Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Programma onderdelen

07. Programma Economie

7.1 Thema Economische zaken

Doelstellingen

D.7.01 Manifesteren als een stimulerende en faciliterende gemeente

Samen met het bedrijfsleven werken wij aan behoud van de werkgelegenheid en het bevorderen daarvan. Een duurzame economische groei houdt de kernen ook in sociaal verband vitaal. Social return on investment (SROI) is ook een aspect dat aandacht krijgt. 

 

G

Met onder meer het vaststellen van een stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme, uitvoering van de NED regeling e.d.  is uitvoering gegeven  aan deze doelstelling.. 

Ook de budgetsubsidies aan de VVV en SVV voor gemeentelijke taken volgens prestatieafspraken vallen hieronder.

 

 

D.7.02 Zeggenschap uitoefenen als aandeelhouder van Delta N.V.

We hebben inbreng in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het aandelenkapitaal van Delta N.V. (2,79%).

G

In 2016 is het splitsingsplan door Delta N.V. opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders. Deze is in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 juli jl. goedgekeurd.
De splitsingsdatum is vastgesteld op 1 juli 2017. In 2016 hebben tussen verschillende ministeries, het bestuur van Delta en de aandeelhouderscommissie (AHC) diverse gesprekken plaatsgevonden om tot een gezamenlijke oplossing te komen voor de problematiek rondom de kerncentrale. In december jl. zijn alle partijen tot de conclusie gekomen dat er geen scenario is gevonden die door alle partijen ondersteund wordt en er zodoende geen gezamenlijke oplossing is.

Bovenstaande heeft er mede in geresulteerd dat het onderdeel Retail in de verkoop is gegaan. Begin december jl. is er overeenstemming bereikt met het bedrijf EQT Infrastructure tot de koop van dit onderdeel. De verkoop van dit onderdeel legt Delta in de vergadering van 23 februari a.s. aan de aandeelhouders voor. Daarnaast is Delta, door het niet vinden van een gezamenlijke oplossing, genoodzaakt om ook het netwerkbedrijf in de verkoop te zetten. Dit verkoopproces zal naar verwachting in het eerste kwartaal resultaten op gaan leveren. 

Tenslotte speelt er een procedure tussen de Staat en Delta over het feit dat de splitsing een onevenredig zware last voor Delta kan betekenen. Het Hof heeft inmiddels aangegeven dat ze definitief uitspraak doet wanneer beide partijen extra informatie aangeleverd hebben.

 

7.2 Thema Recreatie en toerisme

Doelstellingen

D.7.03 Een bijdrage leveren aan een duurzame vernieuwing van het toeristisch product.

We willen een duurzame vernieuwing van het toeristisch-recreatieve aanbod. Dit kan door samenwerking gericht op kwaliteitsverbetering, variatie, innovatie, verduurzaming en jaarrondtoerisme. Gemeente stelt kaders en uitvoering samen of op initiatief van bedrijfsleven, inwoners of samenwerkingscoalities. Gastheerschap en promotie zijn een onderdeel hiervan. Indicatoren of aan doelstelling bijdrage is/wordt geleverd zijn o.a. de prestatieafspraken met de VVV en TUA evenals gerealiseerde projecten met het budget Toeristische Impuls in samenwerking met de Toeristische sector Veere. 

G

In 2016 is hieraan onder meer op de volgende manier invulling gegeven door bijdragen voor een optimalisering van de ZeelandPas 2016, het E-Tuk Veere project, promotieplan Rondom het Veerse  Meer en de samenwerking met de Toeristische Uitvoerings Alliantie (Kenniscentrum Kusttoerisme,  Impuls Zeelanden VVV Zeeland).

 

Wat heeft het gekost op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2016 primitief Begroting 2016 na wijzigingen Realisatie 2016 Saldo 2016
Lasten 2.397 1.757 1.562 -195
Baten 997 272 582 310

Wat heeft het gekost op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2016 primitief Begroting 2016 na wijzigingen Realisatie 2016 Saldo 2016
Lasten
Bev. Ec. Verbl. En Vest.Klim. Bedrijven 242 234 221 -12
Bev. En Regul. Dag- En Verbl.Toerisme 1.315 1.406 1.159 -246
Bedrijventerreinen. 840 109 181 72
Landbouw 0 8 0 -8
Totaal Lasten 2.397 1.757 1.562 -195
Baten
Bev. Ec. Verbl. En Vest.Klim. Bedrijven 119 113 352 240
Bev. En Regul. Dag- En Verbl.Toerisme 83 90 52 -38
Bedrijventerreinen. 794 69 178 109
Totaal Baten 997 272 582 310