Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.032 Energieneutraal maken eigen gebouwen

8.032 Energieneutraal maken eigen gebouwen
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 30-09-2015
Einddatum: 30-12-2018Toelichting

G
Kwaliteit

In 2017  is een lucht-warmte pomp aangebracht bij de gemeenteloods.
Een deel van het dak is voorzien van zonnepanelen voor de opwekking het benodigde eigen elektra gebruik.  
Hiermee is de gemeenteloods in 2017 bijna energieneutraal gemaakt.
Het overige dakvlak van de loods is beschikbaar gesteld voor initiatief postcoderoos.
Inmiddels is door particulieren voor  30% van deze panelen  ingetekend.
In 2018 moet blijken of dit project voor deze particulieren haalbaar wordt. 

Begin 2017 is de nieuwe klimaatinstallatie, met lucht-warmtepomp,  van het gemeentehuis opgeleverd.
Het gasfornuis in de keuken is vervangen door een elektrische uitvoering, hierna is de gasmeter afgesloten.

In 2017 is SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieopwekking) aangevraagd.
Dit is voor zonnepanelen op het gemeentehuis en de Couburg  toegekend.
Hiermee kan het plan van een energieneutraal gemeentehuis en stappen in deze richting bij de Couburg worden afgerond in 2018.

In 2017 is de EED energieaudit, inventarisatie van alle energieverbruiken binnen de gemeentelijke organisatie  afgerond.  

 

 

 

05-02-2018

In 2017  is een lucht-warmte pomp aangebracht bij de gemeenteloods.
Een deel van het dak is voorzien van zonnepanelen voor de opwekking het benodigde eigen elektra gebruik.  
Hiermee is de gemeenteloods in 2017 bijna energieneutraal gemaakt.
Het overige dakvlak van de loods is beschikbaar gesteld voor initiatief postcoderoos.
Inmiddels is door particulieren voor  30% van deze panelen  ingetekend.
In 2018 moet blijken of dit project voor deze particulieren haalbaar wordt. 

Begin 2017 is de nieuwe klimaatinstallatie, met lucht-warmtepomp,  van het gemeentehuis opgeleverd.
Het gasfornuis in de keuken is vervangen door een elektrische uitvoering, hierna is de gasmeter afgesloten.

In 2017 is SDE+ subsidie aangevraagd voor zonnepanelen op het gemeentehuis, deze subsidie is toegekend.
Hiermee kan het plan van een energieneutraal gemeentehuis worden afgerond.

In 2017 is SDE+ subsidie aangevraagd voor zonnepanelen op de Couburg, deze subsidie is toegekend. .  

In 2017 is de EED energieaudit, inventarisatie van alle energieverbruiken binnen de gemeentelijke organisatie  afgerond.  

 

 

 


24-01-2018

In 2017  is de verwarmingsinstallaties van de gemeenteloods vernieuwd.
Een deel van het dak is voorzien van zonnepanelen voor de opwekking het benodigde eigen elektra gebruik.  
Hiermee is de gemeenteloods bijna energieneutraal gemaakt.
Het overige dakvlak van de loods is beschikbaar gesteld voor initiatief postcoderoos.
Inmiddels is door particulieren voor  30% van deze panelen  ingetekend.

Begin 2017 is de nieuwe klimaatinstallatie, met lucht-warmtepomp,  van het gemeentehuis opgeleverd.
Het gasfornuis in de keuken is vervangen door een elektrische uitvoering, hierna is de gasmeter afgesloten.
In 2017 is SDE+ subsidie aangevraagd voor zonnepanelen, deze subsidie is toegekend.
Hiermee kan het plan van een energieneutraal gemeentehuis worden afgerond.

In 2017 is SDE+ subsidie aangevraagd voor zonnepanelen op de Couburg, deze subsidie is toegekend. .  

In 2017 is de EED energieaudit, inventarisatie van alle energieverbruik binnen de gemeentelijke organisatie  afgerond.  

 

Er zijn plannen voor verdere stappen energieneutraal gemeentehuis, Couburg en enkele openbare toiletten opgesteld.
Er is SDE+ subsidie aangevraagd.

In de projecten maatschappelijk vastgoed wordt ambitie energieneutraal of "0-op de meter " meegenomen.

De oplevering heeft plaatsgevonden, de opleverpunten zijn afgerond.

