Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Programma onderdelen

6. Sociaal Domein

6. Sociaal Domein

Alle inwoners doen mee in de samenleving. We stimuleren inwoners om de eigen kracht en hun sociale netwerk te benutten. Basisvoorzieningen en activiteiten dragen er aan bij dat inwoners zelfredzaam zijn en dat mensen elkaar kunnen helpen. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol. Voor degene die zorg en ondersteuning nodig hebben is Porthos de toegang op Walcheren.  Voor werk en inkomen is Orionis Walcheren de toegang. Porthos en Orionis werken nauw samen om invulling te geven aan 1 gezin, 1 plan , 1 regisseur. Met zorgaanbieders sluiten we contracten af voor passende maatwerkproducten.

Relevante beleidskaders/nota's

 • VN Verdrag voor de Rechten van de mensen met een beperking
 • Pentekening: Het klantproces op walcheren in het sociaal domein
 • Verordening Wmo en Jeugd
 • Beleidsregels Wmo en Jeugd
 • Beleidsnotitie: Doelgroepenvervoer op Walcheren
 • Sturingsvisie Zeeuwse gemeenten
 • Beleidsplan Zorg voor jeugd 2015-2016
 • Beleidsplan Orionis 2015-2018
 • Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening 2016-2020
 • Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018
 • Verordening Individuele Inkomenstoeslag
 • Verordening Individuele Studietoeslag
 • Beleidsregels Bijzondere bijstand Middelburg, Veere en Vlissingen 2015
 • Fonds cultuur, sport en onderwijs
 • Deelname aan Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
 • Startnotitie Jeugd en jeugd-GGZ
 • Zeeuws Kompas

 

Trends en ontwikkelingen

Het VN verdrag voor de Rechten van de Mens met een beperking is in 2016 vastgesteld. Gemeenten dragen zorg voor de uitvoering van het verdrag.

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in 2016 betekent dat gemeenten hun beleid voor huishoudelijke hulp hebben moeten aanpassen. Verder ook de landelijke onderzoeken die uitgevoerd zijn naar de eigen bijdrageproblematiek.

De verschuiving van de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen van de centrumgemeenten naar de individuele gemeenten. De Zeeuwse gemeenten en zorgaanbieders sluiten daartoe in 2017 gezamenlijk contracten af.

Daarnaast ook blijvende aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (o.a. statushouders, kwetsbare jongeren, voormalige Wajong doelgroep, garantiebanen, beschut werk).

Ten slotte de trend van dalende rijksbudgetten voor het sociaal domein.

Ouderen wonen langer zelfstandig thuis

Doelstellingen

D.6.01 Betekenis geven aan de visie "meer samenleving, minder overheid"

G

Deze visie is uitgewerkt in de Nota Reserve Leefbaarheid. Deze is in 2015 vastgesteld  om maatschappelijke initiatieven uit de samenleving te ondersteunen. In 2017 diende 26 initiatiefnemers aanvragen in voor een bijdrage uit de Reserve Leefbaarheid.  Dit is een forse stijging in vergelijking met 2016 (8 aanvragen).

Deze regeling zou tot 1 februari 2018 lopen. Uit de evaluatie blijkt dat de regeling  een positieve bijdrage levert in de samenwerking tussen inwoners en organisaties.  Wij hebben besloten de huidige regeling te verlengen tot 1 oktober 2018.  Voor de nieuwe coalitieperiode 2018-2021 leggen we een nieuwe en/of gewijzigde  regeling aan u voor die vanaf oktober 2018 van kracht kan gaan.

 

 

D.6.02 Vanuit Walchers verband wordt samengewerkt aan één geïntegreerde toegang tot zorg en (financiële) ondersteuning

G

Op Walcheren werken we vanuit de Pentekening aan de visie op één integrale toegang voor zorg en ondersteuning. De gemeenteraad in Middelburg heeft in 2017 besloten om de toegang anders in te gaan richten. Eind 2017 besloot u en de andere gemeenteraden om in 2018 de Pentekening te evalueren en verder door te ontwikkelen.

