Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Programma onderdelen

0. Bestuur en ondersteuning

0. Bestuur en ondersteuning

Het programma bestuur en ondersteuning gaat over de taken en rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Allerlei vormen van samenwerking komen in dit programma terug. Samenwerking met burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen, verenigingen etc., maar ook de samenwerking met andere overheden komt aan bod. 

Relevante beleidskaders/nota's

 • Communicatienota
 • Inspraakverordening
 • Programma Dienstverlening
 • Verordening op de Dorpsraden
 • Klachtenregeling
 • Commissie voor bezwaarschriften en beroepszaken
 • Nota samenwerking "Samenwerking Hoe? Zo! "
 • Beleidsnota bestuurlijke vernieuwing Veere januari 2013
 • Commissieverordening en reglement van orde voor het college en de raad
 • Regeling Regionale Commissie Walcherse Zaken
 • Verordening Rekenkamer

 

Trends en ontwikkelingen

 • Veranderende relatie tussen overheid en burgers
 • Invloed op besluitvorming door burgerparticipatie
 • Communicatie is maatwerk
 • Toenemende digitalisering van de maatschappij ( o.a. social media)  en eisen voor de gemeentelijke dienstverlening
 • Behoefte aan geïntegreerde dienstverlening (één-loket-principe) en service dichtbij.
 • Noodzaak voor vereenvoudiging van regelgeving in het algemeen en vermindering van de administratieve lastendruk voor ondernemers in het bijzonder.
 • Samenwerken als hulpmiddel om slim en slank te werken.
 • Privacy- en informatiebeveiliging vragen om groeiende aandacht.

Doelstellingen

D.0.01 Behouden en vergroten van de bestuurskracht

G

Op veel gebieden hebben we netwerksamenwerking met andere overheden in de regio. M.b.t. Belastingen en Porthos werken we samen aan de hand van het gastgemeentemodel. De samenwerkingsovereenkomst Porthos is inmiddels door de samenwerkende gemeenten ondertekend.  Over de dienstverleningsovereenkomst Belastingen zijn we  in afrondend overleg dat begin 2018 tot ondertekening kan leiden.  Hoe dan ook hebben we de financiële taakstelling samenwerking gerealiseerd. Over de verdere resultaten rapporteerden we de raad in het jaarverslag samenwerking belastingen en in de periodieke rapportages sociaal domein.

D.0.02 Ons informatiebeheer is op orde

G

De in het informatiebeheerplan opgenomen acties naar aanleiding van de audit 2015 zijn in uitvoering. Eind 2017 startte het Zeeuws Archief met de voorbereidingen voor een volgende tussentijdse audit.

D.0.03 Onze informatiebeveiling en privacybeleid zijn op orde

G

De in het jaarplan informatiebeveiliging 2017 opgenomen activiteiten gericht op het voldoen aan de BIG hebben we  volgens planning afgerond. Voorkomende incidenten hebben we steeds volgens het vastgestelde protocol afgewikkeld. Het in de organisatie in gang gezette bewustwordingstraject "Mind your steps" heeft de interne bewustwording rond privacy- en informatiebeveiliging verhoogd.  Dit vraagt permanente aandacht dus zetten we dit bewustwordingsbeleid in 2018 door. 
We hebben een inventarisatie uitgevoerd van de risicovolle gegevensuitwisselingen met samenwerkende gemeenten. Op basis hiervan hebben we een aantal acties afgerond zoals de uitwisseling van kadastrale kaart gegevens en van afvalverwerkingsgegevens via beveiligd netwerk. Ook het delen van agenda's tussen Porthos en Orionis hebben we op een veilige manier ingericht.
De gegevensuitwisseling binnen de belastingsamenwerking blijft een aandachtspunt. Hierover loopt wel overleg tussen de samenwerkende gemeenten maar dit heeft nog niet bij alle samenwerkende gemeenten tot de implementatie van een oplossing geleid.