De werkzaamheden door ZiZo aan de installatie en het plaatsen van de zonnepanelen zijn afgerond;
de oplevering hiervan zal na de bouwvakantie plaatsvinden.
De eerste aanmeldingen voor zonnepanelen en deelname aan de corporatie zijn binnen bij SAMAN.
In september zal een info markt worden georganiseerd om dit verder onder de aandacht te brengen.  
De werkzaamheden van Zizo aan de installaties alsmede de plaatsing van zonnepanelen
is in volle gang.  Saman heeft opdracht gekregen om particulieren te zoeken die
willen participeren in dit project. Bij voldoende aanmeldingen kan dan de uitvoering
eind 2017 aanvangen.  

De opdracht aan ZiZo voor het energieneutraal maken gemeenteloods is verstrekt;
de voorbereiding van de uitvoering is ter hand genomen.
De uitvoering zal rond de zomervakantie worden afgerond.
SAMAN heeft van gemeente de mogelijkheid het resterende dak gemeenteloods
te gebruiken voor een postcodeproject; thans wordt gewerkt aan werving en deelneming .  

In de PvE's van de projecten accommodatie wordt gestreefd naar niveau energieneutraal, of zelfs NOM.

Het plan om het gemeentehuis verder energieneutraal te maken d.m.v. zonnepanelen is ingebracht
in het project en ontwikkeling rondom het gemeentehuis.

Synorga heeft de opdracht gekregen om een energieaudit EED uit te voeren voor gemeente Veere;
de conceptrapportage hiervan is aangeleverd.  

Het plan gemeenteloods wordt aangepast op de mogelijkheid van eigen doelstelling energieneutraal,
gecombineerd met dakvlak beschikbaar stellen voor corporatie en de postcoderoos.
Het gesprek loopt met ZiZo en SAMAN hierover.

In 2016 hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof. Conclusie is dat de ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed het best wordt gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading. We haken aan bij uitvoeringsprogramma Maatschappelijk vastgoed.

In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods energieneutraal maken te gaan uitvoeren. De raad heeft middels een motie gevraagd om te onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een corporatie van particulieren. Dit onderzoek is gestart.

In 2016 zijn we gestart met de vervanging van de klimaatinstallatie van het gemeentehuis. Hiermee wordt een forse besparing op energie bereikt. In 2017 worden deze werkzaamheden afgerond.

 


G
Tijd

In 2017 is een serieuze stap gezet. De activiteiten van energieneutraal maken
gemeentelijke gebouwen loopt de komende jaren tot 2030 door.

 

Afhankelijk van SDE+ subsidie kan in 2-18 weer projecten worden uitgevoerd.
Dit is een continue project voor de komende 10-20 jaar.

Het project gemeenteloods verloopt nog binnen de kaders van de planning.

Het project kost meer tijd vanwege de inpassing en combinatie van eigen doelstelling en
werken met een corporatie en postcoderoos.  De verwachting is dat het eigen project in het 3e kwartaal
kan worden afgerond; de corporatie en postcoderoos loopt het eigen tijdspad.
 
De planning is om de uitvoering energieneutraal maken gemeenteloods voor het einde van het 2e kwartaal af te ronden.

De opdracht aan Zizo voor gemeenteloods zal in het 1e kwartaal worden verstrekt.
De uitvoering van het werk door Zizo zal in 1e-2e kwartaal plaatsvinden. 

De EED energieaudit zal naar verwachting in het 1e kwartaal worden afgerond.

Op 10 januari 2017 is het startoverleg met Zizo inzake de gemeenteloods gepland.
Onderwerpen als planning komen hierbij aan de orde.

 

In de raadsvergadering van 15 december is besloten om dit te gaan uitvoeren.

Het plan energieneutraal maken van de gemeenteloods is aangepast en wordt besluitvorming voorgelegd aan de Raad op 15 dec. 2016.
In de Raad van 15 dec. komt ook het algehele Duurzaamheidsplan aan de orde. 

G
Geld

In 2017 zijn de activiteiten gerealiseerd binnen het beschikbare budget.

 

De uitvoering van het plan ZiZo valt binnen budget.

Door vernieuwde inschatting benodigd eigen vermogen in combinatie van gebruik van de
wat minder efficiënte (rendement) dakvlakken is het voor gemeente iets minder gunstig.
De verwachting is echter dat het eigen project nog wel binnen budget kan worden uitgevoerd. 

De kosten van de uitvoering zullen conform het termijnschema 2e-3e kwartaal worden betaald.

Zodra de uitvoeringsplanning van de gemeenteloods bekend is zal ook een termijnschema van facturering worden opgesteld.
Het gevraagde budget voor de gemeenteloods is akkoord conform besluit van 15 december 2016.

Het plan energieneutraal maken van de gemeenteloods is aangepast.
De SDE+ subsidie is meegenomen alsmede de aanpassing van de renteparameter voor 2017 naar 1,5 %.
Het plan is hierdoor financieel aanzienlijk gunstiger.