Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

8.047 Maken één omgevingsplan voor de kernen

8.047 Maken één omgevingsplan voor de kernen
Projectleider/budgethouder
Karman Quirien
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014

In het coalitieakkoord is afgesproken om één bestemmingsplan te maken voor de 13 kernen. Zo vereenvoudigen we de procedures en plannen. We werken efficiënter waardoor het aantal procedures afneemt. In het kader van de nieuwe Omgevingswet heeft Veere in juli 2016 een pilotstatus verkregen. Dit betekent dat we vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet een Omgevingsplan mogen vaststellen. In dit Omgevingsplan worden dan ook relevante verordeningen en regels uit andere beleidsvelden opgenomen.Toelichting

G
Kwaliteit

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen en het cultuurhistorisch beleid in dit plan opgenomen. In juli 2016 hebben we groen licht gekregen van het ministerie van IenM voor het maken van een omgevingsplan voor de Veerse kernen. De pilot is onderdeel geworden van het Programma Omgevingswet binnen de gemeente.

G
Tijd

In juli 2016 hebben we groen licht gekregen van het ministerie van IenM voor het maken van een omgevingsplan voor de Veerse kernen.  Dit betekent dat we nu concreet aan de slag gaan. In het 1e kwartaal van 2017 wordt aan de gemeenteraad een kadernota voorgelegd waarin de kaders worden aangegeven voor het op te stellen omgevingsplan. Het maken van een omgevingsplan zal worden opgenomen in een nog te starten traject voor implementatie van de Omgevingswet. De gemeenteraad wordt hier in september/oktober 2016 over geïnformeerd.

G
Geld

De kosten voor dit bestemmingsplan worden gedekt uit het budget voor herziening van de komplannen