Uitgaven

2,16%

€ -1.794

x € 1.000
2,16% Complete

Inkomsten

10,97%

€ 9.227

x € 1.000
10,97% Complete

Saldo

592,58%

€ 7.434

x € 1.000

3. Economie

Uitgaven

2,16%

€ -1.794

x € 1.000
2,16% Complete

Inkomsten

10,97%

€ 9.227

x € 1.000
10,97% Complete

Saldo

592,58%

€ 7.434

x € 1.000
Inhoud

Een duurzame en evenwichtige groei van de Veerse economie is van belang voor het behoud van bestaande en het creëren van nieuwe werkgelegenheid. Recreatie en toerisme zijn evenals de landbouw en het MKB belangrijke pijlers van de Veerse economie. Zij zorgen niet alleen voor werk maar ook voor bestedingen en houden het voorzieningenniveau in stand. Deze sectoren zijn steeds in beweging, omdat de omgeving verandert. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van deze sectoren.  

D.3.01 In 2018 krijgen werkgelegenheid en duurzame economische groei prioriteit.

Samen met het bedrijfsleven werken wij aan behoud van duurzame werkgelegenheid. Bijvoorbeeld via Nieuwe Economische Dragers (NED) en gezondheidstoerisme.

G

De inzet van de ondernemersmanager heeft bijgedragen aan een gezond ondernemersklimaat. We zetten blijvend in op het verkrijgen van Europese en nationale subsidies. In 2018 ondertekenden wij tevens het hospitality pact: een samenwerkingsverband om naar oplossingen te zoeken voor de arbeidstekorten die vooral nijpend zijn binnen de recreatieve sector. We faciliteren bijeenkomsten om ondernemers te informeren en stimuleren om te investeren in een duurzame, circulaire economie.

D.3.02 In 2018 blijft de toeristische sector van economische waarde voor de gemeente.

Het toerisme is een belangrijke economische pijler voor onze gemeente. De kwaliteit van het toeristische product willen we samen met de sector op peil houden met innovatieve en duurzame projecten.

G

We kiezen voor structureel overleg met de toeristische sector Veere. Dit vindt plaats binnen de setting van de Toeristische Impuls. Gezamenlijk beoordelen we initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan een moderne en toekomstgerichte recreatieve sector. We zetten ons in voor seizoensverlenging en zoeken verbinding met cultuur om dit te realiseren. Door ons te committeren aan de Zeeuwse Kustvisie hebben we gekozen voor duurzaamheid van het toeristische product. We bewaken het landschap, ons kapitaal. En door tijd en middelen vrij te maken voor Europese subsidies stimuleren we pilots en onverwachte co-creaties. Zo verwachten we een vliegwiel in gang te zetten op het gebied van innovatie en duurzaamheid.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Economie 11 Functiemenging % LISA 2017 44,9 49,4 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Economie 12 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw 15-64jr LISA 2017 167,5 133 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Realisatie 2018 Resultaat
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 367 160 110 -50
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 821 937 1.138 201
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 105 109 98 -11
3.4 Economische promotie 962 693 448 -246
Totaal Lasten 2.256 1.899 1.794 -105
Baten
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 732 1.032 1.290 258
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 35 32 30 -2
3.4 Economische promotie 7.356 7.814 7.907 93
Totaal Baten 8.123 8.877 9.227 350

Financiële analyse

 

Resultaat

Taakveld economische ontwikkeling

Er is een voordeel van € 50.000 omdat er geen beroep gedaan is op het voorfinancieringsbudget voor subsidies van € 50.000. Dit bedrag is ook niet beschikt uit de reserve Leefbaarheid. Voorstel is om dit budget over te boeken naar 2019.

 

 

€ 50

 

Taakveld fysieke bedrijfsinfrastructuur

Grondexploitatie bedrijventerreinen

De verkoop van kavels op het bedrijventerrein Oosterloo ging sneller dan gepland (€ 214.000). Dit heeft er mede voor gezorgd dat we winst hebben genomen voor een bedrag van € 144.000. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve grondbedrijf. Dit was € 27.000 meer dan geraamd.

 

Herstructurering bedrijventerreinen

Uitvoering herstraten van de huidige bedrijventerreinen loopt door in 2019 (€ 27.000). Voor eenzelfde bedrag hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019. 

 

Overige

Er zijn een aantal posten met kleinere afwijkingen die een resultaat geven.

 

 

 

€ 27

 

 

€ 27

 

 

€ 4

 

Taakveld bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Er zijn een aantal posten met kleinere afwijkingen die een resultaat geven.

 

 

€ 9

 

Taakveld economische promotie

Gezondheidstoerisme

Lagere uitgaven budget gezondheidstoerisme van € 25.000. Projecten lopen door in 2019 (SAILproject/gezonde voeding/evaluatie gezondheidstoerisme). Voor een bedrag van € 9.000 hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019. Daarnaast voorstel om € 16.000 uit resultaat te bestemmen hiervoor.

 

Toeristische Impuls

Lagere uitgaven van € 183.000. Door vertraging in uitvoering en afspraak met sector budget overboeken. Voor een bedrag van € 88.700 hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019. Daarnaast voorstel om € 94.300 uit resultaat te bestemmen hiervoor.

 

Toeristenbelasting opbrengsten

Door een hoger aantal toeristische overnachtingen is er sprake van een meeropbrengst van € 89.000 voor 2018. Voor een bedrag van ca. € 32.000 is er terugbetaald. Per saldo is er een voordelig saldo van € 57.000.

 

Toeristenbelasting lasten

Budget van ca. € 30.000 is niet besteed omdat er geen controles toeristenbelasting door derden zijn uitgevoerd. De controles zijn door eigen mensen van de belastingsamenwerking uitgevoerd.

 

Forensenbelasting

De lagere opbrengst forensenbelasting van € 83.000 komt door een daling van het aantal adressen. Dit komt o.a. door verkoop, inschrijving in GBA, contract bij verhuurorganisatie en een nieuwe beleidsregel. Hiervan heeft een bedrag van € 44.000 een structureel effect.

 

Overige

Er zijn een aantal posten met kleinere afwijkingen die een resultaat geven.

 

 

€ 25

 

 

€ 183

 

 

€ 57

 

 

€ 30

 

 

-€ 83

 

 

€ 8

Prioriteiten

Bedragen x € 1.000

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting 1000
Deelname contacta S 5 6 Budget gerealiseerd in 2018.
Beheer en onderhoud routestructuren S 3 3 Budget gerealiseerd in 2018.
Uitbreiding openstelling VVV Veere in stadhuis S 15 15 Budget gerealiseerd in 2018.
MOVE project (TukTuk vervoer) S p.m.
Bekostiging ondernemersmanager S 15 9 Restantbudget niet benodigd.
Welstandscommissie S 10 10 Budget gerealiseerd in 2018.
Vervanging economische agenda E p.m.
Uitvoeringsprogramma kustvisie E 50 2 € 35.000 overgeboekt naar 2019 in bestuursrapportage. Restant ook overboeken naar 2019.
Organisatie ESPA congres 2018 E 39 39 Budget gerealiseerd in 2018.
Project ecomobiliteit E 100 0 Budget reeds overgeboekt naar 2019 in bestuursrapportage.
Fonds Zeeland E 22 22 Budget gerealiseerd in 2018.
Project ecoferium Veerse Dam E 100 0 Budget reeds overgeboekt naar 2019 in bestuursrapportage.
Budgetsubsidie VVV E p.m.
I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud