Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Rapporteren nieuwe gedecentraliseerde taken ( Wmo en Jeugdwet).

Rapporteren nieuwe gedecentraliseerde taken ( Wmo en Jeugdwet).
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

Per kwartaal rapporteren we zowel inhoudelijk als financieel over de nieuwe gedecentraliseerde taken begeleiding (Wmo) en jeugdzorg. We geven inzicht in de hulpvraag, verstrekte voorzieningen en klanttevredenheid.

 Toelichting

G
Kwaliteit

Kwartaalrapportages

Via 3 kwartaalrapportages informeerden wij u over de stand van zaken binnen het sociaal domein. De 4e kwartaalrapportage verwachten we in het eerste kwartaal 2016 aan u aan te bieden.

Inkoop Wmo

In 2015 zijn wij gestart met de inkoop van Wmo begeleiding. Dit bestaat uit 2 aanbestedingen: ambulante ondersteuning en dagbesteding. Ons doel is om nieuwe contracten af te sluiten voor 1 april 2016. Daartoe hebben wij de huidige contracten die eind 2015 afliepen met 4 maanden verlengd.

Inkoop Jeugdhulp

In 2015 besloten wij om niet meer in te kopen op basis van solidariteit. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt op basis van profijt plus. Jaarlijks wordt er per gemeente afgerekend en er worden meerjarenafspraken gemaakt voor de bekostiging van de zorgaanbieders in 2016.

Uitwerking bestuurlijke afspraken met MEE Zeeland

De versnelde integratie en afbouw van MEE Zeeland is in 2015 gerealiseerd. Per 1 januari 2016 is de Zeeuwse MEE organisatie geïntegreerd in het sociale domein. MEE Zeeland is per deze datum in staat van liquidatie. In 2016 vindt de finale afwikkeling hiervan plaats.

Een aantal medewerkers van MEE Zeeland is per 1 oktober 2015 in dienst getreden van Porthos. Zorgstroom heeft per 1 januari 2016 het merendeel van de medewerkers (voor de regio Walcheren) in dienst genomen. Gelijktijdig zijn met Zorgstroom en specifiek de divisie Maatschappelijk Werk, afspraken gemaakt over de inhoudelijke uitvoering van de cliëntondersteuning per 2016. De integrale borging en uitvoering van de cliëntondersteuning vergt nog nadere uitwerking in 2016.

Doelgroepenvervoer

Het doelgroepenvervoer (Wmo sociaal vervoer, leerlingenvervoer, gym- en zwemvervoer, WSW vervoer en Halte-taxi) is aanbesteed conform de uitgangspunten uit de Beleidsnotitie Doelgroepenvervoer. Ook is de aansluiting gerealiseerd bij de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC) in Terneuzen. Sinds april 2015 zijn de Walcherse gemeenten officieel aandeelhouder van de GVC.

Op grond van de aanbesteding verzorgt TCR vanaf 1 november 2015 het doelgroepenvervoer op Walcheren. In 2016 wordt de nieuwe manier van vervoer geëvalueerd.