Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Programma onderdelen

08. Programma Openbare Ruimte

8.1 Thema Wegen

Doelstellingen

D.8.01 Actueel houden van beheerplannen

Onze beleid- en beheerplannen (wegbeheer, openbare verlichting en civieltechnische kunstwerken) zijn voor een bepaalde periode vastgesteld. Dit betekent dat we deze periodiek moeten actualiseren. Voor de planning verwijzen we naar de paragraaf kapitaalgoederen.

G

De beheerplannen voor openbare verlichting, wegen en kunstwerken zijn geactualiseerd en in oktober en december 2016 door de raad vastgesteld. Alle beheerplannen zijn hiermee actueel.

D.8.02 De inrichting van wegen met bijbehorend wegmeubilair moet voldoen aan de functie

Wanneer een weg door beleving, gebruik of veranderde verkeerstromen niet meer voldoet, maken we een plan voor een nieuwe inrichting.

O

Het huidig meerjarenprogramma reconstructie wegen loopt tot en met 2018.

De uitvoering van de rotonde in Meliskerke is in 2016 gereed gekomen. De realisatie van de reconstructie Nieuwstraat, Ooststraat en Westkapelseweg is in 2016 gestart en loopt door in 2017. Door het wegvallen van de BDU-subsidies in 2016 waren er niet genoeg middelen om alle ambities uit het lopende meerjarenplan te realiseren. In de begroting 2017 is daarom aanvullend budget ter beschikking gesteld. De volgende te reconstrueren wegen uit het lopende programma zijn de Prelaatweg Aagtekerke en Dorpsstraat Oostkapelle. Met de raad is in november 2016 afgesproken pas met de voorbereidingen te starten na de vaststelling van de actualisatie van het meerjarenprogramma en de vaststelling van het GVVP.

De actualisatie van het meerjarenprogramma wegreconstructies is voorzien in het tweede kwartaal 2017. Het programma is opgenomen in het GVVP. Deze plannen hebben in 2016 vertraging opgelopen door de noodzaak van veel intensief overleg met andere wegbeheerders en de extra tijd die er is gegeven aan stakeholders om inhoudelijk te reageren.

D.8.03 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau

Per onderdeel (openbare verlichting, wegen en kunstwerken) zijn in de beheerplannen beheerniveau's vastgelegd. We gebruiken hiervoor verschillende landelijke meetlatten. Voor het uiterlijk aanzien gebruiken we de CROW-meetlat die varieert van A+ (uitstekend) tot D (slecht). In het algemeen kiezen we voor niveau B (voldoende) op basis van deze meetlat. Op enkele in het zicht lopende locaties kiezen we voor A (goed).

Voor de technische kwaliteit van wegen hanteren we de meetlat rationeel wegbeheer ook van de CROW. Deze kent drie niveau's; R (het referentieniveau de weg is in orde), R+ (beter dan referentieniveau) en R- (onder referentieniveau onderhoud is nodig). We hebben afgesproken tot een deel van de wegen onder referentieniveau mag zijn , maar nooit zoveel dat omvang van het "achterstallig" onderhoud in geld uitgedrukt verder toeneemt.

Voor kunstwerken maken we gebruik van een andere systematiek Hierbij gebruiken we een 6 puntschaal waarbij niveau 1 betekent uitstraling en technisch op topniveau en 5 alleen het technische noodzakelijke onderhoud. Niveau 6 staat voor helemaal geen onderhoud uitvoeren en alleen ingrijpen als het niet anders kan. We kiezen in het algemeen voor niveau 4, en op een aantal zichtlocaties voor niveau 3.

Het onderhoud aan de openbare verlichting voldoet niet aan de doelen van beheerplan. Daarnaast gaan de technische ontwikkelingen erg hard en was het plan niet meer actueel. In december 2015 zal een tussentijdse actualisatie aan u worden voorgelegd.

G

In de loop van 2016 zijn drie beheerplannen geactualiseerd. Hiervoor zijn eerst inspecties uitgevoerd en de resultaten zijn verwerkt. 