De frontoffices Integrale Schuldhulpverlening, Integraal casusoverleg voor professionals (met) en voor de klant en Jongerenloket 2.0 zijn operationeel. Vanuit Entry zijn er medewerkers verbonden aan deze toegangen en die ontwikkelen en ondersteunen de integrale werkwijze. Het integraal casusoverleg is succesvol. Naast Porthos en Orionis worden er casussen gemeld door externe partijen zoals zorgaanbieders, MWW en bewindvoerders. Directie Orionis en Porthos kregen mandaat om budget in te zetten waar (echt) nodig. Daar is enkele keren gebruik van gemaakt. Hiermee is een integrale werkwijze ingezet en het budget op een “ontschotte wijze” gebruikt. Om het casusoverleg effectief te houden is er een strakke werkwijze, in 1,5 uur worden 6 casussen behandeld en opgelost. Frontoffices Ontwikkelen integrale samenwerking arbeidsmatige dagbesteding en Proeflab Huisbezoeken zijn in ontwikkeling. Planning is om in juni 2018 te starten

 

 

D.6.03 Vanuit Walchers verband bieden wij ondersteuning aan inwoners van Walcheren met een laag inkomen of financiële problematiek (bijv. schulden)

G

Het jaar 2017 begon met 3.555 klanten, inmiddels zijn de effecten van het Plan van Aanpak zichtbaar en daalt het klantenaantal. In januari 2018 waren het precies 3400.  
 
Schuldhulpverlening

Evaluatie van het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening vindt plaats en wij streven ernaar dit in april 2018 aan te raad aan te bieden.  

 Armoedebeleid
Inkomensgrenzen worden opgetrokken naar 130%. 

 Inwoners kunnen gebruik maken van twee pakket (en korting) via de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten die wij via Orionis Walcheren aanbieden.

Wij nemen naast het Jeugdsportfonds ook deel aan het Jeugdcultuurfonds.

D.6.04 Vanuit Walchers verband vergroten van de kans op werk en deelname aan de maatschappij van inwoners van Walcheren

G

In 2016 is de werksoortenanalyse Orionis opgesteld. Met het bedrijfseconomisch verantwoord maken van de werksoorten wordt gezorgd dat er een goede balans is tussen kosten en opbrengsten. In de analyse is gekeken naar de bestaansreden van de werksoort, personele bezetting en de komende ontwikkeling hierin, de resultaten en vooruitzichten op het gebied van re-integratie en uitstroom en tenslotte de financiële resultaten. De analyse heeft geleid tot 6 werksoorten die in 2018 verder worden beoordeeld en vervolgens aangepast.

D.6.05 Het versterken van preventieve voorzieningen en de inzet en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers in de kernen

G

In 2017 is gewerkt aan het versterken van de preventieve voorzieningen. Door het proces van de Transformatie in het Sociaal Domein ondersteunen en stimuleren we initiatieven op het gebied van samenwerking .

Ook in 2017 verleende we subsidie  aan stichting Manteling voor de ondersteuning van mantelzorgers. Naast deze jaarlijkse subsidie van ca. € 81.000 heeft Manteling ook de mantelzorgwaardering verleend.

De rol van Stichting Welzijn Veere is versterkt door de formatie uit te breiden vanaf 2018. De welzijnsorganisatie biedt meer preventieve ondersteuning aan bijvoorbeeld statushouders en kwetsbare inwoners. Verder ondersteunt zij in samenwerking met ons de onderzoeken in de kernen naar wat nodig is op gebied van wonen en zorg en voor mensen met een beperking.

D.6.06 Vanuit Walchers verband verzorgen we een passend aanbod aan voorzieningen

G

De levering van zorg en ondersteuning aan onze inwoners lag vast in contractafspraken met leveranciers en zorgaanbieders voor Wmo en Jeugd. Binnen deze contracten zijn afspraken gemaakt over collectieve- en individuele voorzieningen. Voor de Wmo liepen er in 2017 aanbestedingen voor de inkoop van hulpmiddelen en huishoudelijke hulp. Ook liep de juridische procedure over doelgroepenvervoer door in 2017.

Bij de inkoop jeugd is vanaf 2016 de solidariteit losgelaten. Per gemeente wordt de geboden zorg aan jeugd afgerekend. De contracten voor specialistische hulp zijn voor 3 jaar afgesloten, contracten voor andere jeugdhulp voor 2 jaar. Er wordt toegewerkt naar een cafetariamodel zodat gemeenten kunnen kiezen om delen van jeugdhulp zelf in te kopen. Via de kwartaalrapportages jeugd rapporteerden we hierover.

