Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

0.003 Kantelen vastgoed o.a. kostprijsdekkende verhuur

0.003 Kantelen vastgoed o.a. kostprijsdekkende verhuur

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2018Toelichting

G
Kwaliteit

In 2017 is de bestuursopdracht  verstrekt voor het Professionaliseren van het gemeentelijk Vastgoed.
Medio 2017 is de notitie "Van (Vast)goed naar Beter" vastgesteld.
Instituut VGM heeft in september 2017 opdracht gekregen voor Fase 1 het "Opstellen Integraal Vastgoedbeleid".
In het 4e kwartaal hebben interviews met sleutelpersonen en een workshop plaatsgevonden.
De notitie Vastgoed is enkele malen in het MT toegelicht en besproken.
Begin februari 2018 is het "Stappenplan Professionalisering Vastgoed" ter besluitvorming voorgelegd in MT en B&W.
In de loop van 2018 wordt de uitvoering van dit stappenplan ter hand genomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

05-02-2018

In 2017 is de bestuursopdracht  verstrekt voor het Professionaliseren van het gemeentelijk Vastgoed.
Medio 2017 is de notitie "Van (Vast)goed naar Beter" vastgesteld.
Instituut VGM heeft in september 2017 opdracht gekregen voor Fase 1 het "Opstellen Integraal Vastgoedbeleid".
In het 4e kwartaal hebben interviews met sleutelpersonen en een workshop plaatsgevonden.
De notitie Vastgoed is enkele malen in het MT toegelicht en besproken.
Begin februari 2018 wordt het "Stappenplan Professionalisering Vastgoed" ter besluitvorming voorgelegd in MT en B&W.
In de loop van 2018 wordt de uitvoering van dit stappenplan ter hand genomen.

 

 

 

 

 

 

 

 


05-02-2018

In 2017 is de bestuursopdracht (17B.00245) verstrekt voor het Professionaliseren van het gemeentelijk Vastgoed (17B.00244).
In juli 2017 is de notitie "Van (Vast)goed naar beter" vastgesteld.
In september 2017 heeft Instituut VGM opdracht gekregen voor Fase 1 het "Opstellen Integraal Vastgoedbeleid".
In het 4e kwartaal hebben interviews met sleutelpersonen en een workshop plaatsgevonden.
De notitie Vastgoed is enkele malen in het MT toegelicht en besproken.
In februari 2018 wordt het "Stappenplan Professionalisering Vastgoed" ter besluitvorming voorgelegd in MT en B&W.
In de loop van 2018 wordt de uitvoering van dit stappenplan ter hand genomen.

 

 

 

 

 

 

 

 


05-02-2018

In 2017 is de bestuursopdracht (17B.00245) verstrekt voor het Professionaliseren van het gemeentelijk Vastgoed (17B.00244).
In juli 2017 is de notitie "Van (Vast)goed naar beter" vastgesteld.
In september 2017 heeft Instituut VGM opdracht gekregen voor Fase 1 het "Opstellen Integraal Vastgoedbeleid".
In het 4e kwartaal hebben interviews met sleutelpersonen en een workshop plaatsgevonden.
De notitie Vastgoed is enkele malen in het MT toegelicht en besproken.
In februari 2018 wordt het "Stappenplan Professionalisering Vastgoed" ter besluitvorming voorgelegd in MT en B&W.
In de loop van 2018 wordt de uitvoering van dit stappenplan ter hand genomen.

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe adviseur is aangetrokken, de opdracht fase 1 verstrekt.
Inmiddels hebben interviews plaatsgevonden met sleutelfiguren binnen de organisatie en is een workshop georganiseerd.

 

Het MT heeft besloten een adviseur aan te trekken voor dit traject. De onderhandse aanbesteding heeft plaatsgevonden, een adviseur is geselecteerd.
Dit wordt in een B&W advies ter besluitvorming voorgelegd op dinsdag 24 oktober.

De rapportage is besproken in het MT. Naar aanleiding hiervan wordt een B&W advies opgesteld
en voorgelegd voor besluitvorming.

De concept rapportage professionalisering gemeentelijk vastgoed is besproken met de portefeuillehouder
en gepresenteerd aan het MT. De inhoudelijke behandeling van de rapportage wordt in een volgende
MT vergadering opnieuw geagendeerd.

De concept rapportage professionalisering gemeentelijk vastgoed is gereed en besproken met afdelingsmanager en wethouder.
Na aanpassingen zal deze in week 21 worden aangeboden aan het MT.

De meeste interviews zijn gedaan, er wordt gewerkt aan de conceptrapportage.

Het college heeft op 7 maart ingestemd met de bestuursopdracht professionalisering
gemeentelijk vastgoed. Er is inmiddels een aanvang gemaakt met de analysefase; de eerste
interne interviews met sleutelfiguren zijn ingepland.

Het MT heeft op 21 februari besloten om het plan van aanpak gefaseerd te gaan oppakken;
na de analysefase zal hierover worden gerapporteerd.  

 

Het plan van aanpak is op 7 februari in het MT gepresenteerd en inhoudelijk besproken.
De noodzaak om te professionaliseren wordt gedragen. De insteek is om aan te vangen met de inventarisatie,
het opstellen van een probleemanalyse en het komen tot aanbevelingen. De bestuursopdracht dient hierop te worden aangepast.

Huub van de Zande van OpRu heeft Wim van der Vliet gevraagd een voorstel te doen voor het
opstellen van een Plan van Aanpak voor een Integraal Gemeentelijk Vastgoed Beleid. 
Een concept van de benodigde bestuursopdracht ligt inmiddels voor.

De betrokken medewerkers hebben op 14 september het onderwerp gezamenlijk verkend.

 


G
Tijd

Voortgang op planning.
HEt B&W advies wordt op 24 oktober voorgelegd ter besluitvorming.
Het B&W advies zal in de tweede helft van augustus worden voorgelegd.
 Na besluitvorming in MT kan het vervolgtraject worden ingepland.

Na geringe vertraging loopt het project inmiddels weer op planning.

Het inplannen van de interviews heeft wat vertraging opgelopen,
in mei zal de concept rapportage aan MT worden aangeboden. 

De inventarisatie en analysefase zal in maart/april worden uitgevoerd.
Het doel is om in mei hierover te rapporteren en aanbevelingen te doen.

De bestuursopdracht aanpassen in week 6.
Een concept bestuursopdracht gemeentelijk Vastgoed is opgesteld.
Hierin wordt voorgesteld om een plan van aanpak op te stellen voor onderzoek naar
de mogelijkheden en behoefte aan een integraal gemeentelijk vastgoedbeleid.  

Dit onderwerp, project zal in de loop van 2017 worden opgepakt.

G
Geld

Het project verloopt binnen de financiële kaders.

Het project verloopt binnen de financiële kaders.

Zodra bestuursopdracht akkoord is kan opdracht worden verstrekt aan extern deskundige.
Er is een offerte opgesteld voor het doen van onderzoek en advisering voor het plan van aanpak
integraal gemeentelijk vastgoed.

Behoudens uren van medewerkers van gemeente zijn hiervoor in 2016 nog geen kosten gemaakt.