Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Programma onderdelen

01. Programma Ruimtelijke Ordening

1.1 Thema Visies en plannen

Doelstellingen

D.1.01 Uitvoeren Masterplan Fort den Haakweg

Op 11 juni 2015 heeft u de Nota Supervisie Fort den Haakweg vastgesteld. In samenhang met Gebiedsvisie en het Ontwikkelplan vormt dit het Masterplan Fort den Haakweg. De komende jaren wordt dit Masterplan met/door de gebiedscoalitie uitgevoerd.

G

In 2016 zijn in samenwerking met met de supervisor, de coalitiepartners en de welstandscommissie de plannen, gebaseerd op het Masterplan, uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp/inpassingsplan. Dit is uitgewerkt naar een definitief ontwerp. De overeenkomsten met de coalitiepartners zijn voorbereid. Het besluit over het bestemmingsplan is voorzien in juni 2017.

D.1.02 Uitvoeren Visie Domburg

Uitvoeren van onderdelen visie Domburg in samenwerking tussen marktpartijen, overheid en bewoners

G

Het beeldkwaliteitsplan voor de bebouwing en de openbare ruimte is in concept gereed en heeft ter inzage gelegen en is aan de commissie Ro gepresenteerd. Het nieuwe plan voor ontwikkelingen rond de Singel is aan Domburg gepresenteerd. Het ontwikkelen van een plan voor de Nijverheidsweg is iets vertraagd, maar zal volgen. In aanloop naar een definitieve invulling van de Singel is de periode waarin tijdelijk geparkeerd wordt op de Rabo-locatie verlengd. De verplaatsing van het museum naar het Nehalenniagebied is in voorbereiding. Het ontwerpproject voor de herinrichting van de boulevard is in ontwerp gereed. De procedure voor de bouw van de nieuwe supermarkt en de bouw van de woningen aan de dr. Mezgerweg zijn in volle gang. Parallel daaraan wordt gewerkt aan een invulling voor de achterblijvende locatie, hierover heeft een gesprek met omwonenden plaats gevonden. Het vaststellen van de ruimtelijke kaders voor de diverse ontwikkelingen gebeurt door de gemeenteraad.

D.1.03 Uitwerken project veelzijdig Veere

Het project Veelzijdig Veere werken we uit volgens de toekomstvisie en de uitwerkingsrapporten zoals "Handboek openbare ruimte historische stadskern" (april 2013) en "Opwaardering jachthavengebied Oostwatering - scenario's voor de toekomst" (augustus 2013).

Bij de diverse onderdelen betrekken we de Monumentencommissie en zonodig de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

G

Op dit moment worden een aantal onderdelen verder voorbereid / uitgewerkt. Voor de herinrichting van het Oranjeplein is het concept-DPO-rapport ontvangen en het concept-bestemmingsplan in voorbereiding, voor de jachthaven Oostwatering wordt het voorkeurs-scenario verder uitgewerkt, voor het Mijnenmagazijn toetst de Stichting BOEI de haalbaarheid van mogelijke bestemmingen (voor dit onderzoek wordt subsidie van de RCE ontvangen), het onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van de Grote Kerk loopt en de mogelijke aanleg van een steiger in het Kanaal door Walcheren is in onderzoek. Bij de betreffende maatregelen staat zo nodig wat uitgebreidere informatie.

D.1.04 Verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en stimuleren van ontwikkelingen

We stellen randvoorwaarden waarbinnen ontwikkelingen mogelijk zijn. Deze randvoorwaarden kunnen gaan over: stedenbouwkundige aspecten als situering van de bebouwing en massa (hoogte, breedte en diepte) en bouwvolumen, programmatische zoals woningdifferentiatie ,  parkeren, verkeer en vervoer, de inrichting van de openbare ruimte, technische milieuaspecten, duurzaamheid, welzijnsaspecten en financieel economische aspecten.  

 

G

Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen worden randvoorwaarden vastgesteld. Onder andere het vaststellen van een Beeldkwaliteitplan maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. In de op te stellen "Goede Ruimtelijke Onderbouwing" worden alle andere genoemde aspecten gewogen. De afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK).

1.2 Thema Wonen

Doelstellingen

D.1.05 Komen tot een flexibele en vraaggerichte woningmarkt

Voldoende aanbod van huur- en koopwoningen in een aantrekkelijke woonomgeving.

 

G

Op de locaties in Zoutelande, Zanddijk en Zeeduinse Poort Oostkapelle zijn koopwoningen gebouwd. Met Woonburg zijn in de prestatieafspraken afspraken gemaakt over de kwaliteit en kwantiteit van de voorraad huurwoningen.

Aanpassing/verbetering van de bestaande woningvoorraad stimuleren we via de stimuleringsregeling woningverbetering.

 

1.3 Thema Grondzaken

Doelstellingen

D.1.06 Het realiseren van een balans tussen de gewenste ruimtelijke kwaliteit en het financiële resultaat

Het realiseren van een balans tussen de gewenste ruimtelijke kwaliteit en het financiële resultaat. De gemeente stelt randvoorwaarden aan ontwikkelingen die waarde creëren.

 

G

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt bij het afsluiten van overeenkomsten en / of het in eigen beheer in exploitatie nemen van gronden rekening gehouden met de gewenste balans tussen de ruimtelijke kwaliteit en het financiele resultaat.

Wat heeft het gekost op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2016 primitief Begroting 2016 na wijzigingen Realisatie 2016 Saldo 2016
Lasten 5.594 5.097 5.993 896
Baten 3.671 5.078 5.160 82

Wat heeft het gekost op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2016 primitief Begroting 2016 na wijzigingen Realisatie 2016 Saldo 2016
Lasten
Bestemmingsplannen voor het woongebied 1.139 1.158 1.303 145
(Bouw)grondexpl. en beh. Eigendommen 3.712 4.358 4.305 -53
Kwaliteit woonomgeving 393 -470 345 815
Singelgebied Domburg. 66 4 4 0
Herstructurering Zoutelande 0 0 0 0
Veelzijdig Veere/Oostwatering 224 26 16 -10
Herstr. Kern Vrouwenp. En Veerse Gatdam 60 21 20 0
Totaal Lasten 5.594 5.097 5.993 896
Baten
Bestemmingsplannen voor het woongebied 111 130 148 18
(Bouw)grondexpl. en beh. Eigendommen 3.525 3.981 4.018 37
Kwaliteit woonomgeving 35 967 994 27
Totaal Baten 3.671 5.078 5.160 82