Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Paragraaf lokale heffingen

Paragraaf lokale heffingen

Algemeen
Deze paragraaf geeft informatie over de uitgangspunten en het doel van de verschillende gemeentelijke heffingen, het tarievenbeleid en het beleid ten aanzien van de kwijtschelding.

Tarievenbeleid
Alle tarieven zijn in 2017 verhoogd volgens de besluitvorming door de raad bij de begroting en daarop aansluitend de vaststelling van de verordeningen.

Opbrengsten
Hieronder volgt een overzicht van de opbrengsten 2017 van de diverse heffingen in de gemeente Veere.

Soort

Grondslag

Tarief 2017

Begroting na wijz. 2017

(x 1.000)

Rekening 2017

(x 1.000)

Toeristenbelasting

Bezoeker

 

Per overnachting

 

€ 1,25

€ 5.497

€ 5.812

 

OZB

Woning eigenaar
Niet-woningen gebruiker
Niet-woningen eigenaar

 

WOZ-waarde
WOZ-waarde
WOZ-waarde

 

0,1018%
0,1093%
0,1372%

€ 5.140

€ 5.153

 

Afvalstoffenheffing

Gebruiker

 

Eenpers.huishouden
Meerpers.huishouden

 

€ 209,34
€ 236,46

€ 3.195

€ 3.202

Rioolheffing

Eigenaar


Gebruiker

 

Aansluiting
Aansluiting niet-woning

Aansluiting (< 75m³)
Waterafvoer (> 75m³)

 

€ 57,11
€ 87,02

€ 60,52
€ 84,90

€ 2.302

€ 2.299

Forensenbelasting

Forensenbelasting

 

WOZ-waarde

 

0,2357%

€ 1.703

€ 1.707

Lijkbezorgingsrechten

Begraafrecht
Recht op urnengraf

 

Lijkbezorging
Urnengraf

 

€ 1.792,75
€ 629,45

€ 421

€ 472

Precariobelasting

Winkeluitstalling
Terras p/m kustkernen

 

per m²
per m² hoogseizoen

 

€ 3,95
€ 7,59

€ 886

€ 886

Hondenbelasting

Hondenbelasting

 

1e hond
2e hond
Kennel

 

€ 66,24
€ 116,33
€ 216,47

€ 126

€ 121

Totaal

 

 

€ 19.270

€ 19.652

 

Toelichting per belastingsoort

Onroerende zaakbelastingen
De onroerendezaakbelasting (OZB) heffen we van eigenaren van woningen en van eigenaren voor de heffing gebruikers van bedrijfspanden en overige gebouwen. De grondslag voor deze heffing is de WOZ-waarde (waarde volgens de Wet Onroerende Zaken). De tarieven voor de OZB zijn mede afhankelijk van de op grond van de WOZ getaxeerde waarden. Deze WOZ-waarden stellen we jaarlijks vast. De waarden met waardepeildatum 1 januari 2016 gelden voor het tijdvak 2017.

Forensenbelasting
Deze belasting heffen we van personen die niet binnen onze gemeente wonen maar wel een woning voor zichzelf of hun gezin ter beschikking houden. Als heffingsmaatstaf geldt de waarde van de onroerende zaak zoals die op grond van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld.

Toeristenbelasting
Deze belasting heffen we als algemeen dekkingsmiddel en als een bijdrage in de kosten van de voorzieningen die de gemeente heeft getroffen in de recreatief-toeristische sfeer. Men moet verblijven in de gemeente zonder in het bevolkingsregister te zijn opgenomen. Op grond van de verordening is per persoon per overnachting een bedrag verschuldigd. In bepaalde situaties is de keuze voor een forfaitaire tariefstelling mogelijk.

Hondenbelasting
Deze belasting heffen we van de houder van een hond. De heffing heeft een fiscaal karakter.

Precariobelasting
Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heffen we precariobelasting. Sinds 2001 beperken we de heffing van precariobelasting tot uitstallingen van winkelgoederen, bouwmaterialen en terrassen.

Lijkbezorgingsrechten
Op basis van deze verordening heffen we rechten voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Afvalstoffenheffing
Sinds 2014 is het tarief gekoppeld aan het aantal bewoners, met een tarief voor een eenpersoonshuishouden en een tarief voor een meerpersoonshuishouden. Tevens bestaat er de mogelijkheid tot een extra afval bak.

Eventuele overschotten c.q. tekorten op de exploitatie voegen we toe c.q. onttrekken we aan de betreffende voorziening, zodat een gelijkmatige tariefstijging mogelijk is.

De stand van de voorziening op 31 december 2017 is € 533.149,-.

Rioolheffing
Voor de rioolheffing gelden twee grondslagen. In eerste plaats wordt een aanslag per aansluiting opgelegd. Daarnaast leggen we een afvoerheffing op naar het waterverbruik.

Eventuele overschotten c.q. tekorten op de exploitatie voegen we toe c.q. onttrekken we aan de voorziening, zodat een gelijkmatige tariefstijging mogelijk is.

De stand van de voorziening op 31 december 2017 is € 118.589,-.

Kwijtschelding
Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid maakt deel uit van het gemeentelijk minimabeleid. Het kwijtscheldingspercentage dat we hanteren bedraagt 100%. Of een belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding beoordelen we aan de hand van een inkomens- en/of vermogenstoets. Bij deze toets nemen we de kosten van bestaan voor 100% mee, volgens de bijstandsnorm. Zo maken we maximaal gebruik van de wettelijke vrijheden op dit gebied. Kwijtschelding kan alleen van de aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Over het jaar 2017 is er voor € 51.333,- aan kwijtschelding gemeentelijke belasting verleend.

Lokale lastendruk
Jaarlijks brengt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit de Atlas van de lokale lasten uit. Deze atlas bevat een overzicht van de goedkoopste en duurste gemeenten in Nederland voor wat betreft de woonlasten voor huishoudens. Het overzicht baseert zich op de tarieven voor OZB, rioolrecht en reinigingsheffing/afvalstoffenheffing.

De woonlasten voor meerpersoonshuishoudens in Veere bedroegen in 2017 € 646,-. Hiermee scoorde Veere positie 140 op de lijst van goedkoopste gemeenten in Nederland.

Hieronder een grafiek van de woonlasten van meerpersoonshuishoudens voor de Zeeuwse gemeenten in 2017.Kengetallen belastingcapaciteit

Vaststelling gemeentelijke belastingcapaciteit in %

Verloop van de kengetallen

Voor de begroting en het jaarverslag

Rekening 2016

Begroting 2017

Rekening 2017

A

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

260

263

267

B

Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

159

142

142

C

Afvalstoffenheffing voor een gezin

236

236

236

D

Eventuele heffingskorting voor een gezin

    0

    0

    0

E

Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)

655

641

645

F

Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in het voorafgaande begrotingsjaar

716

723

723

Belastingcapaciteit:  (E/F) x 100%

91%

89%

89%

Kostendekking tarieven

Vanaf de begroting 2017 moet in de paragraaf lokale heffingen een overzicht van baten en lasten worden opgenomen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. Bij de hierna opgesomde heffingen is hiervan sprake. Bij deze heffingen is het toegestaan om maximaal 100% van de kosten te dekken. Dit is in de gemeente Veere het uitgangspunt.

In de onderstaande tabellen verantwoorden we de totale kosten en baten en het gerealiseerde kostendekkingspercentage.

Riolering

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing:

Begroting primitief 2017

Begroting na wijz. 2017

Realisatie 2017

Kosten taakveld riolering , inclusief rente

2.014.990

2.007.187

1.830.646

Inkomsten taakveld riolering, exclusief heffing

106.963

26.842

20.152

Netto kosten taakveld

1.908.027

1.980.345

1.810.494

 

 

 

 

Toe te rekenen kosten

 

 

 

Overhead inclusief rente

196.210

196.210

128.534

BTW

236.050

236.050

236.050

Totale kosten

2.340.286

2.412.605

2.175.078

 

 

 

 

Opbrengst heffingen

2.269.345

2.302.345

2.295.109

 

 

 

 

Dekkingspercentage

96,97%

95,43%

105,52%

 

Afval

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing:

Begroting primitief 2017

Begroting na wijz. 2017

Realisatie 2017

Kosten taakveld riolering , inclusief rente

3.096.603

3.111.973

3.096.884

Inkomsten taakveld riolering, exclusief heffing

319.052

345.400

402.596

Inkomsten taakveld reserves, onttrekking reserve (inv. Perscontainers)

46.000

46.000

46.000

Netto kosten taakveld

2.731.041

2.720.573

2.648.288

 

 

 

 

Toe te rekenen kosten

 

 

 

Overhead inclusief rente

137.210

137.210

149.002

BTW

514.342

514.342

514.342

Totale kosten

3.382.593

3.372.125

3.311.632

 

 

 

 

Opbrengst heffingen

3.189.970

3.195.250

3.201.295

 

 

 

 

Dekkingspercentage

94,31%

94,75%

96,67%

 

Lijkbezorging

Berekening van kostendekkendheid van de lijkbezorging:

Begroting primitief 2017

Begroting na wijz. 2017

Realisatie 2017

Kosten taakveld begraafplaatsen en crematoria , inclusief rente

485.712

482.042

408.716

Inkomsten taakveld begraafplaatsen en crematoria, exclusief heffing

2.200

7.419

5.454

Netto kosten taakveld

483.512

474.623

403.262

 

 

 

 

Toe te rekenen kosten

 

 

 

Overhead inclusief rente

221.282

221.282

176.155

BTW

0

0

0

Totale kosten

704.794

695.905

579.417

 

 

 

 

Opbrengst heffingen

421.771

421.771

472.849

 

 

 

 

Dekkingspercentage

59,84%

60,61%

81,61%

 

Markten
In 2017 hebben we de markten geprivatiseerd. Hierdoor vragen we geen marktgelden meer en is een kostendekkendheidsberekening voor deze paragraaf niet meer van toepassing.

Leges
We geven de kostendekking per hoofdstuk in de legesverordening aan, omdat we leges over tal van producten heffen.

In de onderstaande tabel geven we het kostendekkingspercentage per titel aan en vervolgens per hoofdstuk.