Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Paragraaf verbonden partijen

Paragraaf verbonden partijen

Algemeen

De paragraaf Verbonden Partijen wordt opgenomen ter voldoening aan artikel 9, lid 2f van het Besluit Begroting en Verantwoording. Volgens de artikelen 15 en 26 dient deze paragraaf ten minste te bevatten:

- de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
- de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
- de lijst van verbonden partijen.

Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een verbonden partij of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met derde partijen kan een manier zijn om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Op degene die in het bestuur van een verbonden partij functioneert, berust de verplichting zich te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan dat betrokkene naar die partij heeft afgevaardigd.

Er is een veelheid aan verbonden partijen. Het is voor het inzicht van de gemeenteraad van belang dat de relatie tussen verbonden partijen en het publieke belang, zoals geconcretiseerd in de programma’s, in hoofdlijnen aan wordt gegeven. Daarbij dient apart stilgestaan te worden bij de voornemens omtrent verbonden partijen.

Veere
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 27 mei 2010 besloten alleen privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden te voorzien van een afvaardiging uit de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft die afweging gemaakt op basis van het rapport van de rekenkamercommissie over het verbeteren van de governance bij verbonden partijen.

De collegeleden vertegenwoordigen de gemeente in de besturen van gemeenschappelijke regelingen. Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen is aangemerkt als een taak van bestuur en uitvoering, dus behorend tot de bevoegdheden van het college.

Gemeenschappelijke regelingen

 1.  Gemeenschappelijke Regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) 

Vestigingsplaats

Borsele

Doel

De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.

Bestuurlijk belang

Eén lid en een plaatsvervanger, door en uit de raad (inclusief de voorzitter) gekozen.

Financieel belang

Jaarlijkse verplichting naar rato van aangeboden afval en voor de garantieverplichting naar rato van het aantal inwoners.

Raadsprogramma

Volksgezondheid en milieu

Rekening 2017

Het OLAZ berekent aan de deelnemende gemeenten de verwerkingskosten van het afval, die zij in rekening gebracht krijgt van Indaver Nederland rechtstreeks door. In 2017 is voor het in stand houden van het OLAZ is door gemeente Veere € 12.043 betaald (€ 0,55 per inwoner).

Het voorschottarief van brandbaar afval bedroeg € 132,22 per ton (exclusief de afvalstoffenbelasting ad 13,11 per ton). Voor het  gft  bedroegen de verwerkingskosten € 91,36 per ton. De (voorschot)bijdrage voor de milieustraten bedroeg in 2017 € 19,85 per inwoner. Op basis van nacalculatie worden tarieven verrekend met Indaver. Het AB stelt de jaarrekening vast op 28 juni 2018.

Ontwikkelingen

Op 31 december 2017 is de “afvalovereen-komst” met Indaver  geëxpireerd. In 2017 heeft het OLAZ voor de afvalcomponenten huishoudelijk restafval , gft, oud papier, flessenglas en kunststof verpakkingen  openbaar aanbesteed. Voor al deze fractie is een meerjarige overeenkomst aangegaan. Dit heeft consequenties voor de verwerkingstarieven.

 

2.  Orionis Walcheren

Vestigingsplaats

Vlissingen

Doel

De primaire taak van Orionis Walcheren is de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen. Orionis Walcheren begeleidt mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, naar zo regulier mogelijk (betaald) werk. Als (betaald) werk nog niet mogelijk is, wordt er ingezet op participatie, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Daar waar nodig wordt (tijdelijk) inkomenssteun en/of schuldhulpdienstverlening geboden.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van Middelburg, Veere en Vlissingen.

Bestuurlijk belang

Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders met Sociale Zaken in hun portefeuille van de gemeenten Middelburg, Veere en  Vlissingen. Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met 1 lid van het college van B&W uit  elke gemeente.

