Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.003 Herontwikkelen van het Singelgebied Domburg

8.003 Herontwikkelen van het Singelgebied Domburg
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015Toelichting

G
Kwaliteit

De herontwikkeling van het gebied rond de Singel is gestart. Er is gewerkt aan een integraal ontwerp voor het hele gebied. Dit plan is ontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten op het gebied van woningbehoefte, parkeeroplossingen en ontwikkelingen in de markt. Vertrekpunt en kader voor het ontwerp was de Visie Domburg. Het ontwerp is verwerkt in een bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan heeft in het voorjaar de inspraakprocedure doorlopen. Het bestemmingsplan is voor de zienswijzeprocedure in het najaar van 2017 in procedure gebracht. In het voorjaar van 2018 bieden wij u het bestemmingsplan ter vaststelling aan.

05-02-2018

De herontwikkeling van het gebied rond de Singel is gestart. Er is gewerkt aan een integraal ontwerp voor het hele gebied. Dit plan is ontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten op het gebied van woningbehoefte, parkeeroplossingen en ontwikkelingen in de markt. Vertrekpunt en kader voor het ontwerp was de Visie Domburg. Het ontwerp is verwerkt in een bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan heeft in het voorjaar de inspraakprocedure doorlopen. Het bestemmingsplan is voor de zienswijzeprocedure in het najaar van 2017 in procedure gebracht. In het voorjaar van 2018 wordt de afronding van de procedure verwacht.


G
Tijd

 Het voorontwerp bestemmingsplan heeft  ter inzage gelegen. Er zijn een tweetal inspraakreacties ingediend. Op dit moment wordt het ontwerpplan voorbereid. Dit najaar wordt het bestemmingsplan voor ontwerp ter inzage gelegd. Vaststelling zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2018.

G
Geld

Aan de hand van het eerste concept zal een exploitatieberekening worden gemaakt. Als de uitkomsten bekend zijn hebben we een goed beeld van de financiële situatie.