Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

5.007 Deelname aan Zeeuwse Muziekschool (ZMS)

5.007 Deelname aan Zeeuwse Muziekschool (ZMS)
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-06-2016Toelichting

G
Kwaliteit

De ZMS verzorgde  ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  In de raadsvergadering van juni 2017 stemde u in met de jaarstukken 2016 en Begroting 2018.  2017 was voor de ZMS een omslagjaar na diverse jaren van bezuinigingen, terugloop in leerlingaantallen en inkrimping.  Ook besloten 2 gemeenten, Vlissingen en Sluis uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling. Zij betalen hiervoor een uittreedsom die zo berekend wordt dat de andere gemeenten geen hogere kosten krijgen.

2017 stond verder in het teken van een nieuwe toekomstvisie. Kern daarvan is een overgang naar meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden per gemeente. Daarnaast blijft er een basispakket dat alle gemeenten afnemen. Daarnaast ligt er in de toekomstvisie meer nadruk op ‘muziek in het basisonderwijs’. U stemde in oktober 2017 in met de Toekomstvisie. Dit sluit aan bij ons doel om muzieklessen in het basisonderwijs te borgen en het muziekproject Heel Veere Speelt.

07-02-2018

De ZMS verzorgde  ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  In de raadsvergadering van juni 2017 stemde u in met de jaarstukken 2016 en Begroting 2018.  2017 was voor de ZMS een omslagjaar na diverse jaren van bezuinigingen, terugloop in leerlingaantallen en inkrimping.  Ook besloten 2 gemeenten, Vlissingen en Sluis uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling. Zij betalen hiervoor een uittreedsom die zo berekend wordt dat de andere gemeenten geen hogere kosten krijgen.

2017 stond verder in het teken van een nieuwe toekomstvisie. Kern daarvan is een overgang naar meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden per gemeente. Daarnaast blijft er een basispakket dat alle gemeenten afnemen. Daarnaast ligt er in de toekomstvisie meer nadruk op ‘muziek in het basisonderwijs’. U stemde in oktober 2017 in met de Toekomstvisie. Dit sluit aan bij ons doel om muzieklessen in het basisonderwijs te borgen en het muziekproject Heel Veere Speelt.


07-02-2018

De ZMS verzorgde  ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  In de raadsvergadering van juni 2017 stemde u in met de jaarstukken 2016 en Begroting 2018.  2017 was voor de ZMS een omslagjaar na diverse jaren van bezuinigingen, terugloop in leerlingaantallen en inkrimping.  Ook besloten 2 gemeenten, Vlissingen en Sluis uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling. Zij betalen hiervoor een uittreedsom die zo berekend wordt dat de andere gemeenten geen hogere kosten krijgen.

2017 stond verder in het teken van een nieuwe toekomstvisie. Kern daarvan is een overgang naar meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden per gemeente. Daarnaast blijft er een basispakket dat alle gemeenten afnemen. Daarnaast ligt er in de toekomstvisie meer nadruk op ‘muziek in het basisonderwijs’. U stemde in oktober 2017 in met de Toekomstvisie. Dit sluit aan bij ons doel om muzieklessen in het basisonderwijs te borgen en het muziekproject Heel Veere Speelt.


07-02-2018

De ZMS verzorgde  ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  In de raadsvergadering van juni 2017 stemde u in met de jaarstukken 2016 en Begroting 2018. Financieel was 2016 voor de ZMS een omslagjaar na een combinatie van bezuinigingen, terugloop in leerlingaantallen.  De ZMS sloot 2016 af met een (klein) tekort. In de jaarstukken 2016 bleek dit tekort lager dan verwacht. Voor Veere ging het om een bedrag van ruim € 4.500.

2017 stond verder in het teken van een nieuwe toekomstvisie. Kern daarvan is een overgang naar meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden per gemeente. Daarnaast blijft er een basispakket dat alle gemeenten afnemen. Daarnaast ligt er in de toekomstvisie meer nadruk op ‘muziek in het basisonderwijs’. U stemde in oktober 2017 in met de Toekomstvisie. Dit sluit aan bij ons doel om muzieklessen in het basisonderwijs te borgen.