Financieel belang

De gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen betalen een driedelige bijdrage gebaseerd op een verdeelsleutel. Er is een bijdrage voor de uitkeringslasten, voor dat deel van de lasten wat de Rijksvergoeding te boven gaat. Daarnaast een bijdrage voor de bijzondere bijstand/armoedebeleid en een algemene exploitatiebijdrage.

Raadsprogramma

Sociaal domein

Rekening 2017

€ 1.529.659

Ontwikkelingen

 

In 2017 heeft voor Orionis in het teken gestaan van de implementatie van de speerpunten uit het Plan van Aanpak (strikte aanpak en focus op werk). Effecten hiervan zijn zichtbaar in een dalend klantenaantal. Eerste evaluatie van het plan van aanpak heeft inmiddels plaatsgevonden en resultaten zijn aan de Walcherse raden aangeboden.

Integrale schuldhulpverlening wordt door Orionis, MWW, Humanitas en Porthos uitgevoerd. Vanuit Orionis is dit verbonden aan het oplossingsgericht werken in project Entry

Inwoners met schulden melden zich en er vind een brede uitvraag op alle –relevante- leefgebieden plaats. Er wordt een ondersteuning plan opgesteld en naar passende oplossingen gekeken; dit kan eventueel in een casusoverleg waar expertise gedeeld kan worden.

Er wordt ingezet op preventie en zelfredzaamheid door training, voorlichting en ook door vroegsignalering van huurschulden.

Het Veerse minimabeleid wordt uitgevoerd door Orionis. De inkomensgrenzen zijn verhoogd naar 130% van de bijstandsnorm. We nemen deel aan het Jeudcultuurfonds, er kan gebruik gemaakt worden van de collectieve zorgverzekering en het Fonds cultuur sport en onderwijs is verruimd.

 

3.  De Zeeuwse Muziekschool

Vestigingsplaats

Middelburg

Doel

Deze regeling heeft tot doel een vorm van bestuurlijke en organisatorische samenwerking, waarbinnen het geven van instrumentaal en vocaal muziekonderwijs en de muzikale vorming in de ruimste zin van leerlingen woonachtig in de deelnemende gemeenten wordt uitgeoefend.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van de Zeeuwse gemeenten.

Bestuurlijk belang

Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van B&W.

Financieel belang

Inwoners gerelateerde bijdrage in de jaarlijkse vaste kosten;  docenturen in Veere gerelateerde bijdrage in de niet toerekenbare kosten (overhead); de variabele kosten zijn afhankelijk van door de gemeente gekozen programma.

Raadsprogramma

Sport, cultuur en recreatie

Rekening 2017

€ 171.033

Ontwikkelingen

 

De Zeeuwse Muziekschool (ZMS) verzorgde  ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren. 

2017 was voor de ZMS een omslagjaar na diverse jaren van bezuinigingen, terugloop in leerlingaantallen en inkrimping.  Ook besloten 2 gemeenten, Vlissingen en Sluis uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling. Zij betalen hiervoor een uittreedsom die zo berekend wordt dat de andere gemeenten geen hogere kosten krijgen.

2017 stond verder in het teken van een nieuwe toekomstvisie. Kern daarvan is een overgang naar meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden per gemeente. Daarnaast blijft er een basispakket dat alle gemeenten afnemen.

In de toekomstvisie ligt ook meer nadruk op ‘muziek in het basisonderwijs’. Dit sluit aan bij het muziekproject Heel Veere Speelt. Dit project werd in 2017 op alle Veerse basisscholen uitgevoerd in samenwerking met muziekverenigingen en ZMS. De betrokken partijen zijn positief over de resultaten.

 

4.  Het Zeeuws Archief

Vestigingsplaats

Middelburg

Doel

Behartiging belangen van de minister en de gemeenten op het archiefgebied.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van Veere en Middelburg en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Bestuurlijk belang

Portefeuillehouder Archiefzaken en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van burgemeester en wethouders.

Financieel belang

Vaste jaarlijkse bijdrage.

