Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.002 Plan van aanpak uitvoering Masterplan Fort den Haakweg

8.002 Plan van aanpak uitvoering Masterplan Fort den Haakweg
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 10-06-2015
Einddatum: 30-12-2020Toelichting

G
Kwaliteit

De supervisor begeleidde de uitwerking van het Masterplan . Dit verwoordde hij in zijn eindadvies. Verder stelde landschapsarchitecten Bosch&Slabbers een landschapsplan op. Op 20 april 2017 nam u het eindadvies van de supervisor over en stelde u het landschapsplan vast. Op 8 juni 2017 stelde u het bestemmingsplan vast als juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan. Daarbij stelde u de grondexploitatieopzet vast en stemde u in met de (anterieure) grondexploitatieovereenkomsten tussen de gemeente Veere en de initiatiefnemers uit de gebiedscoalitie. Met uw besluiten legde u de basis voor de uitvoering en realisatie van het Masterplan (periode 2018-2020).

G
Tijd

2 februari 2012: vaststelling "Dorpsplan Vrouwenpolder" als opmaat naar Masterplan Fort den Haakweg.

10 oktober 2013: "Gebiedsvisie Fort den Haakweg" (economische marktverkenning).

2 oktober 2014: Ontwikkelplan Fort den Haakweg (stedenbouwkundige/landschappelijke kader). U besloot om een externe/onafhankelijke supervisor aan te stellen voor het borgen van de ruimtelijke kwaliteit.

11 juni 2015: vaststelling "Nota Supervisie Fort den Haakweg" (kwalitatieve beoordeling supervisor).

20 april 2017: vaststelling eindadvies supervisor + landschappelijk inrichtingsplan (ruimtelijke- en landschappelijke uitwerking).

8 juni 2017: vaststelling bestemmingsplan + grondexploitatie (planologisch- en financieel kader).

2017-2020: realisatiefase. Op dit loopt er een beroepsprocedure bij de Raad van State. Dit heeft gevolgen voor de start van de realisatie(fase).

 

G
Geld

Wij hebben voor de uitvoering en realisatie van het masterplan een voorlopige grondexploitatie opgesteld. Deze grondexploitatieopzet maakt deel uit van uw besluit van 11 juni 2015 ("Nota Supervisie Fort den Haakweg"). Uit deze voorlopige grondexploitatieopzet blijkt dat de gebiedsontwikkeling financieel haalbaar is. U besloot om als partner in deze gebiedsontwikkeling €300.000 beschikbaar te stellen. Deze voorlopige grondexploitatie hebben wij binnen uw gestelde financiële voorwaarden/kaders van geactualiseerd (o.a. kostenramingen en opbrengstpotenties). Daaruit blijkt dat de gebiedsontwikkeling financieel- en economisch uitvoerbaar is. Op 8 juni 2017 besloot u de geactualiseerde/definitieve grondexploitatie vast te stellen en daarbij een uitvoeringskrediet van € 2,1 mln. beschikbaar te stellen.