Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.009 Kostendragers project Veelzijdig Veere

8.009 Kostendragers project Veelzijdig Veere
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 07-02-2013
Einddatum: 30-12-2016Toelichting

G
Kwaliteit

Op 1 oktober 2015 stelde uw raad het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein en directe omgeving vast.  De functies die hier zullen worden toegelaten bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke gronden en de herontwikkeling van het plangebied. De concept-evaluatie van het Distributie Planologisch Onderzoek-rapport is ontvangen en het concept-bestemmingsplan voor het Oranjeplein was in  oktober 2017 gereed. Het proces loopt wat vertraging op door twee oorzaken. Ten eerste een poging om tot overeenstemming te komen  met een direct betrokkene. Ten tweede het verzoek van de Stichting Behoud Hoogaars om in het concept-bestemmingsplan Oranjeplein een houtwerf met ligplaatsen ten behoeve van de Stichting op te nemen.  Wij staan hier positief tegenover. Op dit moment wordt ook het opstellen van het vereiste exploitatieplan voorbereid. Wij zullen het concept-bestemmingplan voordat het wordt gepubliceerd eerst informeel aan de commissie RO voor leggen.

12-02-2018

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers (Placemaking stad Veere) en op 1 oktober 2015 heeft de raad het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein en directe omgeving vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke contouren bepaald voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. De functies die hier zullen worden toegelaten bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke gronden en de herontwikkeling van het plangebied. Lopende de procedure voor het op te stellen nieuwe bestemmingsplan kunnen de kostendragers dus nauwkeuriger worden bepaald. De concept-evaluatie van het DPO-rapport is ontvangen en het concept-bestemmingsplan voor het Oranjeplein was in  oktober 2017 gereed. Er heeft overleg plaatsgevonden met 3 betrokken partijen in de stad Veere en op dit moment vindt informeel overleg plaats met een aantal meest direct betrokkenen. Twee zaken waren aanleiding voor vertraging van het proces. Ten eerste het infomeel overleg met een direct betrokkene heeft niet tot overeenstemming geleid. Ten tweede ontvingen wij het verzoek van de Stichting Behoud Hoogaars om in het concept-bestemmingsplan Oranjeplein een houtwerf met ligplaatsen ten behoeve van de Stichting op te nemen. Tijdens een Ledenvergadering eind 2017 van de Stadsraad Veere is dit plan gepresenteerd en daarop is positief gereageerd. Op dit moment wordt ook het opstellen van het vereiste exploitatieplan voorbereid. De bedoeling is om het concept-bestemmingplan voordat het wordt gepubliceerd eerst informeel aan de commissie RO voor te leggen.


G
Tijd

Nu het beeldkwaliteitplan is vastgesteld door de raad  wordt de procedure voor een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Vooralsnog gaan we uit van vaststelling in de eerste helft van 2018. De doorlooptijd wordt uiteraard mede bepaald door eventuele inspraakreacties en zienswijzen.

G
Geld

Dit onderdeel wordt intern begeleid. De werkzaamheden (en daarmee de interne kosten) zijn opgenomen in de relevante afdelingsbudgetten. De toekomstige opbrengst is ook een deel van de dekking van te maken kosten. Voor het opstellen van het DPO-rapport en het bestemmingsplan is een budget beschikbaar.