Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Programma onderdelen

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de gemeentelijke infrastructuur als wegen, bruggen etc.  De verschillende belangen van bewoners, bezoekers en bedrijven zijn daarbij in evenwicht.  Dat willen wij tegen kosten die beheersbaar zijn. Hiervoor hebben we beleids- en beheerplannen opgesteld. Die houden we actueel.

Relevante beleidskaders/nota's

Wegen

  • Wegbeheerplan 2017 – 2021

  • Beheerplan Civiel technische kunstwerken 2017 -2021

  • Meerjarenprogramma wegreconstructies 2014- 2018

  • Beheer- en beleidplan openbare verlichting 2017 – 2021 

Verkeer en parkeren

  • Gemeentelijk wegencategoriseringsplan 2000
  • Parkeerbeleidsplan 2004
  • Uitvoeringsnotitie halteplaatsen 2008
  • Halteplan 2016+
  • Meerjarenprogramma aanpak verkeersknelpunten 2011 – 2015

 

Trends en ontwikkelingen

Algemeen

Intergemeentelijke samenwerking zowel regionaal (met de buurgemeenten) als provinciaal (met andere gemeenten maar ook met Provincie en het Waterschap) geeft kansen voor kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen. Voor het onderhoud van de openbare verlichting, geodiensten, gladheidsbestrijding, regelgeving over kabels en leidingen wordt al intensief samen gewerkt. De mogelijkheden voor samenwerking op andere onderdelen als onder andere het onderhoud van wegen, ingenieursdiensten, beheer van data worden verkend.

Wegen

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar en dit heeft ook effect op het onderhoud van wegen. Het water en rioolstelsel passen we aan op de gevolgen van de verandering en er valt dan niet aan te ontkomen dat de weg "open" moet en opnieuw moet worden bestraat.  Veere vergrijst en steeds meer ouderen blijven ook op latere leeftijd actief. Bij het onderhoud en de inrichting van wegen moeten we hier op anticiperen. De gemeente Veere heeft veel ambities en hierdoor zal er op veel plekken als gevolg van nieuwe ontwikkelingen gesleuteld gaan worden aan de gemeentelijke infrastructuur. 

Verkeer en vervoer

De Provincie heeft in de loop van 2016 het nieuwe Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan opgesteld. Voor Walcheren wordt dit plan verder uitgewerkt in een verkeerscirculatieplan en wegencategoriseringplan voor heel Walcheren. De technologische ontwikkelingen in betaald parkeren en parkeerhandhaving gaat hard. Er komen steeds meer alternatieven voor muntgeld beschikbaar. Elders in het land worden experimenten gedaan met scanapparatuur voor handhaving.

Doelstellingen

D.2.01 De inrichting van wegen met bijbehorend wegmeubilair moet voldoen aan de functie

O

De reconstructies van de Nieuwstraat - Ooststraat - Westkapelseweg in Zoutelande is net voor Pasen 2017 afgerond. De actualisatie van het meerjarenprogramma wegreconstructies is integraal opgenomen in het GVVP en daarmee afgerond. Het GVVP is op 20 april 2017 vastgesteld door raad.  De prioriteiten in het GVVP ten aanzien van wegreconstructies voor de komende jaren zijn opgenomen in de begroting 2018 en verder. Door uw raad is de uitvoering van de Dorpsstraat in Gapinge naar voren gehaald.

In 2017 begonnen we met de voorbereidingen van de Prelaatweg Aagtekerke en de Dorpsstraat - Noordweg in Oostkapelle. De planning voor Prelaatweg moesten we aanpassen na overleg met de nutsbedrijven. De werkzaamheden aan deze weg starten pas in 2018. 

D.2.02 Actueel houden van beheerplannen

G

Alle beheerplannen voor de kapitaalgoederen als wegen, groen en openbare verlichting waren in 2017 nog actueel. 

D.2.03 Verbeteren verkeersonveilige situaties

G

In april 2017 stelde de raad het GVVP vast. In het GVVP is veel aandacht besteed aan het opheffen van verkeersonveilige situaties. Deze brachten we in kaart gebracht en werden voorzien van een prioritering. De eerste prioriteit lag bij het veiliger maken van de schoolomgeving. Dit is in 2017 uitgevoerd.

D.2.04 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau

R

Door capaciteitsproblemen bij de nutsbedrijven en onderhoudsaannemers ontstond in 2017 een achterstand op de planning. Dit had vooral gevolgen voor onderhoud aan wegen en de vervanging van lichtmasten.

Het niveau van onderhoud is in juni en september gemeten. Uit zowel de eerste meting als de tweede meting bleek dat we op het onderdeel onkruid op verharding op te veel plekken niet voldeden aan de afgesproken norm. Voor 2018 zijn hiervoor maatregelen genomen zodat het afgesproken niveau wel wordt gehaald. Op alle andere onderdelen werd de afgesproken norm wel gehaald.