D.0.04 Strategische communicatie

G

Het communicatieplan is verleden tijd: flexibiliteit is nodig. Daarom hebben we een strategisch communicatieframe ingezet bij de projectgroepen  Maatschappelijk vastgoed in Biggekerke, Oostkapelle, Serooskerke, Aagtekerke en Westkapelle. Ook bij het Uitvoeringsprogramma Sport 2017; Brede verkenning Buitensport; MTB route, Duurzaamheid en Onkruidbeheer en Kijk op Cultuur, werken we ermee. Op A3 formaat leggen we de strategische keuzes in een oogopslag helder uit. Het frame wordt samen met de projectleiders/beleidsambtenaren gemaakt en bijgehouden.  In dit stadium blijkt het zowel intern als extern een goed hulpmiddel te zijn bij o.a. het managen van verwachtingen.

D.0.05 Veere verrast

G

Veere Verrast (als onderdeel van het programma Dienstverlening) leverde vanuit de eigen organisatie een 3-tal verbeteracties op:

 1. What's app inzetten als communicatiemiddel bij openbare werken, op kern/straatniveau.  Dit bleek een succes bij de pilot in Biggekerke. Nu zetten we dit middel vaker in. Dit onderdeel rondden we af.
 2. Intern elkaar aanspreken met als doel het verbeteren van de kwaliteit. Deze interne actie is in april afgerond. In 2018 krijgt dit mogelijk een organisatiebreed vervolg.
 3. Het verbeteren van de telefonische dienstverlening. In 2017 startten we als eerste gemeente met een pilot voor een nieuw klantcontactsysteem voor inkomend telefoonverkeer. Daarnaast ging het aanbestedingstraject voor een nieuwe telefooncentrale van start.

 

D.0.06 Sluitende begroting / de begroting is structureel en reëel in evenwicht.

G

De begroting van de gemeente is structureel en reëel in evenwicht: dit blijkt uit het regime van repressief toezicht door de provincie.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland
Bestuur en ondersteuning 1 Formatie FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2017 10,20 gegevens niet beschikbaar
Bestuur en ondersteuning 2 Bezetting FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2017 8,99 gegevens niet beschikbaar
Bestuur en ondersteuning 3 Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting 2017 € 339 gegevens niet beschikbaar
Bestuur en ondersteuning 4a Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom Eigen begroting 2017 37% gegevens niet beschikbaar
Bestuur en ondersteuning 4b Externe inhuur Totale kosten inhuur externen Eigen begroting 2017 € 4.842.000 gegevens niet beschikbaar
Bestuur en ondersteuning 5 Overhead % van de totale lasten Eigen begroting 2017 12% gegevens niet beschikbaar

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten 1.979 1.966 1.892 -74
Baten 2.689 3.101 3.182 81

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten
0.1 Bestuur 1.217 1.227 1.057 -170
0.2 Burgerzaken 642 604 708 104
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 37 56 59 3
0.63 Parkeerbelasting 83 78 67 -11
Totaal Lasten 1.979 1.966 1.892 -74
Baten
0.1 Bestuur 11 11 13 2
0.2 Burgerzaken 405 405 486 81
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 7 10 9 -1
0.63 Parkeerbelasting 2.265 2.675 2.674 -1
Totaal Baten 2.689 3.101 3.182 81

Prioriteitenplanning

Prioriteit I/S/E Budget/investering Realisatie Toelichting
Vervanging meubilair gemeentehuis I 45 31 Afronding in 2018.
Verbetering dienstverlening S 50 0 Besteding in 2018.
Informatiebeveiliging S 20 20 Besteed in 2017.
Duurzame informatie opslag S 15 15 Besteed in 2017.
Doorontwikkeling personeels- en salarispakket S 10 10 Besteed in 2017.
Kantelen vastgoed o.a. kostprijsdekkende verhuur S 19 19 Besteed in 2017.
Kwaliteitsverbering personeel (begroting 2017) S 115 115 Besteed in 2017.
Kwaliteitsverbetering personeel  S 30 30 Besteed in 2017.
Kwaliteitsverbetering personeel  E 75 75 Besteed in 2017.
         
I=investering, S=structureel en E=eenmalig