Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven we weer hoe de stand van zaken is van het onderhoud van kapitaalgoederen. Hieronder verstaan we het onderhoud aan o.a. wegen, groen, gebouwen, riolering etc. Per onderdeel geven we een toelichting op de huidige stand van zaken waarbij we per onderdeel de begrotingscijfers presenteren, maar ook welke budgetten nodig zijn.

Gebouwenbeheer
Voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden is het Beheerplan onderhoud gebouwen en bouwwerken de richtlijn. Het beheerplan is in 2014 geactualiseerd en door de raad vastgesteld in november 2015 voor de periode 2015 t/m 2019. De raad heeft ook voldoende financiële middelen ter beschikking gesteld voor de uitvoering. Hierdoor is er vanaf 2016 voldoende budget om het afgesproken niveau van onderhoud ook te realiseren. In het plan is een doorkijk gemaakt voor een periode van 10 jaar.

Uit de actualisatie van 2014 bleek dat er sprake was van behoorlijk achterstallig onderhoud bij een aantal gebouwen. De afgelopen jaren is een grote inhaalslag gemaakt. Nagenoeg alle voorgenomen werkzaamheden voor 2017 zijn uitgevoerd.

Gebouwenbeheer

 

Begroting
2017

Begroting na wijziging
2017

Rekening 2017

Exploitatiebedragen

Stand per 1-1-2017

107

107

107

Toevoeging aan de voorziening

1.062

1.062

1.067

Uitgaven

           731

             731

        851

 

Saldo

438

438

323

Tabel : Gebouwenbeheerplan


Riolering
De gemeentelijke zorgplicht voor de riolering is vastgelegd in de Wet milieubeheer. Voor de planperiode 2015-2019 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) in november 2014 door de raad vastgesteld. Het GRP geeft aan op welke wijze de gemeente Veere de zorgplicht voor de riolering vorm geeft. We beschrijven welk beleid de gemeente nastreeft op het gebied van beheer, onderhoud en verbetering van haar rioolstelsel. Daarnaast krijgt de (grond)waterhuishouding in het kader van de verbrede zorgplicht aandacht. De technische uitwerking vindt plaats in operationele plannen. In het GRP is geanticipeerd op een aantal ontwikkelingen; de belangrijkste zijn de klimaat ontwikkeling (meer wateroverlast maar ook meer perioden van droogte).

De uitvoering verloopt volgens planning. Bijna alle werken zijn afgerond in 2017. Een klein aantal loopt door in 2018. De budgetten voor opheffen van grondwateroverlast zijn ingezet om in Breezand II de knelpunten met grondwateroverlast te verbeteren. Net als in 2016 lag in 2017 de focus op Westkapelle. Hier ligt een relatief oud stelsel en zijn er knelpunten met wateroverlast. In 2017 zijn weer een aantal zaken opgepakt die bijdragen aan minder kans op wateroverlast maar er moet nog wel veel gebeuren, ook in 2018 en verder. 

 

Riolering

Begroting
2017

Begroting na wijziging
2017

Rekening 2017

Investeringsbedragen

908

908

816

Tabel: Gemeentelijke Rioleringsplan

Openbaar Groen
Het Groen beleids- en beheerplan is in februari 2013 door de Raad vastgesteld. Het plan omvat een groenstructuurvisie, een groenbeheervisie en een deel met de beschrijving van het geautomatiseerd groenbeheersysteem. Het plan heeft een vastgestelde planperiode van 10 jaar. Op basis van het beheerplan is de afgelopen jaren een omslag gemaakt naar duurzamer en eenvoudiger te onderhouden groen. Een belangrijk speerpunt van het plan was het vergroten van de betrokkenheid van de bevolking en bedrijven, voor de uitvoering van de geplande maatregelen. In 2017 is ook weer een aantal werkzaamheden samen met de bevolking uitgevoerd. Ook is het plan voor verfraaiing van de dorpsentrees uitgevoerd. Het areaal bomen staat onder druk door boomziekten en omdat er veel bomen tegelijk aan het einde van hun levensduur zijn.

Openbaar groen

Begroting
2017

Begroting na wijziging
2017

Rekening 2017

Exploitatiebedragen

535

628

625

Tabel: Groenbeheerplan


Wegbeheer
De visie ten aanzien wegenonderhoud is in 1997 vastgelegd in de kadernota Wegbeheer. In oktober 2016 heeft de Raad ingestemd met het nieuwe beheerplan 2017 tot en met 2021. In de meerjarenbegroting zijn er gedurende de looptijd middelen vrijgemaakt voor de realisatie van het beheerplan.

In het plan zijn keuzes gemaakt ten aanzien van het ambitieniveau. De voornaamste doelstelling voor de planperiode is het verbeteren van de kwaliteit van het wegennet, zodanig dat er in 2021 geen sprake meer is van achterstallig onderhoud. In 2017 zijn niet alle geplande werkzaamheden in uitvoering genomen en ook niet alle gestarte werkzaamheden waren afgerond aan het einde van het jaar. Het resterende budget is overgeboekt naar 2018. De oorzaken voor de vertraging zijn vooral capaciteitsproblemen bij de nutsbedrijven en in de eigen gemeentelijke organisatie.

Wegbeheerplan

Begroting
2017

Begroting na wijziging
2017

Rekening 2017

Exploitatiebedragen (exclusief uren)

1.133 1.133 970

Tabel: Wegbeheerplan


Openbare verlichting
In december 2016 is het nieuwe beleids- en beheerplan openbare verlichting 2017 – 2021 door de Raad vastgesteld. Het nieuwe plan heeft een looptijd van 5 jaar. Het beheerplan voorziet in het onderhoud en de systematische vervanging van lantaarnpalen en armaturen. Hierbij kiezen we voor energiezuinige armaturen waardoor het energieverbruik op termijn fors vermindert. In 2017 zijn lang niet alle armaturen en lichtmasten conform planning vervangen. Dit door capaciteitsproblemen bij de aannemer.

In het beheerplan is de doelstelling geformuleerd om het areaal met 10% te reduceren door het overdragen van lichtmasten buiten de bebouwde kom aan het waterschap en de Provincie. Deze doelstelling is nog niet gerealiseerd, eind 2017 zijn de gesprekken hierover met het waterschap wel in een afrondende fase gekomen.  

De meeste van de geplande vervangingsinvesteringen zijn nog niet gerealiseerd in 2017. Het resterend deel wordt in 2018 afgerond.

Openbare verlichting

Begroting
2017

Begroting na wijziging
2017

Rekening 2017

Investeringsbedragen

481

481

80

Tabel: Openbare verlichting


Duingebiedvoorzieningen
Het beheerplan Strand en Duingebiedvoorzieningen geeft richting aan het beheer en onderhoud van de openbare voorzieningen op de stranden en in het duingebied. Het betreft hierbij de duinovergangen, wandelpaden, afrasteringen, loopplanken, afvalbakken etc. Het beheerplan is in februari 2014 door het college vastgesteld en heeft een looptijd van 4 jaar. In het plan is aangegeven welke kwaliteit de voorzieningen moeten hebben, welke kosten er mee zijn gemoeid en wie wat uitvoert (gemeente of SSV). In 2017 is besloten het huidig plan alleen cijfermatig aan te passen en met 4 jaar te verlengen. In 2017 is er uitvoering gegeven aan de inhaalslag groot onderhoud aan duintrappen en paden. Deze werken lopen nog door tot het voorjaar 2018.

 

Duingebied-voorzieningen

Begroting
2017

Begroting na wijziging
2017

Rekening 2017

Exploitatiebedragen

319

195

129

Tabel: Duingebiedvoorzieningen


Stadshaven Veere
In juli 2015 heeft de Raad het Beheer en Inspectieplan Stadshaven Veere vastgesteld. Met de jachtclub Veere zijn gesprekken gevoerd over de overdracht van een deel van de haven. De jachtclub nam met ingang van 2017 een deel van de jachthaven in erfpacht over. In 2017 zijn we gestart met de voorbereidingen van groot onderhoud aan de kademuren. Deze bleken veel slechter te zijn dan bleek uit het beheerplan. Hiervoor is in 2017 door de raad extra budget ter beschikking gesteld. De uitvoering is hierdoor een jaar uitgesteld naar 2018.

Stadshaven Veere Begroting 2017 Begroting na wijziging 2017 Rekening 2017
Exploitatiebedragen 45 45

46

Tabel: Beheerplan stadshaven Veere


Civieltechnische kunstwerken
In oktober 2016 is het beheerplan voor civieltechnische kunstwerken als bruggen, trappen etc. door de raad vastgesteld. In het beheerplan zijn extra middelen opgenomen voor een inhaalslag groot onderhoud. Hiermee is in 2017 is gestart met de inhaalslag, de werkzaamheden lopen door tot in 2018.

Civieltechnische kunstwerken

Begroting
2017

Begroting na wijziging
2017

Rekening 2017

Exploitatiebedragen

76

240

100

Tabel: Civieltechnische kunstwerken


Kleine bouwwerken
Kleine gemeentelijke bouwwerken als tuinmuren, kerkmuren,  praathuisjes, historische bushaltes etc. hebben vaak cultuurhistorische waarde. Deze bouwwerken zijn in 2016 geïnventariseerd en geïnspecteerd. Aan de hand hiervan is een uitvoeringplan(netje) opgesteld. Gezien de omvang en de aard van de objecten en de bedragen die er mee gemoeid zijn is besloten geen uitgebreid beheerplan op te stellen. Alle voorgenomen werkzaamheden zijn in 2017 uitgevoerd.

Kleine bouwwerken

Begroting
2017

Begroting na wijziging
2017

Rekening 2017

Exploitatiebedragen

16

16

17

Tabel: Kleine bouwwerken

 

Overzicht beheerplannen

Beleidsterrein

Looptijd
Beheerplan

Datumbesluitvorming
beheerplan

Herziening/
Evaluatie

Duingebiedvoorzieningen

2014 - 2017

Verlengd tot 2021

2020

Gebouwenbeheer

2015 - 2019

Vastgesteld november 2015

2018

Openbaar Groen

2012 - 2022

Vastgesteld februari 2013

2022

Openbare verlichting

2017 - 2021

Vastgesteld december 2016

2021

Riolering

2015 - 2019

Vastgesteld november 2014

2019

Stadshaven Veere

2014 - 2023

Vastgesteld juli 2015

2022

Wegbeheerplan

2017 - 2021

Vastgesteld oktober 2016

2021

Beheerplan civieltechnische kunstwerken

2017 - 2021

Vastgesteld oktober 2016  

2021

Kleine bouwwerken

n.v.t.

n.v.t.

 

 Tabel: Overzicht beheerplannen