Voor het uiterlijk aanzien zijn 2 inspecties uitgevoerd, een in juli en een in september 2016. Voor de algemene beeldkwaliteit geldt dat we moeite hadden de afgesproken doelen te halen; het grootste knelpunt was onkruidgroei  op verhardingen. Door het verbod op bestrijdingsmiddelen moesten andere werkwijzen worden toegepast. Het bleek tijd te vergen voor de aannemers om deze nieuwe methoden goed onder de knie te krijgen. In combinatie met een natte en warme zomer zorgde dit voor achterstanden. De leerpunten uit 2016 worden benut voor verbeteringen in 2017.

Uit de gehouden weginspectie in 2016 bleek dat we het afgesproken doel < 16% onder het referentieniveau (R) niet hebben gehaald. We zaten op ca. 20% achterstallig onderhoud. In het in december 2016 vastgestelde beheerplan wegen is een nieuwe ambitie vastgesteld, geen achterstallig onderhoud meer in 2017. Hiervoor zijn ook de benodigde middelen ter beschikking gesteld.

In 2016 is ook een  inspectie aan de kunstwerken uitgevoerd. De beheerdoelen werden hier in het algemeen gehaald. Wel bleek een aantal omvangrijke kunstwerken toe te zijn aan  groot onderhoud. De meest in het oog springende was de ophaalbrug in Veere waar vooral de mechanische installatie zorgen geeft. Eind 2016 is het nieuwe beheerplan kunstwerken door de raad vastgesteld. In 2016 is het herstel van de burg in Veere voorbereid, in 2017 volgt de uitvoering.

Ook bij openbare verlichting bleek uit inspecties dat er sprake was van achterstallig onderhoud. De voornaamste oorzaak was dat de levensduur van lantaarnpalen in de praktijk korter bleek te zijn dan in theorie. Eind 2016 is het beheerplan geactualiseerd en vastgesteld door de Raad.

 

8.2 Thema Groen

Doelstellingen

D.8.04 Vergroten betrokkenheid inwoners bij openbaar groen

Een belangrijk uitgangspunt van het groenbeleidsplan 2013 is het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners en bedrijven bij het openbaar groen. Een indicator voor succes is het aantal initiatieven van bewoners en bedrijfsleven voor het zelf of samen met de gemeente inrichten en / of onderhouden van de openbare ruimte.

G

Ook in 2016 hebben bewoners zelf bijgedragen aan de inrichting en beheer van het openbaar groen. De mate waarin en de vorm hing sterk af van individuele groepen inwoners. Het leefbaarheidsfonds gaf een duidelijke prikkel aan deze initiatieven. Diverse projecten zijn in 2016 met bijdragen van het leefbaarheidsfonds gerealiseerd. Aansprekende voorbeelden zijn de opknapbeurten van de oude begraafplaats in Koudekerke en het trapveld in Oostkapelle. Een ander goed voorbeeld zijn de ambassadeurs die op pad gaan om zwerfvuil te prikken. In de kern Oostkapelle is in 2016 een werkgroep gestart om actief de betrokkenheid van bewoners bij het groen te vergroten.

D.8.05 Voldoen aan de wettelijke voorschriften

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) voor 2016 invoeren. De BGT is een zeer gedetailleerd (kaart) bestand van de openbare ruimte waar alle gegevens over die openbare ruimte (dus ook over het groen) aan vasthangen. Voor 2016 moeten we deze basisregistratie hebben ingevoerd. Gelet op de grote technische problemen in het hele land bestaat de mogelijkheid dat de invoering wordt uitgesteld.

G

De BGT is in 2016 gereedgekomen en aangesloten op de Landelijke Voorziening. In 2017 koppelen we de eigen bestanden aan de BGT.

D.8.06 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau

We willen de inrichting en beheer van het groen zodanig aanpassen dat we het afgesproken kwaliteitsniveau kunnen handhaven tegen het afgesproken budget. Voor het meten van de kwaliteit maken we gebruik van de landelijke systematiek van de CROW. We streven naar niveau B en op bijzondere plekken (centrum van kernen etc.) naar niveau A. Niveau B kan je als "voldoende" omschrijven en A als "goed".

Voor kleine bouwkundig elementen wordt een beheerplan opgesteld.

G

In juli en september zijn de kwaliteitsinspecties uitgevoerd. In het algemeen is de afgesproken kwaliteit in 2016 gehaald. Zorg gaf wel onkruid op verharding, door nieuwe wetgeving is chemische bestrijding niet meer toegestaan. Onkruid moet vanaf 2016 machinaal en handmatig worden verwijderd. Dit is een nieuwe werkwijze en het kostte de aannemer, Orionis en de eigen organisatie tijd om deze eigen te maken.

Het beheerplan kleine bouwkundige elementen is in 2016 gereed gekomen en eventueel noodzakelijk onderhoud is uitgevoerd. Met een aantal particuliere beheerders zijn gesprekken gevoerd over wie wat voor zijn rekening neemt. Dit blijven we ook in 2017 doen .

8.3 Thema Verkeer en parkeren

Doelstellingen

D.8.07 Optimaliseren van het parkeerbeleid

We zorgen voor voldoende parkeergelegenheid voor inwoners en bezoekers. We zorgen ervoor dat de parkeerterreinen goed te vinden zijn en dat er geen onnodig zoekverkeer door kernen rijdt.

G

Naar aanleiding van de evaluatie parkeren 2015 is door uw raad een besluit genomen over de uitvoering van maatregelen in Veere. De belangrijkste maatregelen waren: de herinrichting van de Veerseweg en de verbetering van het parkeerterrein Gedempte Haven. De herinrichting van de Veerseweg is gestart in 2016 en wordt in 2017 afgerond. De verbetering van het parkeerterrein Gedempte Haven is in 2016 afgerond.

In het project "Visie Domburg" was verbetering van de parkeerregulering een belangrijk gespreksonderwerp.

Door de rekenkamer is in 2016 onderzoek gedaan naar het parkeerbeleid. Een belangrijke aanbeveling was het opstellen van een nieuw parkeerbeleidsplan. Dit plan gaan we in 2017 maken.

D.8.08 Stimuleren gebruik fiets

Mensen fietsen steeds vaker en blijven ook langer fietsen door het gebruik van de e- bike. Dit is een goede ontwikkeling, maar hier zijn ook maatregelen voor nodig. In nieuwe beleidsstukken als het GVVP (gemeentelijk verkeer en vervoerplan), maar ook bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen nemen we de plek van de fiets nadrukkelijk mee in planvorming.

G

Bij de verdere uitwerking van de plannen voor Veere en Domburg was het inpassen van fietsparkeren een belangrijk uitgangspunt. Samen met ondernemers is onder andere bekeken wat de mogelijkheden zijn voor bewaakte stallingen. Tot concrete initiatieven heeft dit in 2016 nog niet geleid. De gesprekken worden in 2017 voortgezet.

Bij de herinrichting van de openbare ruimte in het centrumgebied Dishoek is veel aandacht geschonken aan fietsers. In de planvorming zijn oplossingen bedacht voor knelpunten in fietsroutes. Ook is veel ruimte ingeruimd voor fietsparkeren. In 2016 is hiervoor aanvullend budget ter beschikking gesteld. In 2017 wordt het plan uitgevoerd.

D.8.09 Verbeteren toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor minder validen

De Europese Unie heeft richtlijnen voor de toegankelijkheid van openbaar vervoer voor minder-validen. Om hieraan te voldoen moeten we bushalten aanpassen.   

O

Het halteplan uit 2008 is in 2016 geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe dienstregeling. De aanpassing van de haltes zou in 2016 worden gerealiseerd. Dit is niet gebeurd. Door ziekte en tussenkomende prioriteiten is de voorbereiding en realisatie uitgesteld naar 2017.

D.8.10 Verbeteren verkeersonveilige situaties

Het meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2011-2015 ronden we dit jaar af. We volgen of de oplossingen voldoende zijn en of er geen nieuwe onveilige situaties ontstaan. Als indicator hanteren we het uitgangspunt dat het aantal ongevallen met letsel (op wegen binnen de bebouwde kom) lager is dan in 2015 en een dalende tendens vertoont.

G

Met de uitvoering van de reconstructies in Zoutelande en Meliskerke zijn twee belangrijke verkeersonveilige situaties verbeterd. Het meerjarenprogramma 2011-2015 is daarmee afgerond. De uitvoering van de werken in Zoutelande lopen door in 2017. De werkzaamheden in Meliskerke zijn in 2016 afgerond. In het kader van het GVVP is een inventarisatie gemaakt van resterende en nieuwe verkeersonveilige situaties. In 2017 maken we op basis hiervan een nieuw meerjarenprogramma dat wordt opgenomen in het GVVP.

