Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Programma onderdelen

1. Veiligheid

1. Veiligheid

Veere is een veilige woon- en werkomgeving  voor inwoners en bezoekers.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Nota integrale veiligheid
 • Wet op de Veiligheidsrisico's
 • Regionaal crisisplan
 • APV en beleidsregels
 • Integraal Handhaving Uitvoeringsprogramma
 • Handhavingsbeleid
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Wet milieubeheer
 • Bestemmingsplannen 
 • Drank- en horecawet
 • Omgevingswet

 

Trends en ontwikkelingen

 • Verdere regionalisering en ontwikkeling van de Veiligheidsregio Zeeland
 • Uitwerking van Maatwerk in Brandweerzorg
 • Vorming van de Nationale Politie
 • Zelfredzaamheid van de burger
 • Zeeland is het 2e risicogebied van Nederland
 • Irritatie over kleine ergernissen in de woonomgeving
 • Kosten van vandalisme verhalen op de daders
 • Recreatie-getinte inbraken en diefstallen
 • Toenemende veiligheidseisen bij evenementen
 • Toename sociaal isolement en verwarde personen

Doelstellingen

D.1.01 Daadkrachtig en adequaat bestrijden we rampen en crises

G

Na grote zorgen over de organisatie van de Veiligheidsregio leverde Twynstra Gudde begin 2017 een rapport op. Daarin stonden een fors aantal verbeterpunten.  Het rapport gaf een richtinggevend perspectief  met daarin een aantal uitgangspunten voor de toekomst. Op basis van dit richtinggevend perspectief ligt er nu in concept een plan van aanpak Emergo. Dit plan besprak u  in de raad van juli 2017.

De begroting 2018 en plan van aanpak Emergo zijn door de raad en vervolgens door het AB van de VRZ vastgesteld. De jaarrekening 2017 van de VRZ laat nog op zich wachten. Er is nog geen accountantsverklaring afgegeven.

Op 20 april vond er een bestuurlijke oefening (GRIP 3) plaats in Veere. Een aantal medewerkers is verder betrokken geweest en ingezet bij de grote brand (eveneens GRIP 3) in Kapelle

Een aantal Veerse functionarissen deed op 22 juni 2017 mee aan de jaarlijkse systeemtest van de VRZ.

D.1.02 Reduceren van criminaliteit, overlast, overmatig drankgebruik en drugsgebruik

G

In 2016 werd nog 61 keer ingebroken. In 2017 waren er 34 woninginbraken.  Opvallend was een aantal inbraken begin 2017 in het nieuwe vakantiepark in Dishoek. In Koudekerke, Biggekerke en Oostkapelle hielden we voetjesacties. Begin februari 2017 sloten we een pand in Koudekerke, nadat daar in 2016 een hennepkwekerij was ontdekt. Begin april 2017 werd een hennepkwekerij in Biggekerke ontdekt. Ook dit pand sloten we voor 3 maanden .  Begin maart 2017 vertrok een notoire overlast veroorzaker uit de gemeente. In 3 situaties zetten wij buurtbemiddeling in bij overlastsituaties tussen buren.

We hebben aandacht geschonken aan de toename van fietsendiefstallen. In 2018 gaan we daar (Walchers) een aantal concrete acties voor uitvoeren.

Eind juni werd in een grootschalig onderzoek een drugslab in aanbouw aangetroffen in Grijpskerke. Er waren nog geen synthetische drugs geproduceerd.

Sinds 1 april 2017 zijn we aangesloten bij WaakSamen. Een app waarmee mensen snel een melding kunnen doen van verdachte situaties.

 

D.1.03 Regisseren van een veilige woon- en werkomgeving

G

U stelde de nota IV  begin 2017  vast. Daaropvolgend heeft de politie nog een toelichting gegeven op de behaalde resultaten 2016 en een doorkijk naar 2017. Er vonden enkele wijzigingen plaats bij onze wijkagenten. De diverse producten en activiteiten beschreven in de nota IV zijn in 2017 uitgevoerd. In 2018 bieden wij u een nieuwe nota IV aan voor de periode 2019-2022.

D.1.04 Vaststellen van prioriteiten en inzet van de politie in Veere

G

We namen deel aan zes Basisteamdriehoek (BTD's) in 2017. De politie heeft begin 2017 een toelichting gegeven op de inzet en capaciteit van het team Walcheren. Er is krapte, maar de geplande en geprioriteerde werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden. Het BTD van april 2017 stelde de jaarschijf 2017 vast. Het regionaal jaarverslag is opgesteld en aan u aangeboden.

Geprioriteerde werkzaamheden zijn uitgevoerd. Onder andere inzet Rust aan de Kust. In de loop van 2017 startten we met het toewerken naar een nieuwe opzet van het jaarplan politie 2018, gebaseerd op Walcherse prioriteiten. Het jaarplan 2018 is in de Basisteam driehoek van december 2017 vastgesteld.

Het politie team Walcheren verhuist naar verwachting in 2020 naar een nieuw gezamenlijk bureau aan de Mortiere in Middelburg.

 

D.1.05 Handhaven en toezicht houden op het naleven van regels en wetten in de fysieke leefomgeving

G

Op basis van het IHUP 2017 voerden we alle geplande controles uit.  We besteedden extra aandacht aan de speerpunten in het IHUP. Kleine ergernissen door paardenpoep, hondenpoep, sluikstortingen etc. werden aangepakt. Ook aan de kwaliteit van het landschap gaven we extra aandacht door een vervolg te geven aan het project Mooi Veere. We voerden in het kader van Mooie Veere onder andere acties uit op de bedrijventerreinen Karreveld en Molenweg. Voor de handhaving 2e woningen maakten we extra uren vrij om meer objecten te controleren. In 2017 maakten we ook een plan om de juridische kwaliteit van handhaving te verbeteren en daarmee de slagkracht te vergroten. Dit plan voeren we in 2018 uit.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Veiligheid 6 Verwijzingen Halt per 10.000 inw. 12-17 jr Bureau Halt 2016 127 164 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
Veiligheid 7 Harde kern jongeren per 10.000 inw. Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) 2014 0,9 1,2 Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.
Veiligheid 8 Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2016 0,2 1,6 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Veiligheid 9 Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2016 2,7 4,8 Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Veiligheid 10 Diefstallen uit woning aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2016 3,2 1,9 Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
Veiligheid 11 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2016 4,1 5,6 Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten 2.239 2.316 2.385 69
Baten 40 76 88 12

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.671 1.668 1.669 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 567 648 716 68
Totaal Lasten 2.239 2.316 2.385 69
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 5 5 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 35 71 83 12
Totaal Baten 40 76 88 12

Prioriteitenplanning

Prioriteit I/S/E Budget/investering Realisatie Toelichting
Bijdrage Veiligheidsregio (begroting 2016) S 26 26 Besteed in 2017.
Bijdrage Veiligheidsregio (begroting 2017) E 15 15 Besteed in 2017.
         
I=investering, S=structureel en E=eenmalig