Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Programma onderdelen

09. Programma Bestuur

9.1 Thema Algemene bestuurszaken

Doelstellingen

D.9.01 Behouden en vergroten van de bestuurskracht

Wij willen een zelfstandige bestuurskrachtige gemeente zijn. Dat willen we bereiken door samen te werken met andere overheden om kwaliteit te kunnen leveren, kwetsbaarheid tegen te gaan en kosten zo laag mogelijk te houden.

R

Op veel terreinen werken we samen. We doen dit voor de samenwerkingen Belastingen en Porthos aan de hand van samenwerkingsovereenkomsten. Begin maart heeft er een gezamenlijke collegevergadering van de samenwerkende gemeenten Middelburg, Schouwen-Duiveland, Vlissingen en Veere plaatsgevonden. Hierin hebben we procesafspraken gemaakt om tot een afronding te komen van de discussie rond overheadkosten. Inmiddels heeft er op basis hiervan in de afzonderlijke colleges besluitvorming plaatsgevonden inzake een andere systematiek rond de overheadkosten. Op basis hiervan moeten we de samenwerkingsovereenkomsten aanpassen. Dit proces is helaas niet afgerond in 2016 en loopt door naar 2017. Voor de resultaten van deze twee samenwerkingen verwijzen wij naar de afzonderlijke rapportages van deze samenwerkingsverbanden.

D.9.02 Sluitende begroting / de begroting is structureel en reëel in evenwicht.

De begroting van de gemeente is structureel en reëel in evenwicht: dit blijkt uit een regime van repressief toezicht door de provincie.

 

G

Met betrekking tot de begroting 2016 hebben we van de provincie de bevestiging gekregen dat er sprake is van repressief toezicht.

9.2 Thema Dienstverlening

Doelstellingen

D.9.03 De dienstverlening gaat naar een excellent nivo.

Onze dienstverlening scoort in externe onderzoek(en) minimaal het rapportcijfer 8.
 

 

O

Vanaf juni zijn we actief bezig met het vernieuwen van ons dienstverleningsconcept en –programma. Via een inspiratiesessie haalden we ideeën uit de organisatie op die we nu gaan uitwerken. Naast die ideeën kijken we ook naar landelijke trends en ontwikkelingen. Dat alles verwerken we in een geactualiseerd uitvoeringsprogramma, dat luistert naar de naam “Veere verrast”. Hiermee benadrukken we nog eens dat dienstverlening (uiteraard inclusief het digitaliseren ervan) een leidend principe binnen de organisatie is.

9.3 Thema Communicatie

Doelstellingen

D.9.04 Betrekken van burgers bij gemeenschappelijke beleidsbepaling.

We communiceren ontwikkelingen en activiteiten via de Veerse Krant, website, sociale media als twitter en facebook en via de pers.

G

In 2016 zijn er 5 edities van de Veerse Krant uitgekomen (staan ook op de website).

Sinds 15 februari 2015 is een aparte omgeving op www.veere.nl ingericht voor berichtgeving van de raad. Hierin worden steeds – op aangeven van de raad- 3 tot 4 onderwerpen uit de commissievergaderingen, op een toegankelijke wijze uitgelicht. Zodat voor behandeling in de raad, burgers de gelegenheid hebben om tijdig te participeren. Deze onderwerpen komen vervolgens uitvoeriger aan de orde in de Veerse Krant. Over 2016 gaat het om 18 onderwerpen.

Op 15 februari 2015 is de nieuwe website van de gemeente Veere de lucht ingegaan. In 2016 is de site 178.132 maal bezocht. Uiteraard zijn deze bezoekers maar gedeeltelijk op zoek naar “beleid”.

De geluidsopnamen van de commissievergaderingen zijn dit jaar zijn 4563 maal beluisterd..
Die van de raadsvergaderingen 5287 maal.

We twitteren sinds 13-09-2010 en hebben inmiddels 4787 volgers. Er zijn dit jaar 2134 tweets door de gemeente gepost. De onderwerpen variëren van huishoudelijke mededelingen tot antwoorden op vragen door externen en besluiten uit de raad en commissies.

Op Facebook hebben we in 2016 1436 likes gehad en daarboven 161 specifiek van ondernemers.

Op Whatsapp ontvingen we 828 berichten/vragen.

We halen gemiddeld 10 keer per week de pers en dan met name de PZC en de Middelburgse en Veerse Bode over representatieve en beleidsonderwerpen. We regelen zelf persgesprekken, schrijven persberichten en hebben contact over de (openbare) besluitenlijsten van B&W. Meestal zit er een journalist van de PZC bij de raads- en commissievergaderingen. Soms neemt de journalist het initiatief.

D.9.05 We passen de Communicatienota 2013 toe bij de beleidsbepaling.

Inzetten op burgerparticipatie, infomeren van en de dienstverlening aan burgers. Adviseren en ondersteunen bij nieuwe beleidsontwikkelingen.

G

O.a. de volgende beleidsonderdelen zijn conform de Communicatienota doorlopen: Leefbaarheidsbijdrage; Maatschappelijk Vastgoed 2015; Begraafplaats Koudekerke; Sportnota 2016 Veere beweegt ; Brede verkenning Buitensport; Wateroverlast Westkapelle; Mfa Biggekerke; Wederopbouw 1945-1965; Aanpassingen minicontainers Westkapelle ; Duurzaamheidsagenda; Referendum april; Wegreconstructie Zoutelande; Verplaatsing supermarkt Domburg; Rotonde Meliskerke. 

Wat heeft het gekost op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2016 primitief Begroting 2016 na wijzigingen Realisatie 2016 Saldo 2016
Lasten 3.797 3.930 4.186 256
Baten 423 409 457 48

Wat heeft het gekost op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2016 primitief Begroting 2016 na wijzigingen Realisatie 2016 Saldo 2016
Lasten
Gem. Organen en samenwerkingsverbanden 2.238 2.341 2.573 231
Burgerzaken. 584 575 669 95
Koninklijke onderscheidingen 13 8 11 3
Verkiezingen 58 40 49 10
Burgerlijke stand 174 204 171 -33
Communicatie 2015 600 608 582 -26
Dorpsraden 43 71 61 -10
Dienstverlening 51 48 37 -12
Promotie, relatiebeheer en marketing 36 34 32 -2
Totaal Lasten 3.797 3.930 4.186 256
Baten
Gem. Organen en samenwerkingsverbanden 11 11 10 -1
Burgerzaken. 328 323 369 46
Burgerlijke stand 73 69 72 3
Communicatie 2015 12 6 5 -1
Totaal Baten 423 409 457 48