Raadsprogramma

Sport, cultuur en recreatie

Rekening 2017

€ 164.810

Ontwikkelingen

 

Het Zeeuws Archief voerde ook in 2017 de taken voor ons uit die in de GR staan: ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze cultuurhistorische collectie.

Door het vertrek van de rechtbank in juli 2016 is een meerjarig tekort ontstaan op de begroting van het Zeeuws Archief. Veere draagt hier voor een klein deel aan bij. Ook gemeente Middelburg en het Rijk leveren een bijdrage in dit tekort. Voor 2017 gaat het voor Veere om een bedrag van € 2.612.

2017 stond ook in het teken van het realiseren van een aansluiting op het e-depot om overheidsinformatie duurzaam digitaal toegankelijk te maken en te houden. Voor Veere voerde het Zeeuws Archief een pilot uit voor het raadsinformatiesysteem die in september 2017 gepresenteerd is aan de commissie MO.

 

5.  Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

Vestigingsplaats

Goes

Doel

Uitvoering geven aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid voor alle deelnemende Zeeuwse gemeenten zoals in de Wet publieke gezondheid staat beschreven. Naast deze taken wordt op basis van afspraken in de gemeenschappelijke regeling ook taken uitgevoerd voor de individuele gemeenten die hier opdracht voor hebben gegeven. Om de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen heeft de GGD Zeeland in ieder geval tot taak de deelnemers te adviseren over de bevordering, totstandkoming en de continuïteit van de samenhang binnen de collectieve preventie, alsmede de afstemming daarvan met de curatieve gezondheidszorg.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.

Bestuurlijk belang

Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit de raad, inclusief de voorzitter.

Financieel belang

Bijdrage voor de Algemene Gezondheidszorg naar rato van het aantal inwoners en gedeeltelijk voor de Jeugdgezondheidszorg naar rato van het aantal 0-19 jarigen op 1 januari voorafgaand aan het desbetreffende begrotingsjaar zoals door het CBS gepubliceerd.

Raadsprogramma

Volksgezondheid en Milieu

Rekening 2017

€ 881.595

Ontwikkelingen

De GGD sluit aan bij de veranderingen in het sociale domein met de uitvoering van de publieke gezondheidstaken inclusief de jeugdgezondheidszorg. Over de verbinding met de Walcherse aanpak en toegang in het sociale domein zijn nadere afspraken gemaakt.

De GGD gaat verder met de opgezette programmalijnen:

  • Gezondheid in de wijk;
  • Kennis-Innovatie-Monitoring;
  • Sociale & Fysieke Veiligheid en bescherming;
  • Markt

De Inkoop organisatie Jeugdhulp Zeeland en de organisatie Veilig Thuis zijn onder gebracht bij de GGD. Zij hebben een aparte status met een bestuurscommissie en een aparte begroting.

Een nieuwe gezondheidsnota voor de periode 2018-2021 wordt op Walcheren in 2018 vastgesteld.

 

6.  Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland

Vestigingsplaats

Middelburg

Doel

Adequate brandweerzorg bieden, voorbereid en geoefend zijn op rampen en crisis en een meldkamer in stand houden. Dit alles via de bij wet georganiseerde Veiligheidsregio.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.

Bestuurlijk belang

De burgemeester in het Dagelijks en Algemeen bestuur.

Financieel belang

Bijdrage naar rato van het aantal inwoners alsmede andere uitkeringen en vergoedingen.

Raadsprogramma

Veiligheid

Rekening 2017

€ 1.490.409

Ontwikkelingen

 2017 stond in het teken van Emergo. Emergo is het verbeterplan in antwoord op het rapport van Twynstra & Gudde. Er lopen interne verbeterprocessen, maar ook bestuurlijk is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Ook is er een nieuwe bestuurssecretaris en nieuwe directeur VRZ geworven. De bedrijfsvoering ging natuurlijk ook door. Zo is er een nieuw regionaal crisisplan vastgesteld en lopen de trajecten rond evaluatie van Maatwerk in Brandweerzorg en Bluswatervoorziening.

 

7.  Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Vestigingsplaats

Terneuzen

Doel

De RUD Zeeland voert in opdracht van de gemeenten, provincie en het waterschap voor milieutaken en Wabotaken de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Ze vervult deze taken professioneel, doelmatig en volgens vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.

Betrokken partijen

Raden en colleges van alle Zeeuwse gemeenten, het algemeen en het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen en Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland.

Bestuurlijk belang

Lid van het Algemeen bestuur van de RUD. De gemeente Schouwen-Duiveland vertegenwoordigt de regio Walcheren-Schouwen-Duiveland in het Dagelijks bestuur van de RUD.

Financieel belang

Bijdrage naar rato van hoeveelheid ingebrachte VTH-taken.

Raadsprogramma

Volksgezondheid en milieu

Rekening 2017

€ 134.716

Ontwikkelingen

Het Algemeen Bestuur (AB) van de  Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland)  heeft in maart 2017 het Zeeuws kwaliteitsniveau en de PxQ begrotingssystematiek vastgesteld. De P staat daarbij voor “prijs” en de Q voor “hoeveelheid” (quantity in het Engels). De kwaliteitsnorm is doorgevoerd, de implementatie van het afrekenen per product moet nog plaatsvinden.

We waren in 2017  één van de zogenoemde ingroeigemeenten. Dit betekent dat de stijging van onze bijdrage minder was dan formeel zou moeten. De stijging was nodig om de RUD haar taken op het afgesproken niveau te laten uitvoeren. Met ingang van 2018 zijn we ingegroeid. Als ingroeigemeente betaalden wij dus minder, maar "kregen" ook iets minder geleverd.  De RUD kon alle basistaken uitvoeren. We hadden alleen minder ruimte beschikbaar op de flexibele strippenkaart om taken als behandeling bezwaar en beroep of adviesverzoeken op te vangen.

 

Stichtingen en verenigingen

8.  Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG)

Vestigingsplaats

Middelburg

Doel

Behartigen van belangen, welke haar leden gemeenschappelijk eigen zijn; het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de leden; het verlenen van steun en medewerking aan instellingen welke in de provincie Zeeland in het belang van de gemeente werkzaam zijn.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.

Bestuurlijk belang

Eén bestuurslid, uit de raad, het college, de gemeentesecretaris of de griffier. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente Veere en is tevens voorzitter van de VZG.

Financieel belang

De door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie.

Raadsprogramma

Geen (intern product)

Rekening 2017

€  8.750

Ontwikkelingen

Het behartigen van (ook eigen) belangen richting bijvoorbeeld Den Haag, Provincie en Brussel vraagt steeds meer om een gezamenlijke aanpak via o.a. de VZG. Ook de strategische agenda en afstemming tussen portefeuillehouders vindt in VZG-verband plaats. Daarnaast vinden er gezamenlijke aanbestedingen plaats, bijvoorbeeld met betrekking tot energie, digitale luchtfoto’s en openbare verlichting. Ook vindt afstemming van beleid plaats, zoals over ondergrondse kabels en –leidingen. De VZG biedt verder de mogelijkheid voor het gezamenlijk volgen van cursussen en het organiseren van themabijeenkomsten/-activiteiten.

 

Vennootschappen en coöperaties

9. Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland (GVC)

Vestigingsplaats

Terneuzen

Doel

De Gemeentelijke Vervoerscentrale verzorgt de planning en regie van voertuigen voor doelgroepenvervoer wat onder verantwoording van de gemeente valt.

Betrokken partijen

Alle Zeeuwse gemeenten, de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zeeland zijn aandeelhouder.

Bestuurlijk belang

 

In 2015 zijn de Walcherse gemeenten toegetreden tot de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC).

In 2017 is besloten de vertegenwoordiging van de gemeente Veere in de GVC te beperken tot toezichthouder in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) en niet meer als bestuurder in de GVC. De statuten zijn  hierop aangepast.

In 2017 is de gemeente Goeree-Overflakkee toegetreden.

Jaarlijks wordt in de aandeelhoudersvergadering de begroting vastgesteld.

Financieel belang

De Walcherse gemeenten (als houders van de zogenaamde preferente aandelen C) kunnen niet aangesproken worden voor eventueel verlies of winst van de onderneming.

Raadsprogramma

Sociaal Domein

Rekening 2017

€ ………. (centralekosten + vervoerskosten Wmo vervoer + leerlingenvervoer)

Ontwikkelingen

De werkwijze met de GVC wordt in 2018 beoordeeld i.v.m. de aanbesteding doelgroepenvervoer in 2019. 

 

10. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)

Vestigingsplaats

Den Haag

Doel

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Betrokken partijen

Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland.

Bestuurlijk belang

Veere heeft als aandeelhouder zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezit en  kan daar gebruik van maken op de aandeelhoudersvergadering.

Financieel belang

Veere bezit een pakket van 7.020 aandelen van € 2,50 nominaal. De waarde van deze aandelen fluctueert constant.

Raadsprogramma

Geen (Financiële middelen)

Rekening 2017

€ 11.513

Ontwikkelingen

Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank.

Over 2017 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van EUR 393 miljoen (2016: EUR 369 miljoen).

Gezien de onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2018.

 

11. PZEM N.V.

Vestigingsplaats

Middelburg

Doel

PZEM N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het gebied van elektriciteits-, gas-, water- en warmtevoorziening.

Betrokken partijen

Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Dirksland, Goedereede, Middelharnis, Oostflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (2,79%).

Financieel belang

Het financiële belang (kapitaalbelang) in PZEM N.V. is eveneens 2,79%. Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen PZEM N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 119.526. Dit betekent dat de gemeente Veere over haar deelneming in PZEM N.V. een risico loopt tot dit bedrag.

Raadsprogramma

Algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2017

€ 0

Ontwikkelingen

 

In 2017 zijn twee onderdelen, Delta N.V. en de Delta Netwerkgroep, verkocht. Het achtergebleven bedrijf, verder gaand onder de naam PZEM N.V., bestaat nu uit drie onderdelen:

- 70% aandeel in EPZ;
- 50% aandeel in Evides;
- Wholesale.

Daarnaast zijn de statuten en het beloningsbeleid van PZEM N.V. op voorspraak van de aandeelhouders gewijzigd. Deze zijn in lijn gebracht met de samenstelling van de organisatie na verkoop van eerder genoemde onderdelen.

Focus in 2018 ligt op het businessplan voor het resterende bedrijf, waarbij de aandeelhouders voorkeur geven aan:

- het direct onderbrengen van de aandelen van Evides bij de aandeelhouders;
- het afstoten van verlieslatende onderdelen binnen de Wholesale;
- het bijspringen van het Rijk in de problematiek rondom de kerncentrale.

Overige verbonden partijen

12.  Walcherse Archeologische Dienst (WAD)

Vestigingsplaats

Middelburg, Vlissingen en Veere

Doel

Voldoen aan het verdrag van Malta, de gewijzigde Monumentenwet en het gemeentelijk archeologiebeleid.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van Veere, Vlissingen en Middelburg.

Bestuurlijk belang

Ondersteuning van de WAD en uitvoering van het gemeentelijk archeologiebeleid.

Financieel belang

Met een eigen archeologiebeleid en dienst wordt met relatief beperkte kosten voldaan aan de wettelijke eisen en worden tijd en kosten bespaard.

