Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Inleiding

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de programmaverantwoording van de gemeente Veere over het jaar 2017. Deze rekening voldoet aan de eisen zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), die per 1 januari 2004 van kracht werd.

 

Opzet van de jaarstukken

Zowel de begroting als de jaarstukken zijn in het BBV in vier onderdelen verdeeld met de  toevoeging van de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen in de jaarrekening.

begroting

 

jaarstukken

 

beleidsbegroting

1. programmaplan

jaarverslag

1. programma-

    verantwoording

 

2. paragrafen

 

2. paragrafen

financiële begroting

3. overzicht van

    baten en lasten en

    de toelichting

jaarrekening

3. overzicht van baten en

    lasten in de jaar-

    rekening en de

    toelichting  

 

4. uiteenzetting van

    de financiële

    positie en de

    toelichting 

 

4. balans en de

    toelichting

 

 

 

5. bijlage met

    verantwoordingsinfor-

    matie over specifieke

    uitkeringen (SiSa)

 

Voor deze indeling is gekozen, om de opzet van de begroting zo identiek mogelijk te maken aan die van de jaarstukken. Aansluiting tussen begroting en jaarstukken van gemeenten is belangrijk voor het inzicht.

In artikel 4.1 van het BBV is het volgende bepaald: De indeling van de begroting en de jaarstukken is identiek.

De jaarstukken bestaan uit een jaarrekening en een jaarverslag. Dit is in de Gemeentewet aangegeven. In de hierboven gegeven opzet van de begroting is de beleidsbegroting de tegenhanger van het jaarverslag en de financiële begroting van de jaarrekening.

Bij het samenstellen van de jaarstukken is het bovenstaande schema gevolgd.

Uw raad treft de volgende stukken aan:

 • De jaarrekening, waarin opgenomen balans met toelichting, programma-rekening met toelichting voorafgegaan door het overzicht van baten en lasten en bijlagen;
 • Het jaarverslag, waarin opgenomen de programmaverantwoording met paragrafen.

  Aan het college wordt verantwoording afgelegd in de productenrekening. In dit boekwerk zijn ook diverse bijlagen opgenomen. Per fractie stellen wij een exemplaar beschikbaar.

  In de begroting heeft uw raad onderstaande programma’s benoemd.

    • Bestuur en ondersteuning
    • Veiligheid
    • Verkeer, vervoer en waterstaat
    • Economie            
    • Onderwijs           
    • Sport, cultuur en recreatie                                                      
    • Sociaal domein
    • Volksgezondheid en milieu                                                              
    • Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROS)

   

  Per programma zijn de vragen beantwoord:

    • Wat hebben we bereikt (Doelstelling)?
    • Wat heeft college daarvoor gedaan (Maatregelen)? 
    • Wat heeft het gekost?

   

  Met deze vragen wordt per programma duidelijk welk maatschappelijk effect men wil bereiken, welke doelstellingen in kwalitatieve zin en (meetbare) prestaties men wil behalen en welk budget hiervoor nodig is. Vervolgens is in de begroting aangegeven wat wij daarvoor gaan doen (de bestuurlijke inspanning). In de loop van het jaar hebben wij  over deze vragen via het Pepperflow aan u gerapporteerd. Per programma geven wij nu een verantwoording over deze bestuurlijke inspanningen.

  Per programma zijn de onderliggende taakvelden vermeld. Deze geven alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van taakvelden. In de jaarrekening is het totaal van deze taakvelden per programma weergegeven in het overzicht van baten en lasten en de  toelichting. Het totaal van de baten en lasten in de taakvelden is gelijk aan het totaal van de programma’s.

  Paragrafen

  Overeenkomstig de voorschriften is een aantal verplichte paragrafen opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting en realisatie vanuit een bepaald perspectief. Deze kunnen een grote financiële impact hebben, van politieke betekenis zijn of van belang voor de realisatie van de programma’s. In de voorschriften wordt aangegeven wat ten minste in elke paragraaf opgenomen moet worden. In deze rekening treft u in het vervolg op de  begroting de volgende paragrafen aan:

    • Financiering
    • Lokale heffingen
    • Verbonden Partijen
    • Onderhoud Kapitaalgoederen
    • Risicomanagement en weerstandvermogen
    • Grondbeleid

   

  Jaarstukken

  In de programma’s zijn de cijfers van de primitieve begroting en de begroting na wijzigingen naast de rekeningcijfers gepresenteerd. Analyses hebben plaatsgevonden tussen de cijfers van de begroting na wijziging en de rekeningcijfers. Bij de programma’s is over bestuurlijke inspanningen in het jaar 2017 gerapporteerd. De financiële analyses treft u aan in het overzicht van baten en lasten.

