen van een uitvoeringsagenda. Want ook de uitvoering van het plan is “van, voor en door het dorp” en we willen samen met de inwoners op zoek naar mogelijkheden om deze projecten te realiseren, bijvoorbeeld via de Reserve leefbaarheid.

Zowel voor de gemeente als voor de dorpen is het zoeken naar een goede invulling van de nieuwe rol. De gemeente geeft advies en ondersteunt in het proces. Het overlaten aan de kernen betekent ook dat we weinig invloed hebben op het tempo en het eindresultaat.Toelichting

G
Kwaliteit

Aagtekerke: De dorpsvisie is gereed. De voorzitter van de dorpsraad heeft de visie officieel overhandigd op 1 oktober jl. aan de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad. De dorpsraad heeft de visie gebruikt als input voor het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan. Ook gaan ze de visie gebruiken als input voor de dialoog over het accommodatiebeleid. Ze hebben het thema duurzaamheid uit de visie opgepakt en werken dit nu met twee studenten van de HZ verder uit  om zo de duurzame ontwikkelingen in het dorp te stimuleren.

Biggekerke: In maart jl. heeft de dorpsraad met de inwoners gesproken over de concept dorpsvisie. Aan de hand van thema's hebben ze nader geïnventariseerd wat men wel/niet belangrijk vindt voor het dorp. Daarna hebben ze de dorpsvisie aangepast. In juni jl. hebben ze de definitieve versie van de dorpsvisie gepresenteerd bij de openbare dorpsraadvergadering. Enkele personen verzochten de dorpsraad om nog enige zaken aan te passen. Het belangrijkste punt uit de dorpsvisie is het multifunctioneel centrum Biggekerke. Daarover hebben ze een nieuwsbrief opgesteld en huis-aan-huis laten bezorgen in juli jl. De dorpsraad heeft de dorpsvisie daarnaast gebruikt bij het leveren van input voor het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Ook hebben ze de dorpsvisie gebruikt bij het kiezen van een bestemming voor de subsidie voor de kern, namelijk voor het verfraaien van de dorpsentrees.

Koudekerke : De dorpsraad en de ondernemersvereniging hebben eind 2014 het initiatief genomen om te starten met een visie. Uit de dorpsraad en ondernemersvereniging en met andere betrokken inwoners is een stuurgroep opgericht. Deze stuurgroep heeft in maart jl. een eerste brainstormavond met inwoners gehouden. Na deze avond zijn ze begonnen met vier werkgroepen om bouwstenen te maken voor de dorpsvisie en heeft een serie interviews plaatsgevonden met stakeholders op het dorp over speerpunten voor de dorpsvisie. De stuurgroep nadert nu de integratiefase.

Meliskerke: De dorpsraad en de ondernemersvereniging hebben het initiatief genomen om te starten met een visie. Samen met vertegenwoordigers van verenigingen en kerk is een projectgroep samengesteld. Uit de projectgroep is een kleine werkgroep gevormd die de eerste bijeenkomst voor dorpsbewoners heeft voorbereid. Echter, gaandeweg bleek dat veel leden van de projectgroep weinig animo ondervonden bij buurtgenoten. Er is in het dorp nu te weinig draagvlak voor het maken van een dorpsplan. De dorpsraad is nu bezig om te bezien hoe, wanneer en welke zaken verbeterd kunnen worden in het dorp.

Serooskerke : Het dorpsplan is gereed. Er heeft op dinsdag 10 november een bewonersavond plaatsgevonden. Op deze avond is de visie symbolisch overhandigd aan de burgemeester. 

Westkapelle: In Westkapelle werkt een stuurgroep bestaande uit diverse vertegenwoordigers van verenigingen, dorpsraad, ondernemersvereniging en andere betrokken dorpsgenoten aan een visie.   Op 19 november hebben zij een bewonersavond georganiseerd. Deze avond was zeer drukbezocht. De input van deze avond wordt nu verwerkt in de visie. Ze streven ernaar om de visie begin 2016 af te ronden en te overhandigen aan de gemeenteraad.