Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Programma onderdelen

7. Volksgezondheid en milieu

7. Volksgezondheid en milieu

Het bevorderen en beschermen van de gezondheid van onze inwoners (en gasten) als zij daar zelf niet toe in staat zijn. Een groot deel van de (wettelijke) taken uit de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) voert de GGD Zeeland uit.

Zorgdragen voor een schone, gezonde en duurzame leefomgeving. 

Relevante beleidskaders/nota's

 • Nota gezondheidsbeleid Walcheren
 • Programmabegroting GGD 2017
 • Landelijk Energieakkoord 2013
 • Duurzaamheidsplan 2017
 • Provinciaal Omgevingsplan
 • (gewijzigde) Wet Bodemsanering
 • Gemeentelijk geluidbeleid
 • Structuurvisie 2025
 • Bestemmingsplan Buitengebied
 • Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
 • Waterplan
 • Gemeentelijk rioleringsplan 2015-2018
 • Afvalbeleidsplan 2012
 • Convenant verpakkingen
 • Nota bodembeheer Walcheren (2012)
 • Walcherse bodemkansen (2012)
 • Ontwikkel en beheervisie Veere begraafplaatsen 2015 -2025

Trends en ontwikkelingen

 • Vergrijzing en ontgroening
 • Ouderen wonen langer zelfstandig thuis
 • Er zijn meer gezondheidsproblemen onder jongeren en ouderen
 • Onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden
 • Vitale revolutie
 • Naast goed rentmeesterschap over onze natuurlijke omgeving gaan we voor duurzaamheid, het behoud van welvaart, sociale samenhang en veiligheid.
 • De verwerking van gft, glas, papier en verpakkingsafval moet OLAZ-verband opnieuw worden aanbesteed. We denken dat de kosten van verwerking van gft lager uitvallen.
 • De landelijke overheid bevordert de transitie naar een circulaire economie. De doelstelling is dat de gemeenten in 2020 75% van het huishoudelijk afval scheiden.
 • Lokale producten stijgen in populariteit
 • Zeeland 2040
 • Samenwerking met buurgemeenten
 • De kosten voor het onderhoud en de verbetering van het rioolstelsel blijven stijgen. Verbeteringen aan het stelsel zijn nodig om de toename van wateroverlast door klimaatverandering op te vangen en om te kunnen voldoen aan waterkwaliteitseisen.
 • Ten gevolge van de nieuwe economische dragers, zoals appartementen in boerenschuren, uitbreiding minicampings gaan er capaciteitsproblemen ontstaan met de drukriolering in het buitengebied.

Doelstellingen

D.7.01 Het bevorderen van gezond opgroeien en actief ouder worden

G

De door het GGD gevoerde beleid sluit aan bij het gedachtegoed van Veere. De nieuwe nota Volksgezondheid heeft betrekking op dezelfde thema's als de vorige nota.  Met lokale organisaties is een lokaal uitvoeringsplan Gezondheid opgesteld. In 2018 wordt de nieuwe nota aan u voorgelegd. Op gebied van gezonde voeding is er samenhang met  de Stimuleringsregeling Gezondheid. De Vitale Revolutie zal in 2018 zich richten op gezonde voeding. 

 

D.7.02 Duurzaam en doelmatig Riolerings- en waterbeheer

G

Het onderhoud aan riolen, sloten en gemalen voerden we uit op basis van de planning in het GRP (gemeentelijk rioleringsplan). In Westkapelle vervingen we veel riolen en werden straten en huizen afgekoppeld. Ook voerden we in deze kern maatregelen uit om het risico op wateroverlast te verminderen. We hebben een knelpuntenkaart gemaakt naar mogelijke locaties waar wateroverlast op kan gaan treden als gevolg van de klimaatverandering.  In Breezand namen we maatregelen om grondwateroverlast te verminderen.

D.7.03 Het huishoudelijk afval zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken

G

In 2017 bent u geïnformeerd over het behalen van de VANG-doelstellingen als opmaat naar een nieuw afvalbeleid. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof. In de raadsvergadering van 9 november 2017 heeft u besloten om in 2018 een 7-tal pilotsprojecten uit te voeren en te onderzoeken welke maatregel het best past bij de gemeente Veere. Eind 2018 evalueren wij de resultaten van de pilots en doen wij u een voorstel over de best toe te passen methode(n).  

