Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

5.010 Deelname aan Zeeuws Archief

5.010 Deelname aan Zeeuws Archief
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 28-02-2015
Einddatum: 30-06-2016Toelichting

G
Kwaliteit

Het Zeeuws Archief voerde ook in 2017 de taken voor ons uit die in de GR staan: ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze cultuurhistorische collectie.

In de raadsvergadering van juni 2017 besloot u om een positieve zienswijze af te geven over de jaarstukken 2016, 1e begrotingswijziging 2017, conceptbegroting 2018 en de Kadernota. Net als in 2016 stemde u in met een bijdrage in het tekort dat ontstaan is als gevolg van het vertrek van de rechtbank. Voor 2016 ging het om een bedrag van € 2.612. In de begroting 2017 verder gaat het om een bedrag van € 4.955. Waarschijnlijk valt dit bedrag iets lager uit bij de jaarrekening 2017 van het Zeeuws Archief. De totale bijdrage voor Veere over 2017 zal naar verwachting iets hoger zijn in de jaarrekening 2017. Dit komt onder andere door een stijging van de salariskosten en de indexering van de bijdragen van het Rijk (en de gemeenten).

2017 stond ook in het teken van het realiseren van een aansluiting op het e-depot om overheidsinformatie digitaal toegankelijk te maken en te houden. Voor Veere voerde het Zeeuws Archief een pilot uit voor het raadsinformatiesysteem. De resultaten van deze pilot zijn aan u gepresenteerd tijdens de commissie MO in september 2017.

07-02-2018

Het Zeeuws Archief voerde ook in 2017 de taken voor ons uit die in de GR staan: ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze cultuurhistorische collectie.

In de raadsvergadering van juni 2017 besloot u om een positieve zienswijze af te geven over de jaarstukken 2016, 1e begrotingswijziging 2017, conceptbegroting 2018 en de Kadernota. Net als in 2016 stemde u in met een bijdrage in het tekort dat ontstaan is als gevolg van het vertrek van de rechtbank. Voor 2016 ging het om een bedrag van € 2.612. In de begroting 2017 verder gaat het om een bedrag van € 4.955. Waarschijnlijk valt dit bedrag iets lager uit bij de jaarrekening 2017 van het Zeeuws Archief. De totale bijdrage voor Veere zal naar verwachting iets hoger zijn in de jaarrekening 2017. Dit komt onder andere door een stijging van de salariskosten en de indexering van de bijdragen van het Rijk (en de gemeenten).

2017 stond ook in het teken van het realiseren van een aansluiting op het e-depot om overheidsinformatie digitaal toegankelijk te maken en te houden. Voor Veere voerde het Zeeuws Archief een pilot uit voor het raadsinformatiesysteem. De resultaten van deze pilot zijn aan u gepresenteerd tijdens de commissie MO in september 2017.


12-01-2018

Het Zeeuws Archief voerde ook in 2017 de taken voor ons uit zoals in de GR staat. Onder andere op het gebied van ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze kunstcollectie. Eind  2016 is er een nieuw meerjarig beleidsplan  vastgesteld door het AB. Speerpunt uit dit nieuwe beleidsplan is de aansluiting op het e-depot. De komende jaren worden daarvoor de nodige stappen gezet met als doel om informatie digitaal toegankelijk te maken en uit te wisselen. Het Zeeuws Archief trekt hierin nauw op met de VZG en Zeeuwse overheidsorganisaties. Specifiek voor Veere is een E-depot pilot uitgevoerd voor het raadsinformatiesysteem. De resultaten van deze pilot zijn aan u gepresenteerd tijdens de cie MO in september 2017.

In oktober kwam in het DB van het Zeeuws Archief de 2e begrotingswijziging 2017 aan de orde. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de eerste begrotingswijziging worden veroorzaakt door een stijging van de salariskosten.

 


G
Tijd

In juni 2017 besloot u om een positieve zienswijze af te geven over de jaarstukken 2016, 1e begrotingswijziging 2017, conceptbegroting 2018 en de Kadernota.  De 2e begrotingswijziging is besproken in het DB van oktober en vastgesteld in het AB van december.

 

O
Geld

In 2016 bleek dat er als gevolg van het opzeggen van de huur van depotruimte door de rechtbank een tekort ontstaat op de meerjarenbegroting. Gemeente Veere draagt voor een relatief klein deel bij in dit tekort (3%). Voor 2016 gaat het om een bedrag van € 2.612. U stemde hier in 2016 al mee in,  Voor 2017 en verder gaat het om een bedrag van € 4.955. In de raadsvergadering van juni 2017 besloot u in te stemmen met een bijdrage in dit tekort.

De 2e begrotingswijziging 2017 laat een hogere bijdrage voor Veere zien. Dit komt enerzijds door de stijging van salariskosten, maar ook door een hogere rijksbijdrage. Volgens de GR volgen Middelburg en Veere de bijdrage van het Rijk.