Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

6.003 Deelname aan de GR Orionis Walcheren

6.003 Deelname aan de GR Orionis Walcheren
Projectleider/budgethouder
Perdon René
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2016

Orionis Walcheren voert voor de gemeente Veere de participatiewet uit. Door middel van de begeleidingscommissie, DB en AB van Orionis sturen wij Orionis Walcheren aan. Er is specifiek aandacht voor het verhogen van de uitstroom en het versterken van de financiële positie van Orionis. Dit doen we onder andere door uitvoering te geven aan plan van aanpak op basis van de aanbevelingen van rapport Berenschot . Daarnaast richten we ons op de flexibele inzet van personeel, het versterken van de samenwerking tussen Porthos en Orionis en de extra aandacht voor kwetsbare jongeren. De begroting, tussentijdse rapportages en het jaarverslag leggen we voor aan de raad.Toelichting

G
Kwaliteit

2016 heeft voor Orionis in het teken gestaan van het verdiepend onderzoek en opstellen van een aanvalsplan. Het hoge volumebestand en de gedaalde rijksbijdragen zorgen ervoor dat de drie Walcherse gemeenten een veel hogere extra gemeentelijke bijdrage moeten betalen. Om deze bijdrage te kunnen verlagen (doel is uiteindelijk op 0 uitkomen) is het noodzakelijk om een andere koers te gaan varen. Bureau Berenschot heeft in dit kader een verdiepend onderzoek uitgevoerd. Hierin zijn knelpunten binnen de organisatie uitgelicht. Dit is de basis geweest voor het Plan van Aanpak dat door Orionis Walcheren is opgesteld. Er zal een andere koers moeten worden ingezet om de klantenaantallen terug te kunnen dringen. In 2016 zijn in dit kader al verschillende stappen gezet: er is bijvoorbeeld al een nieuw intake proces ingericht waarbij werk meer naar voren is gehaald (invoering werkgesprek). Verder zijn er verschillende projecten en pilots gedraaid om de samenwerking met verschillende partijen te verbeteren (bijv. met het UWV) en de integraliteit te verbeteren. Binnen het leerwerkbedrijf is een start gemaakt met het arbeidsmarktgericht maken van de werksoorten. Tevens is er een analyse naar de werksoorten gedaan om uiteindelijk te komen tot een financieel gezond, kostenneutraal  leerwerkbedrijf. In 2017 zal hier verder mee aan de slag worden gegaan. 2017 zal in het teken staan van de implementatie en monitoring van het plan van aanpak.

G
Tijd
O
Geld

De effecten van het nieuwe verdeelmodel zijn zoals bekend negatief. De definitieve financiële effecten van het nieuwe verdeelmodel, het plan van aanpak en doorwerking van de 2e begrotingswijziging 2016 zullen begin 2017 verwerkt worden in de 1e begrotingswijziging.