Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Programma onderdelen

3. Economie

3. Economie

Een duurzame en evenwichtige groei van de Veerse economie is van belang voor het behoud van bestaande en het creëren van nieuwe werkgelegenheid. Recreatie en toerisme zijn evenals de landbouw en het MKB belangrijke pijlers van de Veerse economie. Zij zorgen niet alleen voor werk maar ook voor bestedingen en houden het voorzieningenniveau in stand. Deze sectoren zijn steeds in beweging, omdat de omgeving verandert. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van deze sectoren.  

Relevante beleidskaders/nota's

 • Coalitieprogramma 2014-2018 
 • Structuurvisie Veere 2025 
 • Bestemmingsplan Buitengebied/Landschapsvisie 
 • Kadernota strand en duingebied/Rapport De Kust is breder dan het strand 
 • Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2014-2018 
 • Omgevingsplan
 • CBS, KvK , ZTLO en Impuls Zeeland monitor gegevens

 

Trends en ontwikkelingen

 • Innovatie, digitalisering. verduurzaming, herstructurering en samenwerking.
 • Van bezit naar gebruik als onderdeel van een circulaire economie.
 • Rapport van de commissie Balkenende
 • Landelijke en provinciale visie over bebouwing langs de kust.
 • Nieuwe Omgevingswetgeving

Doelstellingen

D.3.01 Manifesteren als een stimulerende en faciliterende gemeente

G

Wij geven hier op verschillende manieren een actieve invulling aan.  Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verschillende subsidieregelingen, voor inwoners en ondernemers,  zoals het Leefbaarheidsfonds, Toeristische Impuls, Stimuleringscheques gezondheidstoerisme en Innovatievouchers verblijfsrecreatie. Via onder meer onze social media geven wij hieraan bekendheid.

D.3.02 Een bijdrage leveren aan een duurzame vernieuwing van het toeristisch product.

G

Ook in 2017 zijn vanuit het  budget Toeristische Impuls en het Duurzaamheidsplan diverse plannen en projecten ondersteund die gericht zijn op een duurzame en innovatieve vernieuwing van het toeristisch product Veere.  Ook de vastgestelde Zeeuwse Kustvisie  is een instrument om verder sturing te geven aan innovatie en vernieuwing.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Economie 14 Functiemenging % LISA 2017 44,9 49,4 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Economie 15 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw 15-64jr LISA 2017 209,8 160,4 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten 1.951 1.862 1.360 -502
Baten 7.782 7.969 8.015 46

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 424 207 75 -131
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 733 948 764 -185
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 115 98 91 -7
3.4 Economische promotie 679 609 430 -179
Totaal Lasten 1.951 1.862 1.360 -502
Baten
3.1 Economische ontwikkeling 0 28 0 -28
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 653 936 759 -176
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 89 30 25 -5
3.4 Economische promotie 7.041 6.976 7.231 255
Totaal Baten 7.782 7.969 8.015 46

Prioriteitenplanning

Prioriteit I/S/E Budget/investering Realisatie Toelichting
Project ecomobiliteit E 100 11 Besteding van 89 in 2018.
Project ecoferium Veerse Dam E 100 0 Besteding in 2018.
Budgetsubsidie VVV E pm   Besteed in 2017.
Voorbereidingen ESPA congres 2018 E 10 10 Besteed in 2017.
Cofinanciering ivm kansen Europese en/of nationale subsidies E 300 0 Besteding 250 in 2018.
         
I=investering, S=structureel en E=eenmalig