Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

8.012 Stimulering cultuurtoerisme in Veere

8.012 Stimulering cultuurtoerisme in Veere
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 30-09-2012
Einddatum: 30-12-2016

Om het cultuurtoerisme te stimuleren is versterking van de marketing en promotie (branding) van de stad Veere een continue proces. Aandachtspunten onder andere: economisch-toeristisch ondernemerschap in de Schotse Huizen / herbestemming / herinrichting stadhuismuseum zodat er meer bezoekers komen / grotere rol Grote Kerk in cultuurtoeristische en economische functie stad Veere, waardoor de potentie beter benut wordt. De insteek is om hiervoor in overleg met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere (o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere) op gerichte tijden aandacht te hebben (zoals bijvoorbeeld bij het proces rondom de Grote Kerk).Toelichting

G
Kwaliteit

Eind 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn contacten gelegd met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere, waaronder de Stichting Delta Cultureel. Gemeentelijke en private ambities zijn met elkaar verbonden (synergie) en er is gekozen voor een eenduidige aanpak. Hiermee wordt aangesloten bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals geformuleerd in het rapport van bureau XPEX (gebruiksmogelijkheden Grote Kerk). Dit is verder uitgewerkt in samenwerking met o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere. Vanuit deze samenwerking is ook deelgenomen aan de 'Europa om de hoek' Kijkdagen op 9 en 10 mei 2015. Met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere (o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere) wordt dit onderwerp verder uitgewerkt.  In 2016 volgt verdere rapportage hierover.