D.2.05 Stimuleren gebruik fiets

G

In 2017 stelde u het GVVP vast. In dit plan besteedden we aandacht aan het stimuleren van het gebruik van de fiets. Een van de speerpunten was het fietsparkeren. In 2017 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om het parkeren voor fietsen te verbeteren. Dit onderzoek is nog niet afgerond in 2017. Bij de verdere uitwerking van de plannen voor Veere en Domburg namen we fietsparkeren al mee, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van 't Groentje en het Oranjeplein. Samen met het waterschap en Staatsbosbeheer hebben we in 2017 plannen gemaakt voor verbetering van doorgaande fietsroutes bij Dishoek. Deze plannen voeren we in 2018 uit.

D.2.06 Zorgen voor een goede verdeling van verkeersstromen voor nu en in de toekomst

G

In april 2017 stelde de raad het Gemeentelijke Verkeer en Vervoerplan (GVVP) vast. Daarnaast maakten we samen met andere Walcherse overheden een verkeerscirculatieplan voor Walcheren. Dit plan is in 2017 nog niet vastgesteld door de Provincie. In deze beide plannen staan de uitgangspunten voor de ontwikkeling van wegennet van Walcheren zowel binnen als buiten de bebouwde kom. De plannen geven voor de komende jaren voldoende houvast over hoe om te gaan met verkeerstromen op Walcheren nu en in de toekomst.

D.2.07 Optimaliseren van het parkeerbeleid

O

Naar aanleiding van het onderzoek van de rekenkamer in 2016, hebben we de parkeernota herzien.   Deze herziening is in 2017 niet afgerond. Wel is een start gemaakt met het IOB-proces. In het najaar is in de Algemene Commissie informatie verstrekt. In 2018 volgen de volgende stappen in het IOB-proces.

In 2017 is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van het parkeerbeleid. Deze evaluatie is in maart 2018 behandeld in de raad.

D.2.08 Verbeteren toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor minder validen

O

Het halteplan uit 2008 is in 2017 geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe dienstregeling. De uitvoering is in 2017 voorbereid, de realisatie volgt begin 2018.  

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Verkeer, vervoer en waterstaat 12 Ziekenhuisopname na een verkeersongeval met een motorvoertuig % VeiligheidNL 2015 3 5 als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
Verkeer, vervoer en waterstaat 13 Ziekenhuisopname na een vervoersongeval met een fietser % VeiligheidNL 2015 6 8 als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten 5.539 6.055 5.372 -683
Baten 304 455 466 11

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten
2.1 Verkeer en Vervoer 4.290 4.749 4.218 -531
2.2 Parkeren 1.112 1.171 1.007 -164
2.3 Recreatieve havens 137 135 148 13
Totaal Lasten 5.539 6.055 5.372 -683
Baten
2.1 Verkeer en Vervoer 24 188 180 -9
2.2 Parkeren 182 182 194 12
2.3 Recreatieve havens 98 84 93 8
Totaal Baten 304 455 466 11

Prioriteitenplanning

Prioriteit I/S/E Budget/investering Realisatie Toelichting
Wegreconstructie Prelaatweg I 230 30 In voorbereiding, start in 2018, afronding 2019
Vervanging armaturen I 268 59 In uitvoering, problemen met aannemer
Vervanging lichtmasten I 212 21 In uitvoering, problemen met aannemer
Aansluitkosten lichtmasten I 0 0 budget opgenomen in vervangen lichtmasten
Gladheidsbestrijding S pm   geen extra budget nodig
Inrichting plein Dishoek (deel 1) I 628 376 Afronding in 2018
Inrichting plein Dishoek (deel 2) I 169 0 Afronding in 2018
Verhoging budget groot onderhoud duinovergangen en duinpaden S 135 0 Budget gebruiken voor vervangen trappen in 2018.
Wegreconstructies (extra door wegvallen BDU subsidie) I 690 0 Zie wegreconstructie Prelaatweg
Actualisatie wegbeheerplan (0% achterstand) S 278 0 Budget naar 2018 wegens vertraging nutsbedrijf.
Kleine ergernissen en participatiewet S 43 35 8 niet benut in 2017.
Actualisatie beheerplan civiele kunstwerken S 50 50 Besteed in 2017.
Mobiliteits-, parkeerfonds S pm   in onderzoek
Domburg, Boulevard Schaegen fase 1 I 795 291 Afronding in 2018
Domburg, Boulevard Schaegen fase 2 I 200 0 Afronding in 2018
Domburg, herontwikkeling 't Groentje I 350 32 Afronding in 2018
Samenwerking Waterschap/Gemeente Vlissingen m.b.t. strand- en duingebied E 30 0 Afronding in 2018
         
I=investering, S=structureel en E=eenmalig