Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

6.005 Rapporteren over de ontwikkelingen binnen sociaal domein Walcheren (wmo, jeugd en participatie)

6.005 Rapporteren over de ontwikkelingen binnen sociaal domein Walcheren (wmo, jeugd en participatie)
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

G
Kwaliteit

Schuldhulpverlening
Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven.  De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht. In de praktijk wordt in de Entry gezocht naar alternatieve oplossingen  die mogelijk buiten wet- en regelgeving vallen maar een hoog maatschappelijk rendement bereiken voor de cliënt. 

 

Verordening Wmo en Jeugdhulp

Onder andere vanwege rechterlijke uitspraken in het eerste halfjaar 2016 besloot u om de Verordening Wmo en Jeugdhulp aan te passen in maart 2017 . 

 

Huishoudelijke Hulp
De overgangsregeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) liep door in 2017. Veerse inwoners konden tegen een bedrag van 5 euro zelf Huishoudelijke Hulp inkopen. Wij besloten om het budget te verruimen, zodat de regeling in 2017 ook open stond voor nieuwe klanten.

In november 2017 sloten we contracten af met vijf zorgaanbieders voor de levering van Huishoudelijke Hulp aan onze inwoners in 2018. Voorheen vielen de klanten onder de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Met al deze klanten is contact geweest. Porthos gaf aan iedere HHT klant een beschikking voor hetzelfde aantal uren als in 2017. Op die manier verliep de overgang tussen de oude en nieuwe regeling zo soepel mogelijk. 

 

Inkoop en contractering nieuwe Wmo

De contracten met zorgaanbieders voor begeleiding en dagbesteding liepen door in 2017. Voor 2017 en 2018 is besloten we om de tarieven te indexeren. Met de zorgaanbieders was er periodiek overleg over diverse zaken gericht op doorontwikkeling en verbetering.

 

Collectief vervoer

Samen met de gemeenten Middelburg en Vlissingen besloten we in 2017 om de vervoersovereenkomst met Hala Zeeland bv voor het doelgroepenvervoer op Walcheren met 1 jaar te verlengen tot 31 augustus 2018.

De juridische procedure van de verliezende partij in de aanbesteding liep ook in 2017 (en 2018) nog door.

Inkoop hulpmiddelen

In 2017 liep het contract voor de levering van hulpmiddelen af. Bij de aanbesteding bleken er helaas geen inschrijvende partijen te zijn. Hierdoor moesten we de afspraken met de huidige leverancier verlengen om de dienstverlening aan onze klanten te continueren. Daarnaast startten we eind 2017 met de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding in 2018.

 

Leertuin Privacy
In 2017 stemden wij in met voortzetting van de Leertuin Privacy. Dit als voorbereiding op de nieuwe Europese  wetgeving die in mei 2018 wordt verwacht.

 

Armoedebeleid:

In het kader van het armoedebeleid hebben wij een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.

 

Inkoop jeugdhulpverlening:

Door de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) zijn voor het continueren van de zorg, contracten met zorgaanbieders voor drie jaar afgesloten. De inkooporganisatie is bij de GR GGD onder gebracht. In de bestuurscommissie van IJZ nemen alle wethouders jeugd deel uit Zeeland. Er zijn beleidskaders en een businesscase voor IJZ 2017 vastgesteld. In opdracht van gemeenten heeft IJZ producten gestandaardiseerd en meerjarige contracten afgesloten om de administratieve lasten te verminderen.

In 2017 is een ICT-systeem ingericht om het proces van opdracht tot facturering tussen IJZ en zorgaanbieders optimaal te maken. Er wordt gewerkt aan vernieuwing door enkele initiatieven van zorgaanbieders te bekostigen uit het zorgbudget.

 

Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen - Zeeuwse Gronden
Met Zeeuwse Gronden en Zeeuwland hebben wij in 2017 een intentieovereenkomst gesloten voor de realisatie van een Beschermd Wonen voorziening in Koudekerke. Het gaat om  15 zorgappartementen. De verwachting is dat deze voorziening in 2019 gerealiseerd wordt.

Vanuit de Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen is in 2017 een nieuwe deelovereenkomst afgesloten met de zorgaanbieders voor de duur van 2 jaar; met een looptijd tot 31 december 2019.