Raadsprogramma

Sport, cultuur en recreatie

Rekening 2017

€ 66.800

Ontwikkelingen

Op basis van een wettelijke verplichting heeft de gemeente Veere (in samenwerking met de gemeenten Middelburg en Vlissingen) haar eigen archeologiebeleid. Begin 2009 is een evaluatie van het Walcherse archeologiebeleid en van de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) vastgesteld. De evaluatie resulteerde in de Nota archeologische monumentenzorg evaluatie 2008. Begin 2016 is dit beleid opnieuw geëvalueerd in de Nota archeologische monumentenzorg Walcheren 2016- 2022. Net als in voorgaande jaren heeft ook in 2017 de WAD het archeologiebeleid veelvuldig vertalen in de verschillende facetten van de ruimtelijke ordening: bijv. bestemmingsplannen, vergunningen, gebiedsontwikkelingen en -visies. Ten behoeve van verschillende ontwikkelingen, zowel vanuit de gemeenten als particulier, zal de WAD ook regie uitvoeren over onderzoeken en op kleine schaal ook zelf onderzoeken uitvoeren. Inspanningen bij omgevingsvergunningaanvragen zijn vooral gericht op het in overleg met de aanvrager komen tot een vorm van graven en funderen, waarbij zo min mogelijk archeologie bedreigd wordt. Het resultaat is 2 tweeledig: archeologie blijft gespaard (behoud in situ) en de aanvrager hoeft geen onderzoek te laten doen. Dit spaart hem kosten. Op het gebied van publiekswerking heeft de WAD ook in 2017 gewerkt aan onderhoud van een eigen website (www.archeologiewalcheren.nl), artikels in nieuwsbladen en tijdschriften en lezingen voor verscheidene groepen. Daarnaast heeft zij ook een lesprogramma verder ontwikkeld voor het geven van workshops over archeologie op basisscholen. Ook heeft de WAD een bijdrage geleverd aan het publieksboek Middelburg 800 jaar stadsrecht en heeft zij een publiekboek over de archeologie van Domburg en het Oostkapelse strand gepresenteerd.

 

Financiële gegevens verbonden partijen

Nr Soort verbonden partij  Eigen vermogen per 1 januari 2017   Eigen vermogen per 31 december 2017   Vreemd vermogen per 1 januari 2017   Vreemd vermogen per 31 december 2017   Resultaat 2017 
  Gemeenschappelijke regelingen          
1 Afvalstoffenverwijdering Midden- en Noord Zeeland (OLAZ)  €   181.147  €         304.378  €   11.149.020  €  11.598.737  €     122.231
2 Orionis

 €  1.404.000

 €    1.597.000   €    36.642.000  €    35.356.000   €   1.393.000 
3 De Zeeuwse Muziekschool  €      - 57.150  €         76.526  €        1.109.662  €       882.134  €   76.526
4 Het Zeeuws Archief  €  1.283.997  €  1.311.320  €  1.109.247  €  2.315.584  €  109.880
5 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland  €  nog niet bekend    €       nog niet bekend  €    nog niet bekend  €      nog niet bekend  €   nog niet bekend
6 Veiligheidsregio Zeeland  €  3.407.968    €  2.309.273     € 3.488.071     € 9.719.029   €   0
7 Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland € 798.224   €  798.224  € 2.438.456   €   3.649.805  €  0
  Stichtingen en verenigingen          
8 Vereniging Zeeuwse Gemeenten  €   13.946       €     7.378      €     208.999    €  309.305         €      -6.568 
  Vennootschappen en  coöperaties          
9 Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC)  €  nog niet bekend  € nog niet bekend  €  nog niet bekend  €  nog niet bekend    €  nog niet bekend
10 Bank Nederlandse Gemeenten (* € 1.000)  €     4.486.000  €      4.953.000  €    149.483.000  €  135.041.000  €      393.000
11 PZEM NV (* € 1.000)  €     1.078.132 €     1.374.318  €      1.396.908 €           931.161  €    313.603 
  Overige samenwerkingsverbanden          
12 Walcherse Archeologische Dienst  n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.