Uitgaven

3,09%

€ -2.559

x € 1.000
3,09% Complete

Inkomsten

0,11%

€ 92

x € 1.000
0,11% Complete

Saldo

196,6%

€ -2.466

x € 1.000

1. Veiligheid

Uitgaven

3,09%

€ -2.559

x € 1.000
3,09% Complete

Inkomsten

0,11%

€ 92

x € 1.000
0,11% Complete

Saldo

196,6%

€ -2.466

x € 1.000
Inhoud

Veere is een veilige woon- en werkomgeving  voor inwoners en bezoekers.

D.1.01 In 2018 zijn we goed voorbereid en georganiseerd bij een ramp of crisis.

We hebben een actueel Regionaal Crisisplan. Medewerkers met een rol daarin, oefenen en trainen jaarlijks. Voor bevolkingszorg is er een piket, zodat we bij een Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) direct bereikbaar en inzetbaar zijn.
We zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband van dertien gemeenten. Samen zorgen we voor de lokale en regionale brandweerzorg, Geneeskundige hulpverlening (GHOR), coördinatie van Bevolkingszorg en een gezamenlijke meldkamer.

G

Medewerkers, maar ook de nieuwe bestuurder, hebben diverse trainingen en opleidingen gevolgd voor crisisbeheersing. In Veere hadden we afgelopen jaar één GRIP situatie: het baggerschip dat tegen de Oosterscheldekering lag. De VRZ stelde haar begroting 2019 vast en ontwikkelde zich verder aan de hand van het verbeterplan Emergo. Er werden verdere stappen gezet richting de nieuwe Meldkamer die in 2020 samengevoegd wordt in Bergen op Zoom. Extra aandacht was er ook voor het werven van brandweervrijwilligers om de brandweerzorg de komende jaren op orde te houden.

D1.02 Veere is en blijft een veilige gemeente om in te wonen, werken en recreëren.

Veere is een veilige gemeente en dat houden we graag zo. We streven naar een hoog veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Naast dit veiligheidsgevoel is het doel om ook de werkelijke misdaadcijfers zo laag mogelijk te houden.

G

Veere was ook in 2018 een veilige gemeente. De daling van het aantal woninginbraken stabiliseerde (34 in 2017, 30 in 2018). We richtten ons op het terugdringen van het aantal fietsendiefstallen met o.a. voorlichting, graveeracties. Het resultaat: van 67 in 2017 naar 28 in 2018. Helaas was er niet overal succes. Er werden een groot aantal strandhuisjes opengebroken en een actieve bende zorgde voor een toename van diefstallen uit auto's. De politie hield in allebei de zaken verdachten aan.

 

D.1.03 Een schone, veilige, gezonde en mooie leefomgeving.

We willen een duurzame  samenleving. We dragen hieraan bij via communicatie, voorlichting, toezicht, handhaving en het stellen van regels voor de fysieke leefomgeving.

O

De BOA's en toezichthouders volgen het IHUP (Integrale Handhavings Uitvoerings Programma).

In 2018 is het project Terrassen en Uitstallingen gestart. Dit leidt tot nieuwe regelgeving in 2019.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Veiligheid 6 Verwijzingen Halt per 10.000 inw. 12-17 jr Bureau Halt 2017 147 209 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
Veiligheid 7 Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen 2017 0,2 1,4 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Veiligheid 8 Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2017 1,9 4,6 Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Veiligheid 9 Diefstallen uit woning aantal per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen 2017 1,6 1,7 Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
Veiligheid 10 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2017 3,8 5,9 Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Realisatie 2018 Resultaat
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.949 1.941 1.901 -40
1.2 Openbare orde en veiligheid 585 667 658 -9
Totaal Lasten 2.535 2.608 2.559 -50
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 5 7 2
1.2 Openbare orde en veiligheid 35 97 86 -12
Totaal Baten 40 102 92 -10

Financiële analyse

 

Resultaat

Taakveld crisisbeheersing en brandweer

Veiligheidsregio Zeeland

We hebben een bedrag van € 25.000 minder bijgedragen dan geraamd.

 

Gebouwenbeheer

We hebben een overschot op het budget voor verduurzaming van de bedrijfsgebouwen waaronder de brandweergarages.

 

Overige

Het resterende saldo bestaat uit diverse kleine afwijkingen.

 

 

 

€ 25

 

 

€ 14

 

 

€ 2

 

Taakveld openbare orde en veiligheid

Het saldo bestaat uit diverse kleine afwijkingen.

 

-€ 2

Prioriteiten

Bedragen x € 1.000

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting
Veiligheidshuis Zeeland S 5 5 Budget gerealiseerd in 2018.
VRZ bijdrage S 146 146 Budget gerealiseerd in 2018.
VRZ bijdrage E 58 33 Restantbudget niet benodigd.
I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud