Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Programma onderdelen

06. Programma Leefomgeving

6.1 Thema Afval

Doelstellingen

D.6.01 Het huishoudelijk afval zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken

Het huishoudelijk afval op een efficiënte manier gescheiden inzamelen en verwerken. Daarbij mag de afvalstoffenheffing niet meer stijgen dan de jaarlijkse index.

G

De inzameling verliep goed er waren geen knelpunten. In Westkapelle zijn maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de afvalcontainers minder vaak omwaaien. Een deel van de ondergrondse containers voor plastic verpakkingsafval is omgebouwd tot perscontainers. Hierdoor is de capaciteit vergroot zodat we zowel de groei in gescheiden plastic als de nieuwe stroom van de drankkartons kunnen opvangen. Met de inzamelaars van oud papier zijn in 2016 nieuwe afspraken gemaakt.

6.2 Thema Riool en waterbeheer

Doelstellingen

D.6.02 Duurzaam en doelmatig Riolerings- en waterbeheer

In het GRP zijn de volgende doelen opgenomen ten aanzien van het riool en waterbeheer;

-Doelmatige inzameling van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater

-Doelmatige inzameling van het hemelwater en overtollig grondwater dat niet mag of kan worden gebruikt voor de lokale waterhuishouding

-Transport van het ingezamelde afvalwater, hemelwater en grondwater naar een geschikt lozingspunt

-Voorkomen van ongewenste lozingen naar oppervlaktewater, bodem en grondwater

-Zo min mogelijk overlast voor de omgeving veroorzaken

-Doelmatig beheer en een goed gebruik van de gemeentelijke voorzieningen tegen de laagst maatschappelijke kosten

 

G

In 2016 zijn veel maatregelen uitgevoerd voor de instandhouding en verbetering van het rioolstelsel op basis van het GRP. In Westkapelle zijn verbeteringswerkzaamheden uitgevoerd, die de komende jaren een vervolg krijgen. Op grote schaal is hier de bestaande riolering vervangen en extra regenwaterriool aangelegd. Door de uitvoering van deze maatregelen gaan de problemen met wateroverlast afnemen. Daarnaast zijn op diverse locaties maatregelen uitgevoerd om overlast door grondwater te verminderen.

6.3 Thema Duurzaamheid

Doelstellingen

D.6.03 Het verbeteren van de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving

Belangrijk is: "De gemeentelijke organisatie is energieneutraal in 2030" en "De gehele gemeente Veere is energieneutraal in 2050". We leggen accenten op:

- stimuleren van het energiebewustzijn;

- verduurzamen eigen gebouwen;

- verduurzamen bestaande woningvoorraad;

- faciliteren van initiatieven voor het opwekken van duurzame energie;

- voorlichting en kennis delen over duurzame mogelijkheden.

 

G

Om aan alle punten te voldoen zijn we in januari 2016 gestart met een startbijeenkomst in de algemene commissie. Op basis hiervan zijn we begonnen met interviews met de stakeholders binnen de gemeente Veere (breed scala, van ondernemer tot burger tot maatschappelijke instanties). In de interviews komen al deze maatregelen terug. Deze input is gebruikt voor het opstellen van het concept duurzaamheidsbeleid dat in september door het college is vastgesteld en ter kennisname aan de raad is gestuurd.

Duurzaamheidsplan is op 15-12-2016 door de gemeenteraad vastgesteld.  De wethouder heeft hierbij toegezegd dat de gemeenteraad tijdens de  raadsbijeenkomst in het eerste kwartaal van 2017 wordt bijgepraat over de uitvoering van het duurzaamheidsplan.

Hierbij komen aanbod: nulmeting, monitoring, aanjaagfunctie en duurzaamheidsagenda.

Daarnaast komen er voorstellen voor de motie 'investering in duurzaamheid/energiecoöperatie' en 'energieneutraal bouwen maximaal stimuleren'.

Wat heeft het gekost op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2016 primitief Begroting 2016 na wijzigingen Realisatie 2016 Saldo 2016
Lasten 5.320 5.384 5.325 -59
Baten 5.764 5.767 5.748 -18

Wat heeft het gekost op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2016 primitief Begroting 2016 na wijzigingen Realisatie 2016 Saldo 2016
Lasten
Huishoudelijk afval 3.199 3.229 3.192 -36
Afvalstoffenheffing -750 -667 -623 45
Riolering. 1.951 2.011 1.934 -76
Rioolrecht 94 94 94 0
Milieubeleid 317 308 295 -13
Vergunningen 390 289 300 11
Waterbeheer 120 121 133 12
Totaal Lasten 5.320 5.384 5.325 -59
Baten
Huishoudelijk afval 289 321 294 -27
Afvalstoffenheffing 3.148 3.190 3.186 -4
Riolering. 94 44 40 -4
Rioolrecht 2.166 2.178 2.184 6
Vergunningen 0 0 0 0
Waterbeheer 68 34 44 11
Totaal Baten 5.764 5.767 5.748 -18