07-02-2018

De ZMS verzorgde  ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  In de raadsvergadering van juni 2017 stemde u in met de jaarstukken 2016 en Begroting 2018. Financieel was 2016 voor de ZMS een omslagjaar na een combinatie van bezuinigingen, terugloop in leerlingaantallen.  De ZMS sloot 2016 af met een (klein) tekort. In de jaarstukken 2016 bleek dit tekort lager dan verwacht. Voor Veere ging het om een bedrag van ruim € 4.500.

2017 stond verder in het teken van een nieuwe toekomstvisie. Kern daarvan is een overgang naar meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden per gemeente. Daarnaast blijft er een basispakket dat alle gemeenten afnemen. Daarnaast ligt er in de toekomstvisie meer nadruk op ‘muziek in het basisonderwijs’. U stemde in oktober 2017 in met de Toekomstvisie. Dit past binnen onze doelstelling uit het coalitieprogramma.


07-02-2018

Het Zeeuws Archief voerde ook in 2017 de taken voor ons uit die in de GR staan: ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze cultuurhistorische collectie.

In de raadsvergadering van juni 2017 besloot u om een positieve zienswijze af te geven over de jaarstukken 2016, 1e begrotingswijziging 2017, conceptbegroting 2018 en de Kadernota. Net als in 2016 stemde u in met een bijdrage in het tekort dat ontstaan is als gevolg van het vertrek van de rechtbank. Voor 2016 ging het om een bedrag van € 2.612. In de begroting 2017 verder gaat het om een bedrag van € 4.955. Waarschijnlijk valt dit bedrag iets lager uit bij de jaarrekening 2017 van het Zeeuws Archief. De totale bijdrage voor Veere zal naar verwachting iets hoger zijn in de jaarrekening 2017. Dit komt onder andere door een stijging van de salariskosten en de indexering van de bijdragen van het Rijk (en de gemeenten).

2017 stond ook in het teken van het realiseren van een aansluiting op het e-depot om overheidsinformatie digitaal toegankelijk te maken en te houden. Voor Veere voerde het Zeeuws Archief een pilot uit voor het raadsinformatiesysteem. De resultaten van deze pilot zijn aan u gepresenteerd tijdens de commissie MO in september 2017.


12-01-2018

De ZMS verzorgde  ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  De ZMS meldde eerder dat er over het jaar 2016 een tekort werd verwacht. Uit de jaarstukken blijkt dat dit het geval is, maar dat het tekort lager is dan verwacht. 

Het jaar 2017 en de begroting 2018 stond in het teken van een nieuwe Toekomstvisie van de ZMS.  De kern daarvan is een basispakket wat alle gemeenten afnemen en daarnaast op onderdelen keuzemogelijkheden per gemeente.  Op verzoek van het AB in maart heeft de ZMS per gemeente de wensen geïnventariseerd en een doorrekening gemaakt van twee basispakketten(smal en breed). In oktober besloot u in te stemmen met de brede variant. Dit houdt een basispakket in dat bestaat uit de volgende onderdelen: kernorganisatie, muziekonderwijs binnenschools, muziekonderwijs naschools t/m 12 jaar en muziekonderwijs naschools 12 t/m 18 jaar.  In het AB van de ZMS in oktober is de keuze voor dit pakket bekrachtigd. 

In de nieuwe toekomstvisie komt de nadruk nog meer te liggen op ‘muziek in het basisonderwijs’. Dit past binnen onze doelstelling uit het coalitieprogramma.

 


G
Tijd

In de raadsvergadering van juni 2017 besloot u een positieve zienswijze af te geven over de jaarstukken 2016 en begroting 2018. In oktober stemde u in met de toekomstvisie.

O
Geld

De ZMS sloot het jaar 2015 af met een tekort. Dit tekort kon nog opgevangen worden uit de algemene reserve. Ook over 2016 is er een (lager) tekort. De gemeenten moeten hierin bijdragen omdat het tekort niet geheel uit de (geslonken) reserve van de ZMS opgevangen kan worden. Voor Veere betekent dit een extra bijdrage van € 4.574.  Belangrijkste reden van het tekort is een combinatie van de bezuinigingen van de afgelopen jaren, verhoging van de lesgelden, terugloop in het aantal lesuren en de frictiekosten als gevolg van de afvloeiing van personeel. De ZMS is daarom overgegaan op deeltijdontslagen. De verwachting is dat 2016 een omslagjaar was en dat vanaf 2017 er weer een positief saldo gepresenteerd kan worden.