In Zeeuws verband is in 2017 een zogenaamde regiovisie Beschermd Wonen voorbereid. Deze wordt in de 1e helft van 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Gemeenschappelijk huisbezoek

In de samenwerking tussen Orionis en Porthos wordt een nieuwe werkwijze ontwikkeld om samen op huisbezoek te gaan. Er wordt met  de cliënten een gesprek gevoerd over alle leefgebieden zodat een integrale aanpak mogelijk is.

 

 

08-02-2018

Schuldhulpverlening
Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven.  De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht. In de praktijk wordt in de Entry gezocht naar alternatieve oplossingen  die mogelijk buiten wet- en regelgeving vallen maar een hoog maatschappelijk rendement bereiken voor de cliënt. 

 

Verordening Wmo en Jeugdhulp

Onder andere vanwege rechterlijke uitspraken in het eerste halfjaar 2016 besloot u om de Verordening Wmo en Jeugdhulp aan te passen in maart 2017 . 

 

Huishoudelijke Hulp
De overgangsregeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) liep door in 2017. Veerse inwoners konden tegen een bedrag van 5 euro zelf Huishoudelijke Hulp inkopen. Wij besloten om het budget te verruimen, zodat de regeling in 2017 ook open stond voor nieuwe klanten.

In november 2017 sloten we contracten af met vijf zorgaanbieders voor de levering van Huishoudelijke Hulp aan onze inwoners in 2018. Voorheen vielen de klanten onder de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Met al deze klanten is contact geweest. Porthos gaf aan iedere HHT klant een beschikking voor hetzelfde aantal uren als in 2017. Op die manier verliep de overgang tussen de oude en nieuwe regeling zo soepel mogelijk. 

 

Inkoop en contractering nieuwe Wmo

De contracten met zorgaanbieders voor begeleiding en dagbesteding liepen door in 2017. Voor 2017 en 2018 is besloten we om de tarieven te indexeren. Met de zorgaanbieders was er periodiek overleg over diverse zaken gericht op doorontwikkeling en verbetering.

 

Collectief vervoer

Samen met de gemeenten Middelburg en Vlissingen besloten we in 2017 om de vervoersovereenkomst met Hala Zeeland bv voor het doelgroepenvervoer op Walcheren met 1 jaar te verlengen tot 31 augustus 2018.

De juridische procedure van de verliezende partij in de aanbesteding liep ook in 2017 (en 2018) nog door.

Inkoop hulpmiddelen

In 2017 liep het contract voor de levering van hulpmiddelen af. Bij de aanbesteding bleken er helaas geen inschrijvende partijen te zijn. Hierdoor moesten we de afspraken met de huidige leverancier verlengen om de dienstverlening aan onze klanten te continueren. Daarnaast startten we eind 2017 met de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding in 2018.

 

Leertuin Privacy
In 2017 stemden wij in met voortzetting van de Leertuin Privacy. Dit als voorbereiding op de nieuwe Europese  wetgeving die in mei 2018 wordt verwacht.

 

Armoedebeleid:

In het kader van het armoedebeleid hebben wij een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.

 

Inkoop jeugdhulpverlening:

Door de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) zijn voor het continueren van de zorg, contracten met zorgaanbieders voor drie jaar afgesloten. De inkooporganisatie is bij de GR GGD onder gebracht. In de bestuurscommissie van IJZ nemen alle wethouders jeugd deel uit Zeeland. Er zijn beleidskaders en een businesscase voor IJZ 2017 vastgesteld. In opdracht van gemeenten heeft IJZ producten gestandaardiseerd en meerjarige contracten afgesloten om de administratieve lasten te verminderen.

In 2017 is een ICT-systeem ingericht om het proces van opdracht tot facturering tussen IJZ en zorgaanbieders optimaal te maken. Er wordt gewerkt aan vernieuwing door enkele initiatieven van zorgaanbieders te bekostigen uit het zorgbudget.

 

Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen - Zeeuwse Gronden
Met Zeeuwse Gronden en Zeeuwland hebben wij in 2017 een intentieovereenkomst gesloten voor de realisatie van een Beschermd Wonen voorziening in Koudekerke. Het gaat om  15 zorgappartementen. De verwachting is dat deze voorziening in 2019 gerealiseerd wordt.

