Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Overhead

Specificatie overheadpercentage

Specificatie overhead Begroting Begroting na wijziging Realisatie Saldo 
        (begr. na wijz - realisatie)
Lasten        
Salarissen 3.742.179 3.527.684 3.487.481 40.203
Belastingen 30.888 30.888 30.102 787
Duurzame goederen 39.376 46.076 45.204 872
Ingeleend personeel 589.029 807.617 740.196 67.421
Overige goederen en diensten 3.670.069 3.292.583 3.092.055 200.528
Subsidies 0 17.660 17.450 210
Inkomensoverdrachten - gemeenten 480 480 0 480
Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 25.000 0 0 0
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 21.512 3.852 4.052 -200
Mutatie voorzieningen 146.832 146.832 146.832 0
Afschrijvingen 199.615 201.502 201.192 310
Overige verrekeningen 0 -3.700 -10.024 6.324
Totaal lasten 8.464.979 8.071.475 7.754.539 316.935
         
Baten        
Duurzame goederen 0 1.250 832 418
Uitgeleend personeel baten 0 68.410 95.257 -26.847
Huren 30.360 30.360 42.398 -12.038
Leges en andere rechten 56.214 76.214 69.539 6.676
Overige goederen en diensten 22.635 40.964 49.767 -8.803
Inkomensoverdrachten - Rijk baten 0 4.500 1.198 3.302
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen baten 0 11.725 11.996 -271
Totaal baten 109.210 233.424 270.987 -37.564
         
Totaal overhead 8.355.770 7.838.051 7.483.552 354.499
Toerekenen aan grondexploitaties en investeringen 236.487 338.848 333.774 5.075
Totaal overhead na toerekeningen 8.119.283 7.499.203 7.149.778 349.424
         
         
Salariskosten exclusief taakveld 0.4 overhead 9.703.585 10.212.492 9.594.193  
% overhead  86% 77% 78%  

Toelichting
In totaal hebben we een overschot van € 349.000 op het taakveld overhead. Onderdeel van dit overschot zijn de budgetten voor opleidingen (€ 94.000), inhuur derden (€ 65.000) en interne dienstverlening (€ 50.000), welke we overboeken naar het boekjaar 2018. Daarnaast hebben we een deel van vacaturegelden niet ingezet in 2017 (€ 40.000). 

Taakveld overhead

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten 8.228 7.733 7.421 -312
Baten 109 233 271 38