D.8.11 Zorgen voor een goede verdeling van verkeersstromen voor nu en in de toekomst

We willen verkeerstromen beter verdelen door aanpassingen te maken in de verkeerscirculatie. We willen ons wegennet meer toekomstbestendig maken met behulp van een verkeers- en vervoersplan.

O

In 2016 is hard gewerkt aan het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) en het verkeerscirculatieplan Walcheren. Dit laatste plan maken we samen met de andere Walcherse overheden. Deze plannen zijn nauw met elkaar verbonden. De plannen waren eind 2016 in concept gereed. De plannen zijn aansluitend voor inspraak ter inzage gelegd. In 2017 worden de inspraakreacties verwerkt en de plannen voor definitieve besluitvorming aan de raad voorgelegd.

8.4 Thema Begraafplaatsen

Doelstellingen

D.8.12 De tarieven voor begraven niet verder laten stijgen.

Begraafplaatsen breiden uit en de kosten voor aanleg en onderhoud stijgen. Er zijn besparingen nodig op onderhoud of extra inkomsten. Dit kan door bijvoorbeeld de mogelijkheid te geven om grafrechten te verlengen. 

G

Voor de uitbreiding en ophoging van begraafplaatsen zijn in 2016 kredieten ter beschikking gesteld. De uitvoering hiervan vindt de komende jaren plaats. De verwerving van de gronden voor de begraafplaats Domburg is zo goed als rond. Het beperken van de tariefstijging wordt gerealiseerd door het versoberen en verder optimaliseren van onderhoud en het verlengen van grafrechten vanaf 2018.

D.8.13 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau

We willen de inrichting en beheer van het groen en de paden op de begraafplaatsen zodanig aanpassen dat we het afgesproken kwaliteitsniveau kunnen handhaven tegen het afgesproken budget. Voor het meten van de kwaliteit maken we gebruik van de landelijke systematiek van de CROW. We streven naar niveau A "goed".

G

De afgesproken doelstelling is in 2016 gehaald en voldoet aan kwaliteitsniveau A.

D.8.14 Voorzien in voldoende grafruimte

We willen in iedere kern voldoende grafruimte op een kwalitatief goede begraafplaats. Als indicator hanteren we de norm dat er op iedere begraafplaats voor nog minimaal 25 jaar grafruimte beschikbaar moet zijn.

G

Door de voorgenomen uitbreiding van de begraafcapaciteit in Domburg en Koudekerke wordt voldaan aan de wens over voldoende capaciteit te beschikken. Voor beide zijn in 2016 middelen ter beschikking gesteld. In 2017 en 2018 worden de uitbreidingen gerealiseerd.

In 2016 is geconstateerd dat we de doelstelling om voor 25 jaar voldoende grafruimte beschikbaar te hebben niet gaan halen. Met kleine aanpassingen in de opzet van de begraafplaatsen kan deze doelstelling wel worden gehaald. In 2017 volgt een voorstel.

Wat heeft het gekost op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2016 primitief Begroting 2016 na wijzigingen Realisatie 2016 Saldo 2016
Lasten 8.603 9.406 8.994 -412
Baten 2.543 3.199 3.451 252

Wat heeft het gekost op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2016 primitief Begroting 2016 na wijzigingen Realisatie 2016 Saldo 2016
Lasten
Verkeer en vervoer. 395 560 389 -171
Parkeerbeleid 207 155 173 18
Parkeerheffingen 1.221 1.332 1.158 -173
Wegbeheer 3.682 4.070 3.874 -196
Openbare verlichting. 319 359 382 23
Openbaar groen 2.028 2.221 2.375 154
Gemeentelijke begraafplaatsen 751 710 643 -66
Totaal Lasten 8.603 9.406 8.994 -412
Baten
Verkeer en vervoer. 1 70 10 -60
Parkeerbeleid 0 0 0 0
Parkeerheffingen 2.072 2.554 2.786 232
Wegbeheer 23 128 147 20
Openbare verlichting. 0 0 11 11
Openbaar groen 31 31 38 7
Gemeentelijke begraafplaatsen 417 417 459 42
Totaal Baten 2.543 3.199 3.451 252