D.7.04 Voorzien in voldoende grafruimte

G

In 2017 hebben we de inbreiding van de begraafplaats Koudekerke  en de uitbreiding van de begraafplaats Domburg voorbereid. Dit was nodig om de doelen van het in 2015 vastgestelde beleidsplan begraven te realiseren. In 2018 start de uitvoering.

D.7.05 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau

G

Twee keer per jaar, in juli en september, hielden  we kwaliteitsinspecties. Uit de inspecties van juli en september 2017 bleek dat we aan het afgesproken beheerniveau voldeden behalve voor onkruid op verharding.

D.7.06 De tarieven voor begraven niet verder laten stijgen.

G

 Het beperken van de tariefstijging realiseren we door het versoberen en het verder optimaliseren van onderhoud onder andere door het vervangen van aula's door schuilgelegenheden.  In de tweede helft van 2017 is de eerste schuilgelegenheid geplaatst in Veere. In 2018 volgen er meer.  In 2017 startten we met het aanschrijven van rechthebbenden van graven waarvan de grafrechten verlopen in 2018. Zij kregen de mogelijkheid om de grafrechten tegen betaling te verlengen. 

D.7.07 Uitvoeren van milieutaken voor de gemeente

O

De Regionale uitvoeringsdienst voert ook in 2017 een deel van de milieutaken voor Veere uit. De afspraken hierover staan in de Dienstverleningsovereenkomst 2017 (DVO) met de RUD.  Uit onze deelnemersrapportage halverwege 2017 blijkt dat de RUD op schema ligt met de uitvoering voor ons .  Bijvoorbeeld de uitvoering van milieucontroles. Alleen het aantal vraaggerichte producten (bijvoorbeeld milieumeldingen en vergunningen) bleef in de 1e helft van 2017 nog achter bij de ramingen in de DVO2017, die gebaseerd zijn op het Zeeuwse kwaliteitsniveau.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Volksgezondheid en milieu 31 Omvang huishoudelijk afval kg per inwoner CBS - Statistiek Huishoudelijk afval 2016 171 233 De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)
Volksgezondheid en milieu 32 Hernieuwbare elektriciteit % Rijkswaterstaat Klimaatmonitor 2016 69,2 73,2 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten 6.827 7.006 6.843 -163
Baten 6.349 6.300 6.412 112

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten
7.1 Volksgezondheid 782 812 812 0
7.2 Riolering 2.015 2.007 1.949 -58
7.3 Afval 2.942 2.933 2.975 43
7.4 Milieubeheer 602 773 697 -75
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 486 482 409 -73
Totaal Lasten 6.827 7.006 6.843 -163
Baten
7.1 Volksgezondheid 1 1 12 11
7.2 Riolering 2.376 2.329 2.315 -14
7.3 Afval 3.547 3.541 3.604 63
7.4 Milieubeheer 0 0 3 2
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 424 429 478 49
Totaal Baten 6.349 6.300 6.412 112

Prioriteitenplanning

Prioriteit I/S/E Budget/investering Realisatie Toelichting
Vervangen hoofdrioolgemalen I 80 76 Afgerond
Vervangen drukriolering I 200 95 Afgerond, verschil in 2016 verwerkt
Waterspoor I 56 0 Uitvoering in 2018
Vervangen bestaande riolering, afkoppeling en knelpunten I 499 360 Restant in 2018
Vervangen drainage I 64 43 Restant in 2018
Grondwatervoorzieningen it-riool I 29 29 Afgerond
Grondwatervoorzieningen overige maatregelen I 21 21 Afgerond
Bijdrage subsidieregeling asbest E 10 5 Restant in 2018
Inzameling oud papier S 24 24 Afgerond
Vervanging ROM-reiniger I 16 0 Uitgesteld
RUD p*q S 28 28 Gerealiseerd
Ongediertebestrijding S 8 4 Restant valt vrij.
Aanschaf bodeminformatiesysteem E 10 0 Besteding in 2018.
Onderhoudskosten bodeminformatiesysteem S -2 0 Besteding in 2018.
Opstellen visie op wonen en zorg E 45 42 Restant valt vrij.
         
I=investering, S=structureel en E=eenmalig