Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Paragraaf grondbeleid

Paragraaf grondbeleid

In 2016 is de nota grondbeleid voor de Gemeente Veere vastgesteld.

Uit oogpunt van gewenste financiële transparantie en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid tot vergroting van de slagvaardigheid bij het uit te voeren grondbeleid, is een grondbedrijf  gevormd. Het grondbedrijf is faciliterend aan de gemeentebegroting, het daarin voorgestane beleid en biedt de gemeenteraad een meerjarig financieel inzicht. Hierdoor is een onderbouwde inzet van financiële middelen ter dekking van de gemeentebegroting mogelijk.

In 2012 is de structuurvisie Gemeente Veere 2025 vastgesteld. Dit is het belangrijkste document dat op hoofdlijnen de ruimtelijke inrichting van de gemeente uiteenzet en laat zien hoe dat bereikt kan worden. Het is een visie die richtinggevend is voor het bestuur maar niet een (voor de burger) juridisch bindend instrument.

Relevante regelgeving
Er is geen concrete wetgeving die aangeeft hoe een gemeente grondbeleid moet voeren. Er zijn wel verschillende wetten die van toepassing zijn op het grondbeleid ook voor de Gemeente Veere:

 • Gemeentewet (dualisme);
 • Wet ruimtelijke ordening;
 • Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
 • Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen;
 • Onteigeningswet;
 • Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg);
 • Omgevingswet;
 • Europese wetgeving.

Gemeentelijke voorkeur grondbeleid
Voor de Gemeente Veere zijn alle vormen van grondbeleid (actief, faciliterend of een mengvorm) in principe hanteerbaar. De feitelijke keuze voor een specifieke vorm van grondbeleid is afhankelijk van de situatie.

Op basis van de doelstellingen van de woonvisie Veere 2025 en het woningbouwprogramma streeft de gemeente in alle kernen te komen tot een flexibele en vraaggerichte woningmarkt met een kwalitatief en kwantitatief goed woningaanbod. Dit betekent:

 • Opvang van de natuurlijke groei;
 • Binden van starters;
 • Verleiden van nieuwkomers;
 • Behouden van een goede sociale woningvoorraad;
 • andacht voor levensloopbestendige en duurzame woningen.

  Vergrijzing, krimp, gezinsuitdunning en de economische tijd zijn ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomst van het wonen in Veere. Ze leiden tot een woonvraag die kwantitatief vermindert en kwalitatief verandert. Te verwachten valt dat de vraag naar woningen door gezinsverdunning in Veere ook in de toekomst aanwezig blijft.

  Bedrijventerreinbeleid

  Op basis van de gemeentelijke en provinciale regels worden bedrijventerreinen gerealiseerd met als beleidspijlers lokale bedrijvigheid huisvesten en lokale initiatieven ondersteunen. Algemeen uitgangspunt is een centrale, geconcentreerde ontwikkeling van de bedrijvigheid. In voorkomende gevallen wordt voor kerngebonden/lokale bedrijven een verhuizing naar de onmiddellijke nabijheid van de kern nagestreefd.

  Grondverkoop

  Per plan wordt de wijze van uitgifte van vrije bouwkavels door het college vastgesteld. Systemen die in aanmerking komen zijn:

 • Loting na inschrijving;
 • Bepaling volgorde na inschrijving op basis van (vooraf aangegeven) criteria;
 • Verkoop aan hoogste bieder na inschrijving;
 • Indien er resterende kavels zijn op volgorde van binnenkomst.

  Grondprijsbeleid

  Het grondprijsbeleid van de Gemeente Veere dient een vijftal doelen:

 • Transparantie;
 • Marktconformiteit;
 • Eerlijke concurrentie en gelijke kansen;
 • Bijdragen aan doelstellingen ten aanzien van aanverwante gemeentelijke beleidsterreinen zoals volkshuisvesting, monumentenzorg, stedenbouw, etc.;
 • Maatwerk.

  Risico’s in de grondexploitatie

  Als algemene risico’s in de grondexploitatie kunnen genoemd worden:

 • Conjunctuur en renterisico’s wanneer de vraag naar bouwgrond inzakt;
 • Het niet tijdig kunnen verwerven van gronden, een actieve rol van de private sector op de grondmarkt en stijgende aankoopprijzen;
 • Milieurisico’s;
 • Planschadeclaims;
 • Archeologische belemmeringen;
 • Politieke besluitvorming/nieuwe wetgeving.

Deze risico’s worden steeds in beeld gehouden en zo nodig verwerkt en in de exploitaties bijgesteld.

Financiële positie
Om risico’s in de grondexploitaties op te vangen is een reserve grondbedrijf  vastgesteld.

 

Saldo reserve grondbedrijf per 1-1-2017:

 

2.211.162  

Toevoegingen in 2017:

Exploitatiebudg

Tussentijdse winstneming Tienden II Zoutelande

Winstneming Molenwerf Meliskerke

 

 

150.000

  45.410

 

TOTAAL TOEVOEGINGEN:

 

195.410  

 

Onttrekkingen in 2017:

Boulevard van Schaegen fase I

Boulevard van Schaegen fase II

Herontwikkeling ’t Groentje

Opstellen DPO stad Veere

Deelname contacta 2017

Onderzoek MFA Biggekerke

Subsidie energieneutrale nieuwbouw

 

 

795.000

200.000

350.000

    4.429

    8.010

   15.346

          13.000

 

TOTAAL ONTTREKKINGEN:

    

1.385.785  

 

 

 

Saldo reserve grondbedrijf per 31-12-2017:

 

1.020.787  

Voor de jaren 2018 tot en met 2021 is een bedrag van € 1,0 mln aan toevoegingen te verwachten.
Voor dezelfde periode is een bedrag van € 0,6 mln aan verplichtingen aangegaan. De reserve Grondbedrijf komt daarmee eind 2021 uit op € 1,5 mln. 

Exploitaties
Per 1 januari 2018 zijn de volgende woningbouwcomplexen in exploitatie:
MFA Biggekerke, Singelgebied te Domburg, Nimmerdor te Grijpskerke, Zeeduinse Poort te Oostkapelle, Zanddijk te Veere, Augustinushof en Park Fort den Haak Vrouwenpolder en Tienden II in Zoutelande.  
Per 1 januari 2018 zijn de bedrijventerreinen Karreveld Koudekerke en Oosterloo Domburg in exploitatie.
Voor de actuele prognose van de te verwachten resultaten, zie het overzicht grondexploitaties in de jaarrekening.