Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.008 Herbestemming Mijnenmagazijn Veere

8.008 Herbestemming Mijnenmagazijn Veere
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 07-02-2013
Einddatum: 30-12-2015Toelichting

G
Kwaliteit

 In het eerste halfjaar van 2017 zou stichting Boei een  tender/marktuitvraag  uitzetten , zodat een ieder met plannen voor een mogelijke invulling van het gebouw deze kan indienen. Helaas is dit niet gelukt. De provincie Zeeland meent dat  ook de steiger eigendom is van de gemeente Veere (terwijl deze destijds bewust niet in de koop van het pand is meegenomen). Wij hoopten in september / oktober 2017 duidelijkheid te hebben over dit juridisch geschil. Dit laat op zich wachten; er zijn complicerende omstandigheden. Wij verwachten begin 2018 duidelijkheid te krijgen, ook over de vraag of sloop van de steiger bespreekbaar is.

12-02-2018

 In het eerste halfjaar van 2017 zou stichting Boei een  tender/marktuitvraag  uitzetten , zodat een ieder met plannen voor een mogelijke invulling van het gebouw deze kan indienen. Helaas is dit niet gelukt. De provincie Zeeland meent dat  ook de steiger eigendom is van de gemeente Veere (terwijl deze destijds bewust niet in de koop van het pand is meegenomen). Wij hoopten in september / oktober 2017 duidelijkheid te hebben over dit juridisch geschil. Dit laat op zich wachten; er zijn complicerende omstandigheden. Wij verwachten begin 2018 duidelijkheid te krijgen, ook over de vraag of sloop van de steiger bespreekbaar is.


12-02-2018

In november 2015 is samen met BOEi succesvol subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor een vervolg / verdiepend haalbaarheidsonderzoek met als doel concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria op te stellen voor een tender/marktuitvraag. In 2016/2017 heeft BOEi dit vervolgonderzoek uitgevoerd. De bedoeling was om in het eerste halfjaar van 2017 de tender/marktuitvraag "online" te zetten, zodat een ieder met plannen voor een mogelijke invulling van het gebouw deze kan indienen. Helaas is dit niet gelukt. De provincie Zeeland is van mening, dat  de steiger ook eigendom is van de gem. Veere (terwijl deze destijds bewust niet in de koop van het pand is meegenomen). Wij hoopten in september / oktober 2017 duidelijkheid te hebben over dit juridisch geschil. Deze duidelijkheid kon / wilde de provincie helaas niet geven omdat zij van mening is, dat ook Rijkswaterstaat vanuit het verleden nog privaatrechtelijke verplichtingen heeft op dit gebied. Er wordt begin 2018 een bijeenkomst Provincie / Rijkswaterstaat / Gemeente belegd om duidelijkheid te krijgen. Verder krijgen wij van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed begin 2018 een reactie op de vraag of sloop van de steiger eventueel bespreekbaar is (dat zou in verband met de slechte onderhoudstoestand van de steiger kostenbesparend zijn). Daarna kan het traject verder worden opgepakt (voor eventuele gegadigden is het uiteraard van belang om de privaatrechtelijke verhoudingen / consequenties én de vraag of sloop van de steiger eventueel bespreekbaar is te weten).


G
Tijd

April 2010: aankoop opstallen Mijnenmagazijn en kantinegebouw.

December 2012: haalbaarheidsonderzoek BOEi.

September 2013: informeren gemeenteraad stand van zaken.

2014-2016: oriënterende gesprekken initiatiefnemers/marktpartijen.

2016/2017: vervolgonderzoek BOEi.

 

O
Geld

De opstallen Mijnenmagazijn en het naastgelegen kantinegebouw zijn in april 2010 aangekocht voor €125.000. De boekwaard per 1 januari 2016 was € 235.472. In verband met nieuwe regelgeving voor grondexploitaties, besloot u op 7 juli 2016 (Kadernota 2016) om de boekwaarde per 1 januari 2016 volledig af te boeken ten laste van de reserve grondbedrijf. Dit is gebeurd via de 2e Marap 2016.

In he rapport van BOEI (december 2012) is een raming gemaakt van de restauratiekosten:

- Mijnenmagazijn: € 720.212

- Kantinegebouw: € 111.679

- Aanlegsteiger: € 495.930

Totaal: € 1.328.321

Het onderzoek van BOEi (2012) is bekostigd uit de subsidie Fonds Regionale Ontwikkeling/Operationeel programma Zuid-Nederland (OP-Zuid). De kosten van het vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek zijn €10.189 (inclusief BTW). De RCE-subsidie is €7.132,00. Het verschilbedrag, € 3.057,00 wordt betaald door de gemeente en BOEi.