Uitgaven

7,51%

€ -6.226

x € 1.000
7,51% Complete

Inkomsten

0,74%

€ 623

x € 1.000
0,74% Complete

Saldo

446,6%

€ -5.602

x € 1.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

7,51%

€ -6.226

x € 1.000
7,51% Complete

Inkomsten

0,74%

€ 623

x € 1.000
0,74% Complete

Saldo

446,6%

€ -5.602

x € 1.000
Inhoud

Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de gemeentelijke infrastructuur als wegen, bruggen etc. De verschillende belangen van bewoners, bezoekers en bedrijven zijn daarbij in evenwicht. Dat doen wij tegen kosten die beheersbaar zijn. Hiervoor hebben we beleids- en beheerplannen opgesteld. Die houden we actueel.

D.2.01 In 2018 is er op drukke plekken voldoende ruimte om fietsen te stallen.

Fietsen heeft vele individuele en maatschappelijke voordelen. Het is gezond maar draagt ook bij aan de doelen van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, recreatie, milieu enzovoorts. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Uitstekende loop- en fietsroutes en voldoende fietsparkeerplaatsen’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

G

We zijn gestart met het inventariseren van knelpunten en kansen. We hebben gesprekken gehad met de stakeholders over de mogelijke oplossingen. In de voorbereidingen van nieuwe ontwikkelingen als bijvoorbeeld de herinrichting van 't Groentje Domburg en de herinrichting van de Dorpsstraat Oostkapelle hebben we de behoefte voor fietsparkeren direct meegenomen.

D.2.02 In 2021 past de inrichting van verschillende wegen beter bij gebruik van ervan.

De inrichting van wegen voldoet soms niet meer. De inrichting past niet meer bij het werkelijke gebruik door ontwikkelingen zoals:

- nieuwbouw,
- veranderde verkeerstromen,
- veranderde functie
- en technische veroudering.

Dit blijkt onder andere uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

G

Voor de reconstructies van 't Groentje-Schuitvlotstraat Domburg, Prelaatweg Aagtekerke en de Dorpsstraat-Noordweg Oostkapelle is de uitvoering in 2018 gestart. Het ontwerp en de aanbesteding voor de Markt Veere zijn in 2018 afgerond. We zijn gestart met de voorbereidingen voor de reconstructies aan de Dorpsstraat in Gapinge en Meliskerke.

D.2.03 In 2027 zijn alle wegen in de gemeente Veere veilig en ingericht volgens het wegencategoriseringsplan.

De doelstelling is onderdeel van de beleidsdoelen uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP):

  • Wegenstructuur;
  • Veilige inrichting van wegen;
  • Uitstekende loop- en fietsroutes

Tijdens de looptijd van het GVVP (2017-2027) lossen we de geconstateerde knelpunten op.

G

Diverse kleinschalige verbetermaatregelen zijn uitgevoerd. De meest opvallende was het veiliger inrichten van schoolzone's, hiervoor staat nog één maatregel open vanwege een bezwarenprocedure.

Verder hebben we de Schuitvlotstraat Domburg, Prelaatweg Aagtekerke en de Dorpsstraat Oostkapelle heringericht.  

D.2.04 In 2018 heeft iedere kern minstens 1 halteplaats die toegankelijk is voor mensen met een handicap.

We zetten ons in voor de mobiliteit van mensen met een lichamelijke handicap. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Inzet voor behoud vaste buslijnen en investeren in duurzaam vervoer’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

G

We hebben in Grijpskerke een nieuwe bushalteshalte aangebracht en in Zoutelande en Westkapelle bushaltes aangepast. In de reconstructies van de Dorpsstraat Oostkapelle en de Schuitvlotstraat Domburg hebben we  bestaande bushalten gelijk goed ingericht. Hier vragen we een aanvullende subsidie voor aan. Serooskerke is nu de enige kern met een vaste busverbinding die nog niet beschikt over een toegankelijke bushalte. Hierover zijn we nog in overleg met betrokken partijen.

D.2.05 In 2018 is er minder overlast van openbaar vervoer in verschillende kernen.

