Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.013 Uitwerken rapport van het Handboek Openbare Ruimte voor de Stad Veere

8.013 Uitwerken rapport van het Handboek Openbare Ruimte voor de Stad Veere
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 26-09-2013
Einddatum: 30-12-2016Toelichting

G
Kwaliteit

Het Handboek is vastgesteld op 4 juli 2013. Hierin is onder andere opgenomen, de herinrichting / reconstructie van de Kaai. Deze is uitgevoerd tussen september 2014 en april 2015. Na oplevering van de Kaai is ook het nieuwe parkeerregime ingevoerd: op de Kaai mogen alleen nog bewoners parkeren.

Het  parkeerverwijssysteem is in mei 2015 in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. Het systeem wordt betrokken in de jaarlijkse evaluatie rond verkeer en parkeren in de stad Veere. Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin verwerkt een civieltechnisch ontwerp. Uw raad stelde deze documenten op 1 oktober 2015 vast, waarmee het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp bouwsteen waren voor het  opgestelde bestemmingsplan. Het concept-bestemmingsplan was in oktober 2017 gereed.   Voordat het concept-bestemmingsplan wordt gepubliceerd is het de bedoeling om het in de loop van 2018 eerst informeel voor te leggen aan de commissie RO.

12-02-2018

Het Handboek is vastgesteld op 4 juli 2013. Hierin is onder andere opgenomen, de herinrichting / reconstructie van de Kaai. Deze is uitgevoerd tussen september 2014 en april 2015. Na oplevering van de Kaai is ook het nieuwe parkeerregime ingevoerd: op de Kaai mogen alleen nog bewoners parkeren.

Het  parkeerverwijssysteem is in mei 2015 in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. Het systeem wordt betrokken in de jaarlijkse evaluatie rond verkeer en parkeren in de stad Veere. Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin verwerkt een civieltechnisch ontwerp. Uw raad stelde deze documenten op 1 oktober 2015 vast, waarmee het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp bouwsteen waren voor het  opgestelde bestemmingsplan. Het concept-bestemmingsplan was in oktober 2017 gereed.   Voordat het concept-bestemmingsplan wordt gepubliceerd is het de bedoeling om het eerst informeel voor te leggen aan de commissie RO.


12-02-2018

Het Handboek is vastgesteld op 4 juli 2013. Hierin is onder andere opgenomen, de herinrichting / reconstructie van de Kaai. Deze is uitgevoerd tussen september 2014 en april 2015. Na oplevering van de Kaai is ook het nieuwe parkeerregime ingevoerd: op de Kaai mogen alleen nog bewoners parkeren.

In het Handboek is ook de instelling van een parkeerverwijssysteem genoemd. Dit is in mei 2015 in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. Het systeem wordt betrokken in de jaarlijkse evaluatie rond verkeer en parkeren in de stad Veere, met de stadsraad en de ondernemersvereniging. Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin verwerkt een civieltechnisch ontwerp. De gemeenteraad heeft deze documenten op 1 oktober 2015 vastgesteld, waarmee het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp bouwsteen zijn voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan. De concept-evaluatie van het DPO-rapport (met daarin aangegeven de mogelijke functies) is ontvangen en het concept-bestemmingsplan voor het Oranjeplein was in oktober 2017 gereed.. Er heeft overleg plaatsgevonden met 3 betrokken partijen in de stad Veere en op dit moment vindt informeel overleg plaats met een aantal direct betrokkenen. Twee zaken waren aanleiding voor vertraging in het proces. Ten eerste leidde het informeel overleg met een direct betrokkene niet tot overeenstemming. Ten tweede ontvingen wij het verzoek van de Stichting Behoud Hoogaars tot het opnemen van een houtwerf met ligplaatsen in het concept-bestemmingsplan Oranjeplein. Het verplichte exploitatieplan is in voorbereiding. Voordat het concept-bestemmingsplan wordt gepubliceerd is het de bedoeling om het eerst informeel voor te leggen aan de commissie RO.


G
Tijd

De klankbordgroep heeft haar advies over het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp aan het gemeentebestuur op 2 april 2015 vastgesteld. De gemeenteraad heeft dit advies (op voorstel van het college) integraal overgenomen. Dit betekent dat op 2 onderdelen wordt afgeweken van de voorstellen van de externe adviseurs, namelijk voor de nieuwe bestrating voor de Campveerse Toren (deelgebied 1c) en voor de bebouwing in het gebied achter de Kraanstraat (deelgebied 2b). Het concept-bestemmingsplan is in voorbereiding. Er heeft overleg plaatsgevonden met 3 betrokken partijen in de stad Veere. Op dit moment vindt informeel overleg plaats met een aantal direct betrokkenen. Het concept-bestemmingsplan is in oktober 2017 gereed. Daarna een publicatie voor een informele inzage-ronde. De planning is vaststelling van het bestemmingsplan in de eerste helft van 2018.  De doorlooptijd wordt uiteraard mede bepaald door eventuele inspraakreacties en zienswijzen.

G
Geld

De uitwerking van het "Handboek openbare ruimte voor de historische stadskern" is onderdeel van het project Veelzijdig Veere. Voor dit project is subsidie toegekend vanuit het Operationeel Programma Zuid-Nederland / Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Kosten die niet uit de subsidie kunnen worden gedekt komen ten laste van de reserve grote projecten of van de toekomstige exploitatie van het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. Deze laatste opbrengsten worden in sterke mate bepaald door de toekomstige functies. Hierover worden keuzes gemaakt in het nieuwe bestemmingsplan.