Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

6.003 Deelname aan de GR Orionis Walcheren

6.003 Deelname aan de GR Orionis Walcheren
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2016



Toelichting

G
Kwaliteit

Per 1 april 2017 is Orionis Walcheren overgegaan tot de uitvoering van het plan van aanpak en in februari 2018 is men bezig met de evaluatie hiervan. Aan de hand van kernpunten zoals 'een strikte aanpak' en focus op werk' wordt gekeken naar de stand van zaken en naar effecten hiervan. Aansluitend wordt  er in 2018 een nieuw beleidsplan -periode 2019 -2022 opgesteld voor Orionis Walcheren. 

 

Wij zijn bezig met implementatie van de speerpunten uit het minimabeleid. Naast het Jeugdsportfonds nemen we ook deel aan het Jeugdcultuurfonds, inwoners kunnen via Orionis Walcheren gebruik maken van de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten en inkomensgrenzen voor minimaregelingen worden opgetrokken naar 130%. In het najaar 2018 moeten nieuwe kaders voor het minimabeleid 2019 -2022 worden vastgesteld. 

 

Samenwerking met partners in het sociaal domein zetten wij verder voort in onder meer de pilot Entry en schuldhulpverlening. Een mooi voorbeeld hiervan is de evaluatie van het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening dat wordt uitgevoerd door de begeleidingscommissie (beleidsmedewerkers van de Walcherse gemeenten). Wij streven ernaar de resultaten in april 2018 aan de gemeenteraad aan te bieden. 

G
Tijd
G
Geld

 De 3e begrotingswijziging 2017 is behandeld en de ontwerpbegroting 2019 dient voor 1 april 2018 door Orionis Walcheren te worden aangeleverd.