Uitgaven

3,33%

€ -2.758

x € 1.000
3,33% Complete

Inkomsten

4,37%

€ 3.676

x € 1.000
4,37% Complete

Saldo

73,22%

€ 919

x € 1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

3,33%

€ -2.758

x € 1.000
3,33% Complete

Inkomsten

4,37%

€ 3.676

x € 1.000
4,37% Complete

Saldo

73,22%

€ 919

x € 1.000
Inhoud

Het programma bestuur en ondersteuning gaat over de taken en rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en de manier waarop we dit doen.

D.0.02 Veere blijft een zelfstandige gemeente met zeggenschap over het beleid en de uitvoering daarvan.

G

Op veel gebieden hebben we netwerksamenwerking met andere overheden in de regio. M.b.t. Belastingen en Porthos werken we samen aan de hand van het gastgemeentemodel. De samenwerkingsovereenkomst Porthos is inmiddels  door de samenwerkende gemeenten opgezegd. De dienstverleningsovereenkomst Belastingen is afgerond. De financiële taakstelling samenwerking is gerealiseerd. Over de verdere resultaten rapporteerden we de raad in het jaarverslag samenwerking belastingen en in de periodieke rapportages sociaal domein. Er zijn geen signalen die duiden op inbreuk in de zelfstandigheid en autonomie van de gemeente Veere.

D.0.03 In 2018 is het gemeentelijk vastgoed professioneel georganiseerd.

In 2017 heeft gemeentebreed een inventarisatie plaatsgevonden onder ambtenaren, managers en bestuurders naar hun betrokkenheid bij gemeentelijk vastgoed. Hiervan is in het 2e kwartaal van 2017 een advies Vastgoednota opgesteld. Deze is in het 4e kwartaal 2017 uitgewerkt.  

G

In februari 2018 hebben we ingestemd met het stappenplan professionalisering gemeentelijk vastgoed.
Hierna is de Leidraad Vastgoedmanagement opgesteld met de beschrijving van processen en administratie.  

  

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland
Bestuur en ondersteuning 1 Formatie FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2018 10,72 n.b.
Bestuur en ondersteuning 2 Bezetting FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2018 9,38 n.b.
Bestuur en ondersteuning 3 Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting 2018 € 848 n.b.
Bestuur en ondersteuning 4a Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom Eigen begroting 2018 30% n.b.
Bestuur en ondersteuning 4b Externe inhuur Totale kosten inhuur externen Eigen begroting 2018 € 3.979.000 n.b.
Bestuur en ondersteuning 5 Overhead % van de totale lasten Eigen begroting 2018 10% n.b.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Realisatie 2018 Resultaat
Lasten
0.1 Bestuur 1.254 1.765 1.766 1
0.2 Burgerzaken 633 668 664 -4
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 42 275 254 -21
0.63 Parkeerbelasting 82 77 73 -4
Totaal Lasten 2.010 2.785 2.758 -28
Baten
0.1 Bestuur 11 11 13 1
0.2 Burgerzaken 412 460 450 -10
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 7 9 11 2
0.63 Parkeerbelasting 2.497 3.136 3.202 66
Totaal Baten 2.927 3.617 3.676 59

Financiële analyse

 

Resultaat

Taakveld Bestuur

Integriteit

We hebben € 55.000 extra uitgaven verantwoord voor onderzoeken naar en aanpak van integriteit. Voor € 30.000 komt dit door meerwerk en voor € 25.000, omdat een toegekend budget niet verwerkt is.

 

Pensioenvoorziening

We hebben een extra storting moeten doen in de pensioenvoorziening van voormalige wethouders.

 

Griffie

Op de budgetten van de griffie is een overschot. Voorstel is een bedrag van € 11.000 over te boeken naar 2019 ten behoeve van de administratieve ondersteuning van de griffie.

Daarnaast stellen we voor om een bedrag van € 15.000 voor het onderzoek naar rapportagemogelijkheden aan de raad over te boeken naar 2019.

 

Rekenkamer

Op het budget van de rekenkamer is een bedrag van € 20.000 over. We stellen voor dit over te boeken naar 2019 ten behoeve van het onderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 

Dorpsraden

Van het budget dorpsraden is € 18.000 niet besteed.

 

Betalingen aan derden vanuit gemeentefonds

Diverse partijen, waaronder A&O fonds, werden voorheen bekostigd uit het gemeentefonds. Met ingang van 2018 is een wijziging opgetreden waardoor gemeenten nu direct de partijen moeten bekostigen. Op dit budget hebben we € 16.000 over gehouden.

 

Bezoldiging bestuur

De raming voor de bezoldiging van de bestuurders is te hoog ingeschat. Dit levert een voordeel op van € 23.000.

 

Overige

Het resterende bedrag op dit taakveld, € 7.000, bestaat uit diverse kleine afwijkingen.

 

 

 

-€ 55

 

 

-€ 55

 

 

€ 11

€ 15

 

 

€ 20

 

 

 

€ 18

 

€ 16

 

 

€ 23

 

 

€  7

 

Taakveld burgerzaken
Het saldo op dit taakveld bestaat uit diverse kleine afwijkingen.

 


-€  6

 

Taakveld beheer overige gebouwen en gronden

Torenstraat 14, Meliskerke

De sloop van het eigendom, Torenstraat 14 te Meliskerke, is uitgesteld naar 2019, omdat we nog in gesprek zijn met de omgeving. Hier is een bedrag van € 20.000 voor gereserveerd, die we in 2018 ook niet beschikken uit de reserve grondbedrijf. Aangezien de sloop plaatsvindt in 2019 stellen we voor het budget over te boeken.

 

Overige

Het resterende saldo bestaat uit diverse kleine afwijkingen.

 

 

 


€ 20

 

 

€ 3

 

Taakveld parkeerbelasting

Parkeerbelasting
We hebben hogere baten (€ 68.000) dan verwacht uit parkeerheffingen. De mooie nazomer is hier waarschijnlijk debet aan.

 

Overige

Het resterende saldo bestaat uit diverse kleine afwijkingen.

 

 


€ 68

 

 

€ 2

 

Prioriteiten

Bedragen x € 1.000

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting
Nieuw kassasysteem I 25 20 Afgerond.
Documentscanners I 10 6 Afgerond.
Aanpassingen brandcompartimentering gemeentehuis Domburg I 85 4 Doorlopend project in 2019.
iPads nieuwe gemeenteraad I 40 38 Afgerond.
Tuindeur kantine I 45 0 Nog niet gestart.
Generieke digitale infrastructuur (GDI) - onderhoud S 20 0 Budget overboeken naar 2019.
Informatiebeveiliging S 35 35 Budget gerealiseerd in 2018.
Kwaliteitsverbetering personeel S 40 40 Budget gerealiseerd in 2018.
ICT kosten t.b.v. invoering omgevingswet S 15 0 Budget overboeken naar 2019.
Informatievoorziening - zoekfuncties S 30 30 Budget gerealiseerd in 2018.
Basis op orde, ambities, nieuw ontwikkelingen en senioriteit S 351 351 Budget gerealiseerd in 2018.
Juridische basiskwaliteit en Handhaving S 157 157 Budget gerealiseerd in 2018.
Capaciteit Sociaal Domein S 60 60 Budget gerealiseerd in 2018.
Capaciteit projecten S 92 92 Budget gerealiseerd in 2018.
Fonds Gezamelijke Gemeentelijke Uitvoering (VNG) S 25 9 Restantbudget niet benodigd.
ICT kosten t.b.v. invoering omgevingswet E 50 0 Budget overboeken naar 2019.
Generieke digitale infrastructuur (GDI) E 75 0 Budget overboeken naar 2019.
iPads gemeenteraad - capaciteit E 5 0 Budget overboeken naar 2019.
Informatievoorziening - zoekfuncties E 60 0 Budget overboeken naar 2019.
Ondersteuning schrijven raadsvoorstellen. E 15 0 Budget overboeken naar 2019.
Juridische kennis grondzaken E 20 9 Budget overboeken naar 2019.
Integraal vastgoedbeleid E 60 57 Afgerond
Kwaliteitsverbetering personeel E 100 100 Budget gerealiseerd in 2018.
I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud