Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

5.019 Uitvoeren strandexploitatie SSV 2014 tot en met 2017

5.019 Uitvoeren strandexploitatie SSV 2014 tot en met 2017
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-03-2014
Einddatum: 30-12-2018Toelichting

G
Kwaliteit

De Stichting Strandexploitatie Veere onderhoudt, beheert en exploiteert de Veerse stranden.  De basis voor deze werkzaamheden vormt de inbestedingsopdracht, met prestatieopdrachten,  van Veere aan de SSV voor de jaren 2014 tot en met 2017.  De contacten met de stichting lopen via intensief ambtelijk en bestuurlijk overleg.

Voor 2017 is te melden dat de stranden veilig waren en de  overgangen, paden en voorzieningen  netjes werden onderhouden. Vijf Blauwe vlaggen voor alle badstranden zijn in 2017 toegekend en de gehouden controles tijdens het seizoen zijn goed verlopen. Oostkapelle was winnaar in de verkiezing 'het schoonste strand van Nederland.' De statuten van de stichting en het huishoudelijk reglement  van SSV werden geactualiseerd.  Als uitwerking hiervan neemt de nieuwe directeur Tim Wouters als directeur-bestuurder zitting in het bestuur van de SSV. 

 

G
Tijd

De inbestedingsopdracht heeft een looptijd tot 31 december 2017.  De gemeenteraad stemde in zijn vergadering van 9 november 2017 in met de nieuwe inbestedingsopdracht 2018 - 2021 aan de SSV. De strandexploitatie, inclusief strandonderhoud, het onderhoud en beheer van de duingebiedvoorzieningen en het uitvoeren van strandbewaking c.a. werden voor vier jaar weggezet bij SSV.  Met de nieuwe opdracht wordt de huidige kwaliteit van het strandproduct gewaarborgd en wordt tevens gewerkt aan een verbeterde kwaliteit, duurzaamheid en dienstverlening. Nieuwe elementen zijn: het langer handhaven van de voorzieningen op de badstranden tot 1 oktober, de verlenging van de strandperiode van 18.00 naar 20.00 uur en het leggen van een extra accent op het Neeltje Jansstrand.   De benodigde extra middelen ad. € 65.200 komen voor 2018 beschikbaar. Via de Kadernota 2018 wordt omgekeken naar structureel geld voor 2019 en volgende jaren. Het jaar 2018 wordt dan ook als pilot beschouwd.

G
Geld

Budgetafspraken zijn geregeld in de inbestedingsopdracht 2014-2018. Nieuwe budgetafspraken zijn voor de nieuwe inbestedingsperiode  2018 - 2021 gemaakt. De benodigde extra middelen voor nieuw beleid en dienstverlening ad. € 65.500 komen voor 2018 beschikbaar uit het overschot SSV 2016. via de kadernota 2018 volgt besluitvorming over de benodigde extra structurele middelen vanaf 2019.