Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Programma onderdelen

4. Onderwijs

4. Onderwijs

Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen en voorzieningen voor peuters en baby's graag zo dicht mogelijk bij  de kinderen. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. We bieden basisonderwijs aan in doelmatige schoolgebouwen, liefst in combinatie met meerdere voorzieningen. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Verordening Huisvesting Onderwijs
 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting en Opvang
 • Notitie passend onderwijs Walcherse gemeenten
 • Walcherse visie op onderwijs
 • Notitie toekomst educatie Walcheren
 • Verordening leerlingenvervoer 2014
 • Activiteitenplan Voor- en vroegschoolse educatie

Trends en ontwikkelingen

 • Muziekonderwijs op de basisschool
 • Loslaten van het begrip "richting" in de planning van de onderwijshuisvesting
 • Digitalisering
 • Ontgroening
 • Regionale samenwerking
 • Een sterke beleving van de eigen identiteit en historie
 • Integrale kindcentra
 • Meer samenleving, minder overheid

Doelstellingen

D.4.01 Scheppen van voorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs

D.4.02 Het huisvesten van onderwijs en peuterspeelzalen in doelmatige gebouwen

G

 In 2017 is de school in Biggekerke gesloopt en zijn noodlokalen geplaatst. De bouw van de nieuwe school is in uitvoering. Hier wordt ook de Stichting Kinderopvang Walcheren bij betrokken. Over de bouw en exploitatie maakten wij afspraken met Zeeuwland.

In een aantal kernen is de peuterspeelzaal ingetrokken in de school. 

Bij de projecten in Westkapelle, Oostkapelle en Serooskerke worden ook andere partijen, zoals de kinderopvang  betrokken.

D.4.03 Versterken vloeiende overgang tussen het peuterspeelzaalwerk, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs/hoger onderwijs

G

In 2017 is dit een terugkerend onderwerp tussen gemeenten en schoolbesturen geweest in de REA. In mei 2017 vergaderden de REA primair onderwijs en de REA voortgezet onderwijs samen.

Vanuit de gemeentelijke taak in het voorkomen van voortijdig schooluitval draaien projecten om de overgang van kinderen van het vmbo naar het mbo te vergemakkelijken. Het RMC in Middelburg coördineert deze projecten.

We hebben met de schoolbesturen en de Stichting Kinderopvang Walcheren gesproken over het monitoren van resultaten. Hoe weten we of kinderen die de peuterspeelzaal bezochten en begonnen met een taalachterstand deze achterstand in groep 2 hebben ingelopen? De conclusie is dat de huidige monitor, DAVVE, hier onvoldoende informatie over geeft. In 2018 starten we met een nieuwe monitor.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Onderwijs 16 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs 2016 0 0,82 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
Onderwijs 17 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs 2016 23,46 28,46 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
Onderwijs 18 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs 2014 1 1,8 Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten 2.132 2.575 2.469 -106
Baten 306 726 755 29

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 440 439 413 -26
4.2 Onderwijshuisvesting 636 533 541 7
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.056 1.602 1.515 -88
Totaal Lasten 2.132 2.575 2.469 -106
Baten
4.1 Openbaar basisonderwijs 50 41 44 3
4.2 Onderwijshuisvesting 50 42 57 15
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 206 643 654 11
Totaal Baten 306 726 755 29

Prioriteitenplanning

Prioriteit I/S/E Budget/investering Realisatie Toelichting
Verhoging bijdrage leerlingenvervoer S 40 40 Besteed in 2017.
Huur gemeentelijke accommodaties S 8 0 Niet goed begroot. 
Omslag muziekonderwijs E 20 20 Besteed in 2017.
         
I=investering, S=structureel en E=eenmalig