Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Programma onderdelen

03. Programma Leren en Leven

3.1 Thema Onderwijs

Doelstellingen

D.3.01 Het huisvesten van onderwijs en peuterspeelzalen in doelmatige gebouwen

Basisonderwijs bieden we aan in doelmatige schoolgebouwen. Het uitgangspunt is meerdere voorzieningen in een schoolgebouw. We zien het onderwijs het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen. We volgen hiervoor het huisvestingsplan onderwijs 2013-2022.

G

We volgen het huisvestingsplan 2013-2022. De bouw van de nieuwe school in Biggekerke is in voorbereiding. Hier wordt ook de Stichting Kinderopvang Walcheren bij betrokken. In een aantal kernen is de peuterspeelzaal ingetrokken in de school. De bezetting van de peuterspeelzalen is goed. In Biggekerke starten KOW en Primas met een bijzondere peuterspeelzaal: deze wordt geleid door 1 leerkracht van Primas en 1 medewerkster van KOW. Hierdoor is een goede aansluiting van peuterspeelzaal op school mogelijk en ontstaat een echte voorschool.

D.3.02 Scheppen van voorwaarden voor kwalitief goed onderwijs

Als gemeente scheppen we randvoorwaarden voor peuterspeelzalen en onderwijs. Kwaliteit gaat hierbij vóór kwantiteit. Afspraken hierover leggen we vast in de Regionaal Educatieve Agenda. Onderwerpen die hier onder andere aan de orde komen zijn: leerplicht, schoolbegeleiding, Onderwijs Achterstanden en passend onderwijs.

G

Met de schoolbesturen overleggen we regelmatig in de REA. Onderwerpen die in 2016  aan de orde zijn gekomen, zijn: nieuw beleid voortijdig schoolverlaten, aansluiting onderwijs-zorg voor jeugd, techniek, mantelzorgmaatjes, schoolbegeleiding en huisvesting. De REA po en vo hebben een beleidsagenda opgesteld. De onderwerpen hierop worden de komende periode verder uitgewerkt. Voor het Onderwijs Achterstanden Beleid hebben we een activiteitenplan opgesteld. Uitvoering verloopt volgens planning.

  • Het label is gewijzigd
  • De stand van zaken is gewijzigd

D.3.03 Versterken vloeiende overgang tussen het peuterspeelzaalwerk, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs/hoger onderwijs

De gemeente wil een vloeiende overgang tussen het peuterspeelzaalwerk, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs/hoger onderwijs. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich goed ontwikkelen en betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. Afspraken hierover leggen we vast in de Regionaal Educatieve Agenda het activiteitenprogramma voor- en vroegschoolse educatie en het beleid omtrent volwasseneducatie.

G

De uitvoering van het activiteitenplan VVE verloopt volgens planning. Onderwijs en peuterspeelzalen hebben begin januari verdere afspraken gemaakt over de doorgaande leerlijn. Daarnaast heeft een aantal scholen  de VVE-monitor ingevuld. De resultaten worden na de zomer besproken. Op het eerste gezicht lijkt Veere niet af te wijken van het landelijke beeld.

Voor volwasseneneducatie zijn afspraken gemaakt met Scalda over het cursusaanbod. Daarnaast is kort voor de zomer het taalhuis geopend. Hier kan iedereen met een taalvraag terecht voor advies of een cursus op maat.

Het RBL besteedt extra aandacht aan de overgang tussen vo en mbo en aan luxeverzuim in het primair onderwijs.

De rijksoverheid gaat verder met de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. In 2016 dient het kabinet hiervoor een wetsvoorstel in. Dit heeft consequenties voor het gemeentelijk peuterspeelzaalbeleid. Oude peuterspeelzalen verdwijnen, er komt 1 nieuwe vorm van opvang voor kinderen. De gemeentelijke verantwoordelijkheid beperkt zich dan tot het regelen van opvang voor kinderen van 1- verdieners of niet-werkende ouders. In 2016 brengen wij de consequenties in kaart en starten wij  het implementatietraject samen met Kinderopvang Walcheren.

Jaarrekening: met onderwijs en peuterspeelzalen hebben we gesproken over een doorgaande leerlijn. Hier zijn onderling afspraken over gemaakt. De scholen voor voortgezet onderwijs hebben plannen bekend gemaakt om het speciaal onderwijs en het regulier onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Het RBL heeft extra aandacht besteed aan luxeverzuim: voor iedere vakantie is een school bezocht en is de leerlingadministratie gecontroleerd. Waar nodig is een proces verbaal opgemaakt. Het RBL heeft ook in 2016 spreekuren gehouden op de scholen voor vo en mbo. Hierdoor wordt geprobeerd uitval te minimaliseren. De REA's voor po en vo hebben een keer samen vergaderd, hier zijn overkoepelende onderwerpen besproken.

 

  • Het label is gewijzigd
  • De stand van zaken is gewijzigd

3.2 Thema Sport

Doelstellingen

D.3.04 Investeren in samenwerking tussen sportverenigingen en andere partners zoals onderwijs

De lagere instroom van basisschoolleerlingen heeft ook gevolgen voor de sport. Verenigingen en sportaanbieders werken samen om jeugd en jongeren binnen de vereniging te behouden. De gemeente stimuleert deze samenwerking door projecten zoals Sportdorp Oostkapelle te faciliteren.

G

Onder leiding van de stuurgroep sportdorp werken de besturen van de drie sportverenigingen Oostkapelle (sportvereniging DOK, voetbal, tennis) samen om het proces voor de beoogde samenwerking verder vorm te geven. Eind 2016 heeft de tennis aangegeven niet meer te willen deelnemen in dit proces. De twee andere sportverenigingen gaan wel verder. In februari 2017 volgt een volgende bijeenkomst voor de leden van beide verenigingen.

D.3.05 Stimuleren van sport en bewegen door het beschikbaar stellen van sportaccommodaties (NOC*NSF normen) en het verlenen van subsidies voor activiteiten.

We richten ons vooral op de jeugd en jongeren, minder vitale senioren en mensen met een minimuminkomen. Het gaat er om dat mensen meedoen in of aan de sport. We stimuleren een actieve gezonde leefstijl. Daarom ondersteunen we projecten en activiteiten die hieraan een bijdrage leveren. Ook zorgen we voor een goed en toegankelijk aanbod van binnen- en buitensportaccommodaties die voldoen aan de NOC*NSF normen. In de korfbalsport signaleren we een toename in aanleg en gebruik van kunstgrasvelden. In de hoogste klassen wordt dit als norm gezien. De buitensportverenigingen (voetbal, tennis, korfbal) zijn zelf verantwoordelijk voor (het onderhoud aan) de kleedaccommodatie en de kantine. Het onderhoud aan en vernieuwing van de tennisbanen is een verantwoordelijkheid van de tennisverenigingen. We streven ernaar om ook het veldonderhoud van de voetbalcomplexen te privatiseren. Alleen bij het voetbalcomplex Veere is het veldonderhoud geprivatiseerd.

 

G

Het kunstgrasveld korfbalvereniging Westkapelle is  op 10 september 2016 officieel in gebruik genomen bij de start van het nieuwe seizoen.

Wij hebben in 2016 gewerkt aan het proces voor de verlenging van de privatiseringsovereenkomsten. Dit hebben we gedaan door het organiseren van een inspiratiebijeenkomst voor de "groene" buitensportverenigingen (voetbal, korfbal) en andere betrokken partijen. We zijn sinds het najaar 2016 (1-op-1) in gesprek met de voetbalverenigingen en de korfbalvereniging. Dit krijgt in 2017 een vervolg. Doel is om per 1 januari 2018 de privatiseringsovereenkomsten te verlengen al dan niet inclusief veldonderhoud.

3.3 Thema Welzijn

Doelstellingen

D.3.06 Betekenis geven aan de visie "meer samenleving, minder overheid"

Deze visie is uitgewerkt in de nota Reserve Leefbaarheid. Daarin staan de kaders voor het ondersteunen van initiatieven uit de samenleving. De regeling loopt tot februari 2018

G

In 2016 zijn er verschillende initiatieven ingediend of voorbereid  in het kader van de reserve leefbaarheid. Halverwege het jaar hebben we de leefbaarheidsbijdrage geëvalueerd. De algemene conclusie was: De leefbaarheidsbijdrage zorgt voor positieve ontwikkelingen in onze kernen. Dit mogen we echter nog veel meer stimuleren, we kunnen er samen nog veel meer uithalen! We hebben geprobeerd de bijdrage nog meer onder de aandacht te brengen van inwoners, onder meer door middel van social media en de Veerse krant. De eerste publieke verantwoordingsavond in juni was een succes: initiatiefnemers presenteerden hun initiatieven. De interne organisatie heeft het afgelopen jaar veel ervaring op kunnen doen met leefbaarheidsaanvragen. Knelpunten in de beleidsregels zijn opgepakt en deze zijn in januari 2017 ook gewijzigd. Voor 2017 zal de focus liggen op het versimpelen van procedures, het goed afhandelen van aanvragen en goed blijven communiceren over de reserve leefbaarheid..

D.3.07 Het versterken van preventieve voorzieningen en de inzet en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers in de kernen

 

Een goed sociaal netwerk in elke kern draagt bij aan het streven dat alle inwoners meedoen in de samenleving en langer thuis kunnen wonen. Door vrijwilligers en mantelzorgers te stimuleren en te ondersteunen investeren we in een netwerk in iedere kern. Door de veranderingen in de zorg is er een sterk toenemende vraag aan mantelzorgondersteuning / mantelzorg- en vrijwilligerondersteuning. Hiervoor zetten we structureel € 50.000 in t.l.v. het WMO-budget.

 

 

G

N.a.v. de wijziging van het aantal gebiedsteams zijn de werkzaamheden van de Stichting Welzijn Veere aangepast. Nu wordt meer ingezet op lokale netwerkteams en participatie van cliënten van Orionis aan vrijwilligerswerk.

Er is een onderzoek gestart om bestaande activiteiten zoals sport, cultuur en welzijn te verbinden met de zorg. Afronding is gepland in november. Uit de interne verkenning blijkt dat er kansen zijn om organisaties in de Veerse kernen te betrekken bij het sociaal domein. De transformatie wordt verder vorm en inhoud gegeven .

3.4 Thema Cultureel erfgoed

Doelstellingen

D.3.08 Instandhouding cultureel erfgoed

In stand houden, en voor inwoners, ondernemers en toeristen actief toegankelijk en levend houden van het cultureel erfgoed van Veere.

G

We subsidieerden tentoonstellingen in musea op het gebied van cultureel erfgoed, o.a. Mondriaan en het Zeeuwse Landschap in het Marie Tak van Poortvlietmuseum, wisselexpositie in het Polderhuis en de Vuurtoren en een tentoonstelling over muntenvondst in Serooskerke  Kunsteducatie verzorgt museumbezoek voor alle leerlingen van de basisschool.

Maatregelen die worden uitgevoerd zijn onderzoek naar gewijzigd onderhoud van monumenten die ons eigendom zijn. Het Zeeuws Archief is belast met de instandhouding van oude archieven.

 

3.5 Thema Kunst

Doelstellingen

D.3.09 Kunstparticipatie

Inwoners en toeristen komen passief in aanraking met professionele artistieke uitingen.  

Inwoners en toeristen kunnen als vrijetijdsbesteding actief deelnemen aan kunst.

G

Bij de programmabegroting 2017 stelde u incidentele middelen beschikbaar om muziek in het basisonderwijs te bevorderen. Wij hebben in 2016 hiervoor afspraken gemaakt met de Zeeuwse Muziekschool, basisscholen en muziekverenigingen. Resultaat is het muziekproject Heel Veere Speelt waarbij leerlingen van alle Veerse basisscholen muziekles krijgen en een zelfgekozen instrument leren bespelen. De eerste ervaringen van leerlingen, scholen en muziekverenigingen zijn positief. Het project is gestart in oktober 2016 loopt door gedurende het schooljaar 2016/2017.

In Serooskerke zijn onlangs twee kunstwerken geselecteerde die in oktober worden gepresenteerd aan de inwoners van Serooskerke. Plaatsing van het kunstwerk vindt plaats in 2017.

Wat heeft het gekost op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2016 primitief Begroting 2016 na wijzigingen Realisatie 2016 Saldo 2016
Lasten 6.122 7.343 6.904 -439
Baten 321 686 695 9

Wat heeft het gekost op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2016 primitief Begroting 2016 na wijzigingen Realisatie 2016 Saldo 2016
Lasten
Sportstimulering 1.594 1.811 1.527 -283
Sociale infrastructuur 485 768 760 -8
Jeugdvoorzieningen 962 1.021 966 -55
Onderwijs 1.664 1.970 1.965 -5
Cultuureducatie 312 376 339 -37
Kunsten 344 487 468 -20
Cultureel erfgoed. 313 315 320 5
Monumenten 449 596 559 -37
Totaal Lasten 6.122 7.343 6.904 -439
Baten
Sportstimulering 42 28 57 29
Jeugdvoorzieningen 147 163 140 -24
Onderwijs 84 364 353 -11
Cultuureducatie 0 10 4 -6
Kunsten 0 67 81 14
Cultureel erfgoed. 0 0 1 1
Monumenten 50 53 59 6
Totaal Baten 321 686 695 9