Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Programma onderdelen

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

De ruimtelijke ontwikkeling van Veere stoelt in de komende jaren  op twee pijlers: herstructurering en het versterken van onze concurrentiepositie. Nieuwbouw vindt vooral plaats waar oude situaties verdwijnen.  Veere kan de concurrentie aan met omliggende gemeenten, in de regio en daarbuiten op het gebied van wonen, toerisme, leefbaarheid.  

Relevante beleidskaders/nota's

 • Gemeentelijke Bestemmingplannen
 • Structuurvisie Cultuurhistorie gemeente Veere 2015
 • Gemeentelijk accommodatiebeleid
 • Nota Grondbeleid 2016
 • Duurzaamheidsplan 2017-2020
 • Nota Ruimtelijke kwaliteit 2016
 • Provinciaal omgevingsplan en provinciale omgevingsverordening
 • Natura 2000
 • Structuurvisie Veere 2025
 • Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
 • Wro en Woningwet
 • Walcherse regionale woningmarktafspraken

Trends en ontwikkelingen

 • Ontwerp Omgevingswet
 • Nieuwe Huisvestingswet
 • De Novelle Herzieningswet (takendiscussie corporaties)
 • Regionale samenwerking
 • Participeren: minder overheid - meer maatschappij
 • Toekomst bouwregelgeving: de technische beoordeling van en toezicht op vergunningplichtige bouwwerken mogelijk medio 2016 naar de private sector.
 • Minder kwantitatieve groei
 • Zorg over en voor de monumentale kerken in de kernen
 • Toenemend belang duurzaamheid
 • Bevolkingsprognoses: dubbele vergrijzing (oudere ouderen en meer jongere ouderen)
 • Ontwikkelingen in Mobiliteit:”wat beweegt ouderen”, toenemende verplaatsingsafstanden. Bij een ouder wordende bevolking neemt verhuismobiliteit af.
 • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, consument gericht bouwen
 • Zoeken naar nieuwe financiële modellen, inrekenen maatschappelijk rendement
 • Alertheid op een mogelijk stagnerende markt, waardoor minder dynamiek en doorstroming

Doelstellingen

D.8.01 Uitvoeren Masterplan Fort den Haakweg

G

De stedenbouwkundige supervisor begeleidde de uitwerkingsplannen van het Masterplan . Dit verwoordde hij in zijn eindadvies. Verder stelde landschapsarchitecten Bosch&Slabbers een landschapsplan op. Op 20 april 2017 nam u ons voorstel met het eindadvies van de supervisor over en stelde u het landschapsplan vast. Op 8 juni 2017 stelde u het bestemmingsplan vast als juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan. Daarbij stelde u de grondexploitatieopzet vast en stemde u in met de (anterieure) grondexploitatieovereenkomsten tussen de gemeente Veere en de initiatiefnemers uit de gebiedscoalitie. Met uw besluiten legde u de basis voor de uitvoering en realisatie van het Masterplan (periode 2018-2020).

D.8.02 Uitvoeren Visie Domburg

G

Als  uitvoering van de Visie Domburg stelde u in het voorjaar van 2017 het beeldkwaliteitplan voor Domburg en het bestemmingsplan voor het bouwen van 2 woningen aan de Dr. Mezgerweg vast. Daarnaast stemde u in  met de aankoop van de gronden naast het Gemeentehuis.  In juni en december 2017 organiseerden we een inloopavond voor Domburg  waarbij wij de ontwerpen van de nieuwe woonlocaties voor Domburg presenteerden. Deze avonden werden druk bezocht. Op 27 november 2017 informeerden wij u  over de stand van zaken van alle plannen in Domburg en gaven wij een doorkijkje  naar de beslismomenten van 2018. In december 2017 ging u akkoord  met het ontwerp voor het uitbreiden van het parkeerterrein naast het gemeentehuis. Vervolgens startten wij de voorbereidingen van het bestemmingsplan. In december 2017 stemde u in met de herontwikkelingsplannen van hotel The Wigwam.  In november 2017 startte de aanleg van de eerste fase van de Boulvard van Schagen.

 

Het beeldkwaliteitsplan voor de bebouwing en de openbare ruimte is door de gemeenteraad vastgesteld. Voorbereidingen worden getroffen voor de bestemmingsplanprocedure voor het gebied rond de Singel. De herinrichting van de boulevard is qua planvorming gereed en de werkvoorbereiding is in volle gang. De verplaatsing van het museum naar het Nehalenniagebied is in onderzoek. In overleg met omwonenden is een start gemaakt met de invulling van de oude locatie Albert Heijn, dit krijgt binnenkort zijn vervolg in concrete ontwerpen. De uitplaatsing van de bedrijven van de Nijverheidsweg is contractueel bijna rond, waarna de concrete verhuizing kan beginnen. 

D.8.03 Uitwerken project veelzijdig Veere

G

Op dit moment hebben diverse onderdelen uit het project Veelzijdig Veere nadrukkelijk de aandacht.  Met name de onderdelen Mijnenmagazijn, Grote Kerk, aanpassing aanlegsteiger(s) in Kanaal (technische voorzieningen zijn aangebracht / privaatrechtelijke én juridische regeling voor de toekomst is in de maak),  opwaardering Jachthaven Oostwatering (onderhandelingen met de diverse partijen lopen) en de ontwikkelingen van het Oranjeplein (het concept-bestemmingsplan is in oktober 2017 aangeleverd door de stedenbouwkundige en wordt (door 2 oorzaken) met vertraging intern definitief gemaakt / daarna start externe procedure). 

D.8.04 Uitvoeren Dorpsplan Vrouwenpolder

G

Op 2 februari 2012 stelde u het "Dorpsplan Vrouwenpolder". Dit plan bevat de toekomstvisie met uitvoeringsagenda voor Vrouwenpolder en omgeving. In 2017 hebben wij deze agenda verder uitgevoerd 

Masterplan Fort den Haakweg

De supervisor begeleidde de uitwerking van het Masterplan . Dit verwoordde hij in zijn eindadvies. Verder stelde landschapsarchitecten Bosch&Slabbers een landschapsplan op. Op 20 april 2017 nam u het eindadvies van de supervisor over en stelde u het landschapsplan vast. Op 8 juni 2017 stelde u het bestemmingsplan vast als juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan. Daarbij stelde u de grondexploitatieopzet vast en stemde u in met de (anterieure) grondexploitatieovereenkomsten tussen de gemeente Veere en de initiatiefnemers uit de gebiedscoalitie. Met uw besluiten legde u de basis voor de uitvoering en realisatie van het Masterplan (periode 2018-2020).

Centrum

De opwaardering van het centrum is een van de punten uit het door u op 2 februari 2012 vastgestelde "Dorpsplan Vrouwenpolder". Er zijn diverse actuele initiatieven die bijdragen aan de opwaardering van het centrum (o.a. verplaatsing supermarkt, herontwikkeling bestaande supermarktlocatie, herontwikkeling Dorpsdijk 21-27 en het afronden van het woonblok Augustinushof). In 2017 startte stedenbouwkundige Stegenga met het maken van een beeldkwaliteitsplan dat als ruimtelijk kader dient voor het centrum (geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 juli 2018)Verder verbeterden wij het kruispunt met het Augustinushof en startten wij de uitgifteprocedure van de 2 resterende bouwkavels in het Augustinushof.

D.8.05 Voldoen aan de wettelijke voorschriften

G

De Rijksoverheid heeft alle overheden in Nederland verplicht om de basisgegevens over alle onderwerpen die nodig zijn om als overheid je taak goed uit te kunnen voeren op te slaan in zogenaamde basisregistraties. Voor de openbare ruimte moet worden gewerkt met de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Deze is begin 2017 gereed gekomen en opgenomen in de landelijke voorziening. Het bijhouden van de BGT gebeurde in het samenwerkingsverband WSD Geo. In het resterende deel van 2017 waren we bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de registratie. Dit zetten we voort in 2018.

D.8.06 Het realiseren van een balans tussen de gewenste ruimtelijke kwaliteit en het financiële resultaat

--

Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen worden randvoorwaarden vastgesteld. Onder andere het vaststellen van een Beeldkwaliteitplan maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. In de op te stellen "Goede Ruimtelijke Onderbouwing" worden alle andere genoemde aspecten gewogen. In voorkomende gevallen wordt één en ander vastgelegd in een SOK (Samenwerkingsovereenkomst).

D.8.07 Verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en stimuleren van ontwikkelingen

G

Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen worden randvoorwaarden vastgesteld. Onder andere het opstellen van een Beeldkwaliteitplan maakt daar een  onderdeel van uit. In de op te stellen "Goede Ruimtelijke Onderbouwing" worden alle  aspecten gewogen. In voorkomende gevallen wordt één en ander vastgelegd in een SOK (Samenwerkingsovereenkomst). In 2017 is op deze wijze bijvoorbeeld  gewerkt aan een nieuwe locatie voor de supermarkt in Vrouwenpolder, de invulling van een lege plek in de Dorpsstraat in Meliskerke, de ontwikkeling van het Knotwilgterrein in Oostkapelle. Ook aspecten van duurzaamheid wegen natuurlijk steeds meer mee.

D.8.08 Het verbeteren van de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving

G

Bij alle nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving is duurzaamheid een aandachtspunt. Het thema is  opgenomen als onderwerp in college en raadsadviezen/besluiten. Energieneutraal is bij nieuwe ontwikkelingen  het uitgangspunt.

Vanaf juni werken we met een  aanjaagteam om  duurzaamheid op alle mogelijke terreinen in te voeren en de aandacht daarvoor te vergroten. We moeten de doelstelling om Veere energieneutraal te hebben in 2050 behalen. Daarom zetten we vooral in op het stimuleren van het isoleren van woningen en  energiebesparing. Duurzaamheid is natuurlijk een veel breder onderwerp. Dit blijkt ook uit de verscheidenheid van de routes van het duurzaamheidsplan.  Kansen om op andere routes te scoren pakken we natuurlijk.  

Enkele voorbeelden van ontwikkelingen die in 2017 in gang gezet zijn: Gasloze wijk Domburg (Singelgebied), Uitbreiding Klimaatneutrale straat Nimmerdor, gasloos maken van het gemeentehuis, plan energieneutraal maken van de gemeentelooods en het realiseren van postcodestroom met de  gemeenteloods. Verder de  energiecoöperatie Koudekerke (zonnepark op vml. stortplaats), het verduurzamen van woningen in Oostkapelle, deelname aan het  EU project biodiversiteit in agrarische sector.

D.8.09 Komen tot een flexibele en vraaggerichte woningmarkt

G

Met Zeeuwland (vh Woonburg) maakten we afspraken over de kwaliteit en hoeveelheid huurwoningen. Onderdeel van deze afspraken is sloop, verkoop en nieuwbouw van woningen.

De kavels in de uitbreidingsplannen in Oostkapelle, Veere en Zoutelande verkopen goed. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag naar bouwkavels/koopwoningen.  

In 2017 zette  de beweging in de woningmarkt na de economische crisis enorm aan. Om zo actueel mogelijk vraag en aanbod op elkaar af te stemmen besloot u in 2017 om opdracht te geven tot een nieuw woningbehoefteonderzoek door een professioneel onderzoeksbureau. Het oude rapport stamt uit 2009.

D.8.10 Uitrol Omgevingswet

G

Door het college is een programmavoorstel vastgesteld waar vanaf januari 2017 uitvoering aan is gegeven. Op 6 maart en 25 september 2017 informeerden wij u over de stand van zaken van de wetgeving en de uitdagingen die op de gemeente  en u als gemeenteraad afkomen. Focus lag hierbij vooral bij de rol van de gemeenteraad bij de diverse onderdelen. Afspraken zijn gemaakt over het maken van een bestemmingsplan+ voor de kernen in aanloop naar de Omgevingswet. De organisatie volgde een traject van bewustwording en een deel van de medewerkers was concreet betrokken bij de voorbereiding van de toekomst onder de Omgevingswet. . In september 2017 werd bekend dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2021. De organisatie ligt op schema bij de voorbereidingen. Half 2018 zullen we met u het gesprek verder voeren over de missie en ambitie als opmaat naar de Omgevingswet.

 

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
VHROSV 33 Gemiddelde WOZ-waarde dzd euro CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken 2017 262 190 De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
VHROSV 34 Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen ABF - Systeem Woningvoorraad 2015 6,5 5,4 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
VHROSV 35 Demografische druk % CBS - Bevolkingsstatistiek 2017 88,8 79,1 De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
VHROSV 36 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2017 590 680 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
VHROSV 37 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2017 642 743 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten 7.341 4.523 5.658 1.135
Baten 6.019 3.680 5.400 1.720

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten
8.1 Ruimtelijke ordening 1.537 1.729 1.335 -394
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 5.037 1.779 3.442 1.663
8.3 Wonen en bouwen 767 1.015 882 -134
Totaal Lasten 7.341 4.523 5.658 1.135
Baten
8.1 Ruimtelijke ordening 116 820 1.080 261
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 4.967 2.066 3.494 1.428
8.3 Wonen en bouwen 935 795 826 32
Totaal Baten 6.019 3.680 5.400 1.720

Prioriteitenplanning

Prioriteit I/S/E Budget/investering Realisatie Toelichting
Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen ca. E 40 40 Besteed in 2017.
Uitwerking visie Domburg E 125 24 Besteding 100 in 2018.
Opstellen van het lichtbeleid E 25 26 Besteed in 2017.
Uitrol omgevingswet E 120 117 Restant vervalt.
Huisvesting statushouders E pm    
Uitvoering landschapsvisie (begroting 2017) S 10 0 Besteding in 2018.
Uitvoering duurzaamheidsplan E 100 100 Besteed in 2017.
Uitvoering dorpsvisies (eenmalig) E 200 0 Besteding in 2018.
         
I=investering, S=structureel en E=eenmalig