Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.017 Ontwikkeling centrumgebied Vrouwenpolder

8.017 Ontwikkeling centrumgebied Vrouwenpolder
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 01-02-2012
Einddatum: 30-12-2020Toelichting

G
Kwaliteit

Zie de toelichting onder doelstelling D.08.04.

04-04-2018

Zie d toelichting onder doelstelling D.08.04.


05-02-2018

De opwaardering van het centrum is een van de punten uit het door u op 2 februari 2012 vastgestelde "Dorpsplan Vrouwenpolder". Er zijn diverse actuele initiatieven die bijdragen aan de opwaardering van het centrum (o.a. verplaatsing supermarkt, herontwikkeling bestaande supermarktlocatie, herontwikkeling Dorpsdijk 21-27 en het afronden van het woonblok Augustinushof). In 2017 startte stedenbouwkundige Stegenga met het maken van een beeldkwaliteitsplan dat als ruimtelijk kader dient voor het centrum (geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 juli 2018)Verder verbeterden wij het kruispunt met het Augustinushof en startten wij de uitgifteprocedure van de 2 resterende bouwkavels in het Augustinushof.


G
Tijd

De ontwikkeling van het centrumgebied vindt plaats binnen de tijdsperiode van het dorpsplan (2020).

G
Geld

Na afronding en besluitvorming van diverse projecten uit het dorpsplan (o.a. herinrichting Dorpsdijk en Masterplan Fort den Haakweg-gebied) resteert er nog een bedrag van ca. €104.000. Dit bedrag zetten wij in voor de verdere uitvoering van het dorpsplan.  Voor de ontwikkeling stellen wij een grondexploitatie op waarin de kosten en opbrengsten inzichtelijk worden gemaakt.