D.6.07 Vanuit Walchers verband zorgen we voor passende cliëntondersteuning

G

De gemeenteraad heeft op 5 oktober 2017 de notitie Beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren vastgesteld.  Enerzijds wordt er al door de uitvoerende organisaties gewerkt vanuit de ambities en uitgangspunten van de notitie.  Anderzijds staan er nog ontwikkelopgaven in de notitie.  In overleg met de gemeenten Middelburg en Vlissingen en de betrokken organisaties maken wij hiervoor een uitvoeringsplan. Omdat de  gemeenten Middelburg en Vlissingen in 2017  de notitie nog niet hebben vastgesteld, maken wij het uitvoeringsplan begin 2018.

 

 

 

 

 

D.6.08 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfredzaam in hun eigen leefomgeving wonen

G

In juni 2017 hebben wij  het projectplan Wonen en Zorg vastgesteld.  Op grond hiervan is onderzoek verricht en de uitkomsten daarvan zijn vastgelegd  in de notitie “Visieontwikkeling Welzijn, Wonen en Zorg Veere”.  Het blijkt dat de gemeente Veere in de kern haar zaken op orde heeft. Toch is er ook ruimte voor verbetering.  Op basis hiervan formuleerde wij kaders voor de verdere uitwerking.  Deze zijn begin 2018 door u vastgesteld.

D.6.09 Iedereen kan zo optimaal mogelijk deelnemen aan de samenleving

G

Het VN verdrag is in 2016 geratificeerd. In 2017 hebben wij een projectplan aan u ter kennis gebracht om het VN verdrag uit te voeren.  Wij hebben met belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen een kadernota ontwikkeld   met Veerse aandachtspunten . In 2018 komen wij met  een voorstel.

 

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Sociaal domein 20 Banen per 1.000 inw 15-64jr LISA 2017 681,6 762,3 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Sociaal domein 21 Jongeren met een delict voor rechter % Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 2015 0,93 1,3 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Sociaal domein 22 Kinderen in armoede % Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 2015 2,51 5,02 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Sociaal domein 23 Netto arbeidsparticipatie % CBS - Arbeidsdeelname 2016 66,4 66,1 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
Sociaal domein 24 Werkloze jongeren % Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 2015 0,57 1,56 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
Sociaal domein 25 Personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inw 18jr eo CBS - Participatie Wet 2017 15,8 30,6 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
Sociaal domein 26 Lopende reïntegratievoorzieningen per 1.000 inw 15-65jr CBS - Participatie Wet 2017 4,6 30 Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
Sociaal domein 27 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2017 6,8 9,1 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
Sociaal domein 28 Jongeren met jeugdbescherming % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2016 0,7 1,1 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Sociaal domein 29 Jongeren met jeugdreclassering % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2015 0,3 0,4 Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
Sociaal domein 30 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inw CBS - Monitor Sociaal Domein WMO 2017 nb 53 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten 18.332 20.727 20.381 -346
Baten 6.388 8.324 8.652 328

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.853 2.970 2.669 -301
6.2 Wijkteams 4.539 6.283 5.919 -364
6.3 Inkomensregelingen 2.737 4.302 4.542 240
6.4 Begeleide participatie 2.150 1.381 1.351 -30
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 338 269 233 -36
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.088 2.413 2.491 78
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.574 3.050 3.120 71
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 53 60 56 -4
Totaal Lasten 18.332 20.727 20.381 -346
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 115 284 271 -13
6.2 Wijkteams 3.933 5.230 5.179 -51
6.3 Inkomensregelingen 1.944 2.576 3.005 429
6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 65 4 3 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 331 230 193 -37
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0
Totaal Baten 6.388 8.324 8.652 328

Prioriteitenplanning

Prioriteit I/S/E Budget/investering Realisatie Toelichting
Maatschappelijk Werk Walcheren E 40 22 Deels besteed in 2017. Rest vrijval.
Beleidsplan Sociaal Domein S 25 5 Deels besteed in 2017. Rest vrijval.
Verklaringen omtrent Gedrag vrijwilligers E 9 9 Besteed in 2017.
Ondersteuning maatschappelijke initiatieven E 50 50 Besteed in 2017.
         
I=investering, S=structureel en E=eenmalig