In diverse kernen ondervinden bewoners overlast van het openbaar vervoer. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Inzet voor behoud vaste buslijnen en investeren in duurzaam vervoer’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

G

Voor Serooskerke hebben we gesprekken gevoerd met betrokken partijen en de mogelijkheden uitgewerkt. Dit wordt nu onderzocht op draagvlak in de omgeving.

De huidige dienstregeling van lijn 52/ 53 stond het afgelopen jaar onder een hoge druk waarbij de reistijden vaak niet werden gehaald. Hierover zijn we met Connexxion in gesprek geweest en bekijken we gezamenlijk waar aanpassingen nodig zijn en of we die kunnen combineren met het ontlasten van de kernen.

D.2.06 We voldoen aan het afgesproken beheerniveau.

Per onderdeel (wegen, kunstwerken, stadshaven en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beheer niveau,
- de uitvoeringsmaatregelen,
- de ontwikkelingen,
- en het beschikbare budget.

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en moet er daarom iets gebeuren, dan formuleren we een nieuwe maatregel onder deze doelstelling in de volgende begroting.

G

De uitvoering van de beheerplannen, met uitzondering van het beheerplan openbare verlichting. loopt volgens planning. De uitvoering van het beheerplan Openbare Verlichting stagneert door wanprestatie van de  de aannemer. We zijn binnen de Zeeuwse samenwerking bezig met de ontbinding van het contract.  

D.2.07 In 2018 is er een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen inwoners, bedrijven en toeristen.

In een toeristische gemeente als Veere ligt er vaak een hoge parkeerdruk. In de kustkernen is het noodzakelijk om het parkeren te reguleren. Er is dan voldoende parkeerruimte voor bewoners, ondernemers en toeristen.

O

De planning was om eind 2018 een oordeelvormende nota in de raad te brengen over de toekomst van het parkeerbeleid. In het werkprogramma heeft de coalitie de wens uitgesproken om een betere balans te vinden tussen recreatie en toerisme en leefbaarheid. Parkeren is een daarbij een belangrijk onderdeel. Hiervoor zijn we een onderzoek gestart waarvan we de resultaten mee willen nemen in de parkeernota. Dit onderzoek vergt tijd. De behandeling van de parkeernota stellen we daarom uit naar de raad van december 2019.   

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Realisatie 2018 Resultaat
Lasten
2.1 Verkeer en Vervoer 4.731 5.292 5.119 -173
2.2 Parkeren 929 973 945 -29
2.3 Recreatieve havens 144 189 162 -27
Totaal Lasten 5.804 6.455 6.226 -229
Baten
2.1 Verkeer en Vervoer 24 202 282 80
2.2 Parkeren 196 197 199 1
2.3 Recreatieve havens 106 155 143 -13
Totaal Baten 326 555 623 68

Financiële analyse

 

Resultaat

Taakveld verkeer en vervoer

Het verschil op dit taakveld (€ 252.000) komt onder andere door het feit dat we veel werkzaamheden uitvoeren in de winterperiode om het toeristisch seizoen te ontzien. De werkzaamheden lopen door in het nieuwe jaar. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

 

Saneren verontreinigde bodems

Een budget van € 16.700 is nog niet uitgegeven, de werkzaamheden lopen nog door in 2019 (o.a. in Oostkapelle). Voor eenzelfde bedrag hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019. 

 

Aanpassen halteplaatsen voor invaliden 

Een budget van € 42.000 is nog niet uitgegeven, de werkzaamheden lopen nog door. Voor eenzelfde bedrag hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.

 

Uitvoeren maatregelen GVVP

Een budget van € 87.000 is nog niet uitgegeven, de werkzaamheden lopen nog. Voor eenzelfde bedrag hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.

 

Daarnaast zijn er een aantal werkzaamheden om uiteenlopende redenen nog niet uitgevoerd:

 

Onderhoud Openbare Verlichting

In de openbare verlichting zijn er grote problemen met de uitvoering van contractafspraken door de aannemer. Hierdoor is een budget van € 58.000 nog niet uitgegeven. Voor een bedrag van € 30.000 hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019. Daarnaast € 28.000 bestemmen uit het resultaat.

Verder is er minder uitgegeven op overige kosten € 20.000.

 

Klein onderhoud verhardingen 

Door een tekort aan capaciteit bij de aannemer zijn geplande werkzaamheden voor december 2018 uitgevoerd in januari 2019. Hiervoor een budget van € 16.000 overboeken naar 2019.

 

Implementatie BGT

Een budget van € 9.000 is nog niet besteed, de implementatie op zichzelf is afgerond, de noodzakelijke verbeterslag loopt nog door. Voor eenzelfde bedrag hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.

 

Verkeerszaken, onderhoud bewegwijzering

Uitvoering gebeurt door de Nationale Bewegwijzeringsdienst. Een deel van de werkzaamheden die gepland waren in 2018 zijn nog niet uitgevoerd. Voorstel is om een budget van € 16.000 overboeken. Voor eenzelfde bedrag hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.

Daarnaast minder uitgaven op inhuur van € 16.000

 

Overige

Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een resultaat geven.

 

  

 

€ 17

 

 

€ 42

 

 

€ 87

 

 

 

 

€ 58

€ 20

 

 

€ 16

 

 

€ 9

 

 

€ 16

€ 16

 

 

-€ 29

 

Taakveld parkeren

Realiseren toiletten op terreinen waterschap 

Er is nog een restantbudget van € 10.000, de werkzaamheden lopen nog door. Voor eenzelfde bedrag hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.

 

Kosten bel parkeren en geldgaring

Er is meer gebruik gemaakt van bel parkeren dan geraamd en er is vaker geld uit de parkeerautomaten gehaald. Dat is logisch omdat er ook veel meer parkeerheffingen zijn geïnd als gevolg van het mooie weer afgelopen zomer. Een tegenvaller van € 28.000

 

Minder uitgaven onderhoud toiletten

Omdat de toiletten pas halverwege het seizoen zijn opgeleverd, is er minder uitgegeven aan schoonmaak dan geraamd. Een meevaller van € 25.000

 

Minder onderhoud en inhuur

Voor onderhoud aan parkeerterreinen en inhuur is minder uitgegeven. Een voordeel van € 20.000.

 

Overige

Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een resultaat geven.

 

 

 

€ 10

 

 

-€ 28

 

 

€ 25

 

 

€ 20

 

 

€ 3

 

Taakveld recreatieve havens

Diverse afwijkingen resulteren in een overschot van € 14.000 op dit taakveld.

 

 

€ 14

 

Prioriteiten

Bedragen x € 1.000

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting
Vervangen lichtmasten (extra 2018) I 70 0 Krediet verschuift naar 2019.
Vervangen armaturen (extra 2018) I 216 0 Krediet verschuift naar 2019.
Uitvoering beheerplan stadshaven groot onderhoud kademuren Veere I 1.260 345 Doorlopend project.
Herinrichting centrum Dishoek, verbeteren en verbreden fietsroute I 213 11 Doorlopend project.
Project Veelzijdig Veere, herinrichting markt I 536 66 Doorlopend project.
Uitvoering Visie Domburg: parkeerverwijssysteem (investering) I 507 503 Afgerond.
Wegreconstructie I 230 230 Werk nog niet gereed.
Wegreconstructies (extra door wegvallen BDU subsidie) I 575 165 Werk nog niet gereed.
Vervanging armaturen I 53 0 Krediet verschuift naar 2019.
Vervanging lichtmasten I 143 0 Krediet verschuift naar 2019.
Domburg, Boulevard Schaegen fase 2 I 236 0 Nog niet opgevraagd.
Waterveiligheid S 10 4 Restantbudget niet benodigd.
Uitvoering GVVP: onderzoek verbetering busroutes in diverse kernen E 10 0 Nietbenut in 2018.
Uitvoering GVVP: aanpak fietsparkeren E 86 0 Budget overboeken naar 2019.
Samenwerking Waterschap/Gemeente Vlissingen m.b.t. strand- en duingebied E 30 0 Budget overboeken naar 2019.
I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud