Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Programma onderdelen

5. Sport, cultuur en recreatie

5. Sport, cultuur en recreatie

We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan cultuur, sport- en bewegingsactiviteiten. Sport en bewegen is belangrijk voor de gezondheid en voor de sociale samenhang in de Veerse kernen. Onder cultuur verstaan we niet alleen alle activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel maar ook musea, het cultureel erfgoed en media (bibliotheek en lokale omroep). 

Goed verzorgd openbaar groen en een aantrekkelijk landschap zijn belangrijk voor het welbevinden van inwoners en bezoekers. Het nodigt uit naar buiten te gaan en van de omgeving te genieten. Het landschap en het groen trekken veel bezoekers naar de gemeente Veere.   

Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler voor de Veerse economie (werkgelegenheid, bestedingen, voorzieningene.d.). Het beleid is gericht op kwaliteitsverbetering, vernieuwing, innovatie, herstructurering, verduurzaming en samenwerking . Niet alleen binnen maar juist ook met andere sectoren. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van deze sectoren.  

Relevante beleidskaders/nota's

 • Sportnota 2016-2019
 • Notitie speelruimte 2013
 • Subsidiewijzer
 • Cultuuragenda 2015-2016
 • Nota Kunst in de openbare ruimte
 • Museumnota Kostelijk en Kostbaar 2013-2016
 • Coalitieprogramma 2014-2018
 • Structuurvisie Veere 2025
 • Structuurvisie Cultuurhistorie
 • Groen beleids- en beheerplan 2013-2023
 • Kadernota strand- en duingebied
 • rapport De Kust is breder dan het strand
 • Onderzoeken Kenniscentrum Kusttoerisme en NBTC

Trends en ontwikkelingen

 • Demografische ontwikkelingen
 • Cultuur nieuwe stijl, eigen kracht van burger staat centraal
 • Burgerparticipatie
 • Samenwerking:  samenleving en overheid.
 • Van bezit naar gebruik op weg naar een circulaire economie
 • Digitale bereikbaarheid en toenemend belang sociale media
 • Consument/toerist zoekt beleving, sfeer, comfort en meer korte vakanties
 • Meer vitale en koopkrachtige senioren/toenemend belang gezondheidstoerisme en toename van sport- en cultuuractiviteiten
 • Duurzaam onderhoud groen; minder gebruik van kunstmest en het verbod op gebruik van bestrijdingsmiddelen
 • Opgaande economie

 

Doelstellingen

D.5.01 Stimuleren van sport en bewegen door het faciliteren van sportaccommodaties (NOC*NSF normen) en -voorzieningen en het verlenen van subsidies voor activiteiten.

G

Voor het jaar 2017 hebben we subsidies verleend aan verschillende sportverenigingen. Naast deze jaarlijkse subsidies hebben we ook een bijdrage van € 500 verleend voor de Breedtesportactiviteiten van een parabeachvolleybaltoernooi in juli in Zoutelande, een bijdrage van € 1.000 aan het NK Eredivisie Zeilen en € 2.500 aan de Ster ZLMTour.

Ook via het uitvoeringsprogramma sport 2017 stimuleerden en ondersteunden we verschillende beweegactiviteiten en -projecten.

In het kader van de verlenging privatiseringsovereenkomsten voetbal zijn we bezig met een brede verkenning buitensport. Tijdens deze gesprekken verkenden we ook de mogelijkheid van privatisering veldonderhoud, een van de punten uit het coalitieprogramma. In december 2017 hebben wij de erfpachtovereenkomsten met de 4 voetbalverenigingen (VV Domburg, VCK, VV Oostkapelle, VV Serooskerke) met vijf jaar verlengd. In het eerste kwartaal van 2018 krijgt dit proces een vervolg, namelijk een voorlichtingsbijeenkomst privatisering veldonderhoud voor de voetbalverenigingen en de korfbalvereniging.

D.5.02 Kunstparticipatie

G

In samenwerking met de Muziekschool Zeeland en Kunsteducatie Walcheren werkten we aan een deelname van leerlingen uit het basisonderwijs aan cultuuractiviteiten.  Alle scholen namen deel aan het programma. Daarnaast loopt het project Heel Veere Speelt. Alle muziekverenigingen in Veere en de muziekschool verzorgden extra muzieklessen op de basisscholen, het project werd per school  afgesloten met een optreden van  alle leerlingen.

Via kunst in de openbare ruimte en verschillende artistieke  evenementen kunnen inwoners kunst  ervaren. Naast de reguliere activiteiten van o.a. de koren, muziekverenigingen, toneelclubs en teken- en schilderclubs waren er ook incidentele optredens en festivals. 

D.5.03 Instandhouding cultureel erfgoed

--

Op 1 oktober 2015 stelde u de structuurvisie Cultuurhistorie vast met als motto "Behoud door ontwikkeling". In 2017 betrokken wij deze visie bij plannen en projecten in de fysieke leefomgeving met als doel om het cultureel erfgoed te behouden en te versterken.

D.5.04 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau groen

G

In juli en september voerden we kwaliteitsinspecties uit. Beiden keren voldeed het groenonderhoud aan het afgesproken kwaliteitsniveau.

D.5.05 Verbeteren groene uitstraling dorpskernen

G

In 2017 is het plan om het groen op strategische plekken in de kernen kleurrijker te maken gerealiseerd. Een klein deel wordt nog in 2018 uitgevoerd. 

D.5.06 Vergroten betrokkenheid inwoners bij openbaar groen

G

In 2017 hebben steeds meer inwoners zelf bij gedragen aan de inrichting en beheer van het openbaar groen, bijvoorbeeld in de kern Oostkapelle. De mate waarin en de vorm hing sterk af van individuele groepen inwoners. Het leefbaarheidsfonds gaf een duidelijke prikkel aan deze initiatieven.

D.5.07 Het versterken en benutten van de Veerse gebiedskwaliteiten

G

De diversiteit en kwaliteit van het Veerse landschap zijn sterke troeven  die onze gemeente aantrekkelijk maken voor inwoners, recreanten, toeristen en ondernemers.

Dit kapitale landschap koesteren wij.  Het werkt door in al onze besluiten. Bij onze standpuntbepaling over de Zeeuwse Kustvisie onderstreepten wij dat opnieuw.

Aan het beleven van het landschap is in 2017 door bijvoorbeeld de realisering van 3 zogenaamde wandelparelroutes invulling gegeven.  

D.5.08 Koesteren en verbeteren van de huidige waarden van het Walcherse landschap

G

Bij nieuwe ontwikkelingen streven we er naar om, waar nodig, de kernkwaliteiten te behouden en verbeteren. Denk daarbij aan de kleinschaligheid en de openheid van ons landschap.

In overleg met de desbetreffende eigenaren ruimen we storende elementen en verrommelingslocaties op.

Vanuit de structuurvisie Cultuurhistorie zijn de waardevolle panden/boerderijen die gebouwd zijn tussen 1850-1944 beoordeeld en beschreven. Hiervoor is een voorstel gemaakt dat aan u in juli 2017 is voorgelegd. De waardevolle panden zijn vervolgens in de op 9 november 2017 vastgestelde 3e herziening bestemmmingsplan Buitengebied opgenomen zodat enige planologische bescherming bestaat.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Sport, cultuur en recreatie 19 Niet-sporters % RIVM - Zorgatlas 2016 51,9 55,9 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten 7.804 8.527 7.715 -813
Baten 555 898 969 71

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 753 885 697 -189
5.2 Sportaccomodaties 750 830 764 -66
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 674 745 731 -15
5.4 Musea 405 415 386 -30
5.5 Cultureel erfgoed 606 802 751 -51
5.6 Media 264 263 264 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.352 4.586 4.123 -463
Totaal Lasten 7.804 8.527 7.715 -813
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 76 67 72 6
5.2 Sportaccomodaties 41 62 62 1
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 20 41 42 0
5.4 Musea 16 15 12 -3
5.5 Cultureel erfgoed 50 54 121 67
5.6 Media 1 1 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 352 657 659 2
Totaal Baten 555 898 969 71

Prioriteitenplanning

Prioriteit I/S/E Budget/investering Realisatie Toelichting
Uitvoering landschapsvisie E 5 0 Besteding in 2018.
Informatiepunt Euroart/Marie tak van Poortvlietmuseum E 15 0 Besteding in 2018.
Maatregelen konijnenoverlast sportvelden fase 2 I 79 49 Besteed in 2017.
Vervanging tennisvelden De Golfbreker E pm    
Samenwerking UCR m.b.t. educatie, kunst en cultuur S 25 0 Niet besteed in 2017.
Samenwerking UCR (uren) E 25 25 Besteed in 2017.
Strandvergoeding Waterschap S 33 33 Besteed in 2017.
Groene dorpsentrees (onderhoud) S 65 37 Restant naar 2018 voor afronding project
Groene dorpsentrees (eenmalig) E 100 100 Besteed in 2017.
Structuurvisie cultuurhistorie E 7 0 Niet besteed in 2017. Naar 2018
Opstellen erfgoednnota E 5 0 Afronding in 2018.
Opzetten duurzaamheidsproject rijksmonumenten E 10 0 Afronding in 2018.
Publieksboek over archeologie in en rondom Domburg E 22 22 Besteed in 2017.
Onderzoek naar onrechtmatig gerbuik groen- en reststroken E 65 7 Besteding 58 in 2018.
Onderhoud kleine bouwwerken S 16 16 Besteed in 2017.
         
I=investering, S=structureel en E=eenmalig