  In de  bestuursrapportages hebben wij over de voortgang van de maatregelen (in Pepperflow) gerapporteerd. Wij hebben u ook tussentijdse (financiële) bestuursrapportages aangeboden waarin voornamelijk op de financiën is gerapporteerd.

   

  In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over specifieke uitkeringen van het rijk. In een bijlage SiSa (single information single audit) geven we een overzicht van een aantal specifieke uitkeringen. Verantwoording bij de jaarrekening heeft als voordeel dat een controlerend accountant niet meer voor iedere regeling een aparte verklaring hoeft af te geven.

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft per gemeente aan welke specifieke uitkeringen in de bijlage verantwoord moet worden. In de bijlage zijn ook de ontvangen bijdragen van de provincie Zeeland verantwoord.

  •  

Samenvatting

Jaarverslag 2017

Hieronder volgen per programma een aantal in het oog springende realisaties in 2016.

 

Bestuur en ondersteuning

 • In  2017 hebben we samen met de HZ University of Applied Sciences in het kader van  Science in Residence gewerkt aan:
  1. Visie Wonen, Zorg en Welzijn
  2. Biobased Economy
  3. Uitvoering Zeeuws Energieakkoord (dorpsgerichte aanpak in Oostkapelle)
  De projecten hebben  nog een doorloop in 2018.
 • De in het jaarplan informatiebeveiliging 2017 opgenomen activiteiten gericht op het voldoen aan de BIG hebben we  volgens planning afgerond.
 • De dienstverlening is op enkele onderdelen in 2017 verbeterd. Het gaat om verbeteren van telefonische dienstverlening en om inzetten van What's app  als communicatiemiddel bij openbare werken, op kern/straatniveau.

 

Veiligheid

 • Begin 2017 is het rapport Twynstra Gudde opgeleverd met daarin een aantal forse verbeterpunten voor de Veiligheidsregio Zeeland.
 • Door de inhuur van extra zomerboa's hebben de eigen boa's meer aandacht kunnen besteden aan de kleine ergernissen. 

 

Verkeer, vervoer en waterstaat

 • De reconstructies van de Nieuwstraat - Ooststraat - Westkapelseweg in Zoutelande is in 2017 afgerond. De actualisatie van het meerjarenprogramma wegreconstructies is integraal opgenomen in het GVVP en daarmee afgerond. 
 • Het GVVP is op 20 april 2017 vastgesteld door raad. 
 • In het GVVP is veel aandacht besteed aan het opheffen van verkeersonveilige situaties. De eerste prioriteit, het veiliger maken van de schoolomgeving is in 2017 uitgevoerd.
 • Het wegonderhoud voeren we uit volgens het beheerplan wegen 2017 - 2021.  In 2017 zijn de Veerseweg en De Ruiser uitgevoerd.

 

Economie

 • In 2017 hebben wij uitvoering gegeven aan  het Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018.
 • Wij hebben op 6 juni 2017 het bedrijventerreinenprogramma Veere 2017 -2025 vastgesteld en hebben een aantal zaken opgepakt.
 • In 2017 waren wij als subpartner betrokken bij 2 projecten waarvoor aan het Kenniscentrum Kusttoerisme in samenwerking met Impuls Zeeland een EU subsidie is verleend.
 • In 2017 is voor ca. 15 onderzoeken/projecten een bijdrage van in totaal € 230.000 uit de Toeristische Impuls verleend.

 

Onderwijs

 • In maart 2017 hebben we meegedaan aan de monitor van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) over de afstemming tussen onderwijs en zorg.
 • Het taalhuis gaf in 2017 cursussen aan medewerkers van de peuterspeelzalen, de consultatiebureaus en Stichting Welzijn Veere om laaggeletterdheid te signaleren. 
 • We hebben in 2017 extra van het rijk ontvangen geld ingezet voor de scholing van pedagogisch medewerkers op de peuterspeelzalen.

 

Sport, cultuur en recreatie

 • Voor het jaar 2017 hebben we subsidies verleend aan verschillende sportverenigingen.
 • Ook via het uitvoeringsprogramma sport 2017 stimuleerden en ondersteunden we verschillende beweegactiviteiten en -projecten.
 • Alle basisscholen konden in 2017 meedoen aan het project voor het stimuleren van  muziekonderwijs, binnen de middelen die u daarvoor beschikbaar heeft gesteld. De ervaringen van alle verenigingen, scholen én de leerlingen waren vrijwel uitsluitend positief.
 • UCR en Veere zijn de twee lead-partners voor het oprichten van het 'kennis-en innovatienetwerk Proeftuin duurzame initiatieven cultuurtoerisme Veere'. Het plan van aanpak  is in oktober 2017 met een pitch gepresenteerd. 
 • 2017 stond ook in het teken van het realiseren van een aansluiting op het e-depot om overheidsinformatie digitaal toegankelijk te maken en te houden. Voor Veere voerde het Zeeuws Archief een pilot uit voor het raadsinformatiesysteem. 
 • Op 6 juli 2017 stelde u lijst met  cultuurhistorisch waardevolle panden met bijbehorende subsidieverordening vast.
 • In 2017 is het plan om het groen op strategische plekken in de kernen kleurrijker te maken gerealiseerd.
 • Vijf Blauwe vlaggen voor alle badstranden zijn in 2017 toegekend en de gehouden controles tijdens het seizoen zijn goed verlopen. Oostkapelle was winnaar in de verkiezing 'het schoonste strand van Nederland.

 

Sociaal Domein

 • In 2017 dienden 26 initiatiefnemers aanvragen in voor een bijdrage uit de Reserve Leefbaarheid.
 • Naar aanleiding van het BMC rapport uit 2016 hebben wij de formatie van Porthos uitgebreid. Middelburg en Vlissingen stemden in met (tijdelijke) formatieuitbreiding. Ook diverse andere aanbevelingen uit dit BMC rapport zijn in 2017 doorgevoerd.
 • Samenwerking met partners in het sociaal domein zetten wij verder voort in onder meer de pilot Entry en schuldhulpverlening.
 • In juni 2017 hebben wij  het projectplan Wonen en Zorg vastgesteld. 

 

Volksgezondheid en milieu

 • In 2017 actualiseerden we de regelgeving voor de riolering in het buitengebied. Ook pakten we het onderzoek naar rioolvreemd water op.
 • We hebben het drainagesysteem in bungalowpark Breezand I verbeterd.
 • Om wateroverlast in de kern Westkapelle nu en in de toekomst te verminderen is in 2015 een maatregelenpakket opgesteld. In 2017 zijn hiervan diverse maatregelen uitgevoerd.
 • In 2017 is de laatste fase van de renovatie van drukrioolgemalen afgerond.
 • Er is  gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van de ophoging in Koudekerke. Voor communicatie hierover met alle betrokkenen is ruim de tijd genomen.

 

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROS)

 • Op 20 april 2017 nam u ons voorstel met het eindadvies van de supervisor, die het Masterplan voor de gebiedsontwikkeling Fort de Haakweg Vrouwenpolder heeft begeleid, over en stelde u het landschapsplan vast. Op 8 juni 2017 stelde u het bestemmingsplan vast als juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan.
 • Als  uitvoering van de Visie Domburg stelde u in het voorjaar van 2017 het beeldkwaliteitplan voor Domburg en het bestemmingsplan voor het bouwen van 2 woningen aan de Dr. Mezgerweg vast. Daarnaast stemde u in  met de aankoop van de gronden naast het Gemeentehuis.
 • Voor de openbare ruimte moet worden gewerkt met de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Deze is begin 2017 gereed gekomen en opgenomen in de landelijke voorziening.
 • In diverse kernen zijn bouwkavels verkocht.
 • Op 20 juni 2017 gingen wij ermee akkoord om een extern bureau opdracht te geven voor de aanpak van het onrechtmatig grondgebruik. Begin  2018 vond de gunning plaats.
 • Door de uitspraak van de Raad van State op 31 mei 2017 is de 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied onherroepelijk geworden.
 • Bijna alle kernen maakten in de afgelopen jaren  een visie op hun dorp. Deze visies zijn in 2017 zo goed als afgerond.
 • De gemeenteloods is door onder meer aanbrengen van een lucht-warmtepomp en het plaatsen van zonnepanelen in 2017 bijna energieneutraal gemaakt. Begin 2017 is de nieuwe klimaatinstallatie, met lucht-warmtepomp,  van het gemeentehuis opgeleverd.