Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

4.002 Vormgeven nieuw beleid volwasseneneducatie

4.002 Vormgeven nieuw beleid volwasseneneducatie
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Educatiewet van kracht. De verplichte winkelnering bij een ROC vervalt hierdoor. Niet de individuele gemeenten, maar een centrumgemeente (Goes) ontvangt de rijksbijdrage. Wij zetten de rijksbijdrage Walchers in. Doel is de vorming van een netwerkorganisatie: een taalhuis. Hier krijgt iedereen de bij hem of haar passende vorm van onderwijs in Nederlandse taal. Het taalhuis is half 2016 gestart. In 2017 worden de eerste resultaten zichtbaar. Vervolgens bepalen we waar bijgesteld moet worden. In 2017 krijgt ook het mobiele taalhuis Veere vorm.Toelichting

G
Kwaliteit

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel willen we in overleg met diverse partijden, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creeren. Een eerste overleg met Scalda en met de bibliotheek heeft plaatsgevonden. Een tweede gesprek heeft in november plaatsgevonden, samen met de stichtingen welzijn. Deze partijen hebben aangegeven graag mee te werken aan een taalhuis. Zij werken dit verder uit. Begin 2016 volgt dan een bijeenkomst voor meerdere partijen.  Het activiteitenplan van Scalda voor de tweede helft van 2015 is gereed. Met Scalda maken we afspraken voor het in te zetten budget in 2016.  Dit budget is iets hoger dan in 2015.  Hiervan wordt een deel gereserveerd voor het afnemen van taaltoetsen in het kader van de Participatiewet (iedere uitkeringsgerechtigde moet een bepaald taalniveau hebben). Ook zoeken we samenwerking met basisscholen.

Scalda heeft een deltaplan ontwikkeld: een nieuwe manier van werken waarin samenwerking centraals taat. Educatie staat hierin niet meer op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een participatietraject.