Vanuit de Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen is in 2017 een nieuwe deelovereenkomst afgesloten met de zorgaanbieders voor de duur van 2 jaar; met een looptijd tot 31 december 2019.

In Zeeuws verband is in 2017 een zogenaamde regiovisie Beschermd Wonen voorbereid. Deze wordt in de 1e helft van 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Gemeenschappelijk huisbezoek

In de samenwerking tussen Orionis en Porthos wordt een nieuwe werkwijze ontwikkeld om samen op huisbezoek te gaan. Er wordt met  de cliënten een gesprek gevoerd over alle leefgebieden zodat een integrale aanpak mogelijk is.

 

 


12-01-2018

Schuldhulpverlening
Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven.  De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht. In de praktijk wordt in de Entry gezocht naar alternatieve oplossingen  die mogelijk buiten wet- en regelgeving vallen maar een hoog maatschappelijk rendement bereiken voor de cliënt. 

 

Huishoudelijke Hulp
In 2016 startten we met de voorbereidingen voor nieuw beleid. De HH moet opnieuw ingekocht worden.  Dit wordt een aanbesteding voor 1 jaar met de huidige zorgaanbieders die nu nog huishoudelijke hulp bieden via de huishoudelijke hulp toelage (HHT). De aanbesteding is eind 2017 succesvol afgerond. De implementatie loopt door in 2018. Porthos geeft aan iedere HHT klant een beschikking voor hetzelfde aantal uren als in 2017. Op die manier verloopt de overgang tussen de oude en nieuwe regeling zo soepel mogelijk.

 

Inkoop en contractering nieuwe Wmo

In maart 2016 sloten we nieuwe contracten af voor Begeleiding en dagbesteding en contracteerden we inmiddels ruim 60 aanbieders van Zorg In Natura waar klanten uit kunnen kiezen. Voor 2017 en 2018 is besloten om de tarieven te indexeren. Met de zorgaanbieders is er periodiek overleg over diverse zaken gericht op doorontwikkeling en verbetering.

 

Inkoop hulpmiddelen:

Bij de afronding van de aanbesteding voor hulpmiddelen, bleken er geen partijen te zijn die zich inschreven. Momenteel bereiden we een nieuwe aanbesteding voor  en maken wij afspraken met de huidige leverancier om de dienstverlening aan onze klanten te continueren.

 

Leertuin Privacy
In 2017 wordt de Leertuin Privacy voortgezet zodat de Europese wetgeving die in mei 2018 wordt verwacht kan worden voorbereid.

 

Armoedebeleid:

In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.

 

Inkoop jeugdhulpverlening:

Door de Zeeuwse Inkooporganisatie jeugdhulp zijn contracten voor drie jaar afgesloten. ook zijn beleidskaders en businesscases voor de inkoop jeugdhulp 2017 vastgesteld. Er wordt gewerkt aan standaardisering van producten en meerjarige contracten om de administratieve lasten te verminderen.

Eind 2017 wordt een ICT-systeem ingericht om de gegevensdeling tussen de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en zorgaanbieders optimaal te maken.

Vanaf 2017 wordt aan het speciaal onderwijs De Sprienke een Zeeuws budget toegekend voor ondersteuning in de school zodat hulp aan individuele leerlingen wordt gebundeld en daarmee de administratieve last enorm wordt verminderd.

 

Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen - Zeeuwse Gronden
Zeeuwse Gronden is met Woonburg en ons in gesprek over een Beschermd wonen voorziening in Koudekerke. Hiervoor is een concept intentieovereenkomst opgesteld tussen de 3 partijen. Er is een kort geding aangespannen eind 2016 . In 2017 is deze beslecht en zijn de overleggen weer gestart.

 

Gemeenschappelijk huisbezoek

In de samenwerking tussen Orionis en Porthos wordt een nieuwe werkwijze ontwikkeld om samen op huisbezoek te gaan. Er wordt met  de cliënten een gesprek gevoerd over alle leefgebieden zodat een integrale aanpak mogelijk is.


G
Tijd
G
Geld

We informeren u via de bestuursrapportages over de financiële stand van zaken in het sociaal domein. Daarnaast gaan we uitvoering geven aan de voorstellen van de raadswerkgroep monitoring.

De diverse jaarrekeningen 2016 zijn ontvangen en  vastgesteld.