Uitgaven

2,93%

€ -2.432

x € 1.000
2,93% Complete

Inkomsten

0,85%

€ 718

x € 1.000
0,85% Complete

Saldo

136,56%

€ -1.713

x € 1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

2,93%

€ -2.432

x € 1.000
2,93% Complete

Inkomsten

0,85%

€ 718

x € 1.000
0,85% Complete

Saldo

136,56%

€ -1.713

x € 1.000
Inhoud

Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen en voorzieningen voor peuters en baby's graag zo dicht mogelijk bij de kinderen. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. We bieden basisonderwijs aan in doelmatige schoolgebouwen, liefst in combinatie met meerdere voorzieningen. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

D.4.01 De overgang tussen peuterspeelzaal, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs/hoger onderwijs verloopt zonder problemen.

Een vloeiende overgang tussen peuterspeelzaal, primair onderwijs en voortgezet onderwijs zorgt er voor dat kinderen zich goed ontwikkelen. Kinderen ervaren minder problemen bij de overgang van de ene naar de andere schoolsoort: de taalachterstand en de kans op schooluitval zijn kleiner.

G

De pedagogisch medewerkers van de peutergroepen zijn geschoold in handelingsgericht werken. Hier werken de scholen ook mee. Dit bevordert de doorgaande lijn. Leerkrachten van groep 1 en 2 en pedagogisch medewerkers van kinderopvang Walcheren maakten afspraken over ouderbetrokkenheid. De Veerse scholen en peutergroepen deden mee aan de Veerse voorleesdag.

D.4.02 In 2018 zijn alle schoolgebouwen toegankelijk voor alle leerlingen.

We zien het onderwijs het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen. We willen meerdere voorzieningen in 1 gebouw. Dit betekent de bouw van multifunctionele accommodaties. Ook kan het nodig zijn dat schoolgebouwen aangepast worden in verband met toegankelijkheid voor gehandicapten.

G

Wij verleenden een bijdrage aan de aanpassing van schoolgebouwen om de gebouwen toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking. Daarnaast spraken wij over het intrekken van de peutergroep in de school in Meliskerke. Dit heeft nog niet tot resultaat geleid.

D.4.03 In 2018 zijn schoolbesturen in staat om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan alle leerlingen.

Scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs. De Onderwijsinspectie controleert of de scholen hierin slagen. Als gemeente ondersteunen en faciliteren wij de scholen hierin. Bijvoorbeeld op het gebied van schoolbegeleiding, uitvoering leerplicht, passend onderwijs, leerlingenvervoer.

G

Wij hebben in 2018 subsidie voor schoolbegeleiding besteed. We spraken met de schoolbesturen over de kwaliteit en inzet van schoolbegeleiding. We vervoerden leerlingen naar het speciaal onderwijs en naar basisscholen buiten de gemeente. Hierbij pasten we een aantal keer maatwerk toe. In 2018 startten we met de evaluatie van het passend onderwijs.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Onderwijs 13 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen Ingrado 2017 0,32 1,48 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
Onderwijs 14 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen Ingrado 2017 19,11 36,07 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
Onderwijs 15 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs 2016 1,2 1,8 Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Realisatie 2018 Resultaat
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 449 420 407 -13
4.2 Onderwijshuisvesting 900 631 582 -49
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.447 1.549 1.443 -106
Totaal Lasten 2.797 2.599 2.432 -168
Baten
4.1 Openbaar basisonderwijs 50 43 42 -1
4.2 Onderwijshuisvesting 45 47 51 4
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 563 629 626 -3
Totaal Baten 658 719 718 0

Financiële analyse

 

Resultaat

Taakveld openbaar onderwijs

Er zijn een aantal posten met kleine afwijkingen die resulteren in een overschot van € 11.000.

 

 

€ 11

 

Taakveld onderwijshuisvesting

Inhuur

Er is in totaal voor € 50.000 minder ingehuurd dan geraamd. Voor een bedrag van € 35.000 hebben we ook niet over de reserve beschikt. Het restant van € 15.000 valt vrij in het resultaat.

 

Overige

Er zijn een aantal posten met kleinere afwijkingen die een resultaat geven.

 

 

 

€ 50

 

 

€ 3

 

Taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken

KOW

Door nieuwe afspraken met Kinderopvang Walcheren (KOW) inzake harmonisatie hielden we in 2018 € 52.000 over van de gelden voor Voor- en vroegsschoolse educatie (VVE). 

 

Educatiebudget Walcheren

Er is een overschot vanuit de rijksvergoeding (€ 57.000) voor het educatiebudget Walcheren. In verband met een terugbetaalverplichting schuiven we deze door naar 2019.

 

Overige

Er zijn een aantal posten met kleinere afwijkingen die een resultaat geven.

 

 

€ 52

 

 

€ 57

 

 

-€ 6

Prioriteiten

Bedragen x € 1.000

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting
Ontwikkelingen onderwijshuisvesting bestaande gebouwen I 125 113 Afgerond.
Onderwijshuisvesting S 50 0 In bestuursraportage toegevoegd aan reserve lokaal onderwijsbeleid.
Kennis onderwijshuisvesting E 50 14 Budget vrij laten vallen. Ook niet over reserve beschikken.
Ontwikkelingen onderwijshuisvesting bestaande gebouwen E 63 61 Budget reeds overgeboekt naar 2019 in bestuursrapportage.
I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud