Uitgaven

9,48%

€ -7.854

x € 1.000
9,48% Complete

Inkomsten

0,8%

€ 677

x € 1.000
0,8% Complete

Saldo

572,1%

€ -7.177

x € 1.000

5. Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

9,48%

€ -7.854

x € 1.000
9,48% Complete

Inkomsten

0,8%

€ 677

x € 1.000
0,8% Complete

Saldo

572,1%

€ -7.177

x € 1.000
Inhoud

We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan cultuur, sport- en bewegingsactiviteiten. Sport en bewegen is belangrijk voor de gezondheid en voor de sociale samenhang in de Veerse kernen. Onder cultuur verstaan we niet alleen alle activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel maar ook musea, het cultureel erfgoed en media (bibliotheek en lokale omroep). 

Goed verzorgd openbaar groen en een aantrekkelijk landschap zijn belangrijk voor het welbevinden van inwoners en bezoekers. Het nodigt uit naar buiten te gaan en van de omgeving te genieten. Het landschap en het groen trekken veel bezoekers naar de gemeente Veere.   

Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler voor de Veerse economie (werkgelegenheid, bestedingen, voorzieningen e.d.). Het beleid is gericht op kwaliteitsverbetering, vernieuwing, innovatie, herstructurering, verduurzaming en samenwerking. Niet alleen binnen maar juist ook met andere sectoren. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van deze sectoren.  

 

D.5.01 In 2018 is het onderhoud en de renovatie van de buitensportaccommodaties (voetbal, tennis, korfbal) volledig geprivatiseerd.

Alle buitensportverenigingen (voetbal, tennis, korfbal) onderhouden zelf hun kleedkamers en kantine. De tennisverenigingen zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de banen. Het onderhouden en renoveren van de voetbalvelden verzorgt de gemeente (met uitzondering van voetbalcomplex Veere).

O

We hebben dit in 2018 niet behaald.

We werken wel aan deze doelstelling, ook in 2019. We zijn nog in gesprek met de verenigingen over de privatisering veldonderhoud. Dit zit nog in de verkennende (inventarisatie)fase.

D.5.02 Eind 2019 is zwembad De Goudvijver functioneel, duurzaam, technisch in orde en gebruiksvriendelijk.

De technische installaties en de gebouwen zijn verouderd en versleten.

G

In september 2018 besprak de commissie MO de toekomstvisie voor het zwembad.
Als het zwembad blijft bestaan moet er groot onderhoud uitgevoerd worden in de nabije toekomst. De commissie verzocht het voorstel over de toekomst van het zwembad te betrekken bij de plannen van Maatschappelijk Vastgoed 2025. Om vertragingen te voorkomen is in januari 2019 het planinitiatief in de algemene commissie toegelicht.
Hierna wordt het onderzoek naar de organisatievorm en het verbeterplan voor bouwkundige en installatie technische zaken opgepakt.

D.5.03 Vergroten betrokkenheid inwoners bij openbaar groen

Een belangrijk uitgangspunt van het groenbeleidsplan 2013 is het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners bij het openbaar groen. Dit gebeurt door samen met de gemeente inrichten en / of onderhouden van de openbare ruimte.

G

In het voorjaar hebben we boomfeestdagen en schoonmaakacties georganiseerd. In diverse kernen o.a. Oostkapelle, Zoutelande en Koudekerke hebben inwoners zelf het onderhoud of de inrichting van groen opgepakt.

D.5.04 Het openbaar groen geeft een verzorgd beeld

Per onderdeel (wegen, openbaar groen, kunstwerken en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheer niveau,

- de actualiteit van de beheerplannen,

- het beschikbare budget,

- en de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling. 

G

Het openbaar groen ligt er in het algemeen verzorgd bij. Het feit dat we geen chemische middelen meer gebruiken zorgt op een aantal plaatsen voor knelpunten. Vaak is de enige oplossing het rooien van het plantsoen en het tijdelijk braakleggen van het vak. Onkruidgroei op verharding hadden we in 2018 beter onder controle dan jaar daarvoor  en we voldeden bijna overal aan het gewenste kwaliteitsbeeld. In 2018 hebben we meegedaan aan de landelijke wedstrijd voor schoonste winkelstraat. In de categorie kleine gemeenten behaalden we de eerste prijs.

D.5.05 Het cultureel erfgoed van Veere is behouden, goed toegankelijk voor de toekomst, op een financieel duurzame manier.

Onder cultureel erfgoed verstaan we materieel erfgoed, zoals musea, monumenten, kunstcollectie, archeologie, archieven en immaterieel erfgoed zoals DNA tradities en gebruiken.

G

We maakten afspraken met het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Zeeuws Archief voor het behouden beheren en toegankelijk maken van onze oude archieven en onze cultuurhistorische collectie. We subsidiëren musea en nemen deel aan de Walcherse Archeologische Dienst. We werkten aan een nieuwe rolbepaling van de gemeente voor het toegankelijk houden van ons cultureel erfgoed.

D.5.06 Inwoners en toeristen kunnen passief en actief deelnemen aan en genieten van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan culturele activiteiten. Onder cultuur verstaan we o.a. alle activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel, maar ook historische gebruiken, gewoonten en tradities in onze samenleving.

G

We maakten subsidieafspraken met culturele organisaties en verenigingen op het gebied van kunsteducatie, o.a. PodiumZ, Zeeuwse Muziekschool en het cultuurmenu voor de basisscholen door Kunsteducatie Walcheren. Het project Heel Veere Speelt maakt onderdeel uit van de structurele afspraken met de ZMS, de muziekverenigingen en de basisscholen. Subsidieafspraken zijn er ook voor amateurkunst (verenigingen) en professionele podiumkunsten. De Grote Kerk Veere is op dit gebied een bijzondere subsidierelatie. We realiseerden kunst in de buitenruimte en maakten afspraken met de lokale omroep. We subsidiëren musea, tentoonstellingen en cultuurhistorische activiteiten. Dit is geen limitatieve opsomming maar het geeft een indruk van de vele mogelijkheden voor deelname aan culturele activiteiten waar we actief aan meewerken.

D.5.07 Subsidies aan sport- en beweegactiviteiten passen binnen de Sportnota 2016 en de Subsidiewijzer 2015.

De raad heeft in december 2016 de sportnota vastgesteld: ‘Veere beweegt mee!’ In deze nota staan 3 speerpunten:

 • Omgeving en faciliteiten
  De omgeving moet zo ingericht zijn dat bewegen vanzelfsprekend is.
 • Toegankelijk beweegaanbod
  Bewegen moet voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente mogelijk zijn
 • Samenwerking
  Door samen te werken kunnen organisaties zichzelf en elkaar versterken zodat ze levensvatbaar blijven en meer mensen gaan sporten/bewegen.

De sportprojecten en -activiteiten moeten bijdragen aan deze speerpunten.

G

We verleenden in 2018 aan 36 verenigingen en/of organisaties subsidies binnen het Welzijnsprogramma voor sport- en beweegactiviteiten. Ook verleenden we vanuit de Breedtesport twee subsidies voor (Breedtesport)evenementen. Deze passen binnen de speerpunten in de Sportnota en de Subsidiewijzer.

D.5.08 Sportaccommodaties voldoen aan de NOC*NSF normen.

Het aanleggen van kunstgras is een van de ontwikkelingen binnen de buitensport. De aanleg hiervan moet voldoen aan de NOC*NSF normen.

O

We zijn in 2018 niet gestart met de aanleg van kunstgras vanwege de ontwikkelingen Maatschappelijk Vastgoed.

D.5.09 In 2018 zijn wij een schone en leefbare gemeente.

Door het project “Mooi Veere” willen wij de vervuiling en verloedering binnen de gemeente terugdringen. B.v. optreden tegen het aanwezig zijn van autowrakken en caravans, aanhangwagens en andere ontsierende zaken, zoals uitstallingen en reclame-uitingen. 

G

Het project is officieel afgelopen. We blijven echter de vervuiling en de verloedering binnen de gemeente tegengaan middels de oog- en oorfunctie van met name de toezichthouders en BOA's.

D.5.10 De Veerse kust blijft op een kwalitatief hoog niveau.

De structuurvisie Veere 2025 beschrijft onze gebiedskwaliteiten als het ‘Veerse kapitaal.’ Dat kapitaal is de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van strand, kust, natuur, landschap en dorpskernen. Dit kapitaal willen we versterken en benutten.

G

De diverse maatregelen om de kwaliteit van de kust te behouden en te versterken vinden steun in de totstandkoming van de Kustvisie die de raad in 2018 onderschreef. Ook het beleid voor Donker stelde de raad in 2018 vast. Dat beleid geldt voor de kuststrook van Veere.  

D.5.11 De beleving van het Veerse landschap past bij de waarden van het Walcherse landschap.

De Veerse kernkwaliteiten zijn kleinschaligheid, open gebieden en kreekruggen, groen karakter en kustzone. Verrommeling door allerlei borden, opslag van materiaal en materieel vormt een bedreiging voor de beleving van het landschap en dat gaan we tegen.

G

Ontwikkelingen rondom klimaat verandering, toerisme en veranderingen in de landbouw hebben ruimtelijke implicaties die de beleving van het landschap kunnen veranderen. We beschermen het landschap tegen willekeurige plaatsing van objecten die de bestaande kenmerkende kwaliteiten aantasten. De energie-opgave heeft door haar urgentie, omvang en snelheid het risico het landschap aan te tasten. Maar ook de potentie om het landschap te versterken wanneer we een koppeling vinden aan actuele opgaves. Dit vraagt om een visie die vanuit de kenmerken van het landschap aangeeft wat wel kan en wat niet. Vanuit deze opvatting begonnen we in 2018 met de voorbereidingen voor een opvolger van de Landbouwnota uit 2009, die als werknaam Nota Landelijk gebied heeft. 

 

D.5.13 Het op orde brengen van gemeentelijk grondeigendom en het voorkomen van verlies van eigendom.

We stellen heldere regels op voor de verkoop en verhuur van onrechtmatig in bezit genomen gemeentelijke gronden. We stellen regels op voor handhaving voor nu en in de toekomst. We zorgen voor een gelijke behandeling van alle inwoners.

G

 

Op 20 juni 2017 gaven wij bureau Eiffel opdracht voor de aanpak van het onrechtmatig grondgebruik. 

Met dit project grondgebruik willen we het gebruik van gemeentegrond voor iedereen op een gelijke en transparante manier regelen. Het project duurt drie jaar en voeren wij in 7 fases  uit.

Eiffel startte op 1 januari 2018 met de uitvoering van fase 1 kernen Aagtekerke, Biggekerke, Grijpskerke, Meliskerke). 80% van deze fase is inmiddels naar tevredenheid afgerond, de resterende 20% zijn nog in behandeling.

Ook fase 2 startten we inmiddels op. Dit betreft de bomen- en bloemenbuurt in Oostkapelle. Bij de toetsing van deze fase bleek dat er behoefte was aan een duidelijke ruimtelijke visie over de gewenste groenstructuur en het bijbehorende beplantingsbeeld, maar ook over bijvoorbeeld de riolering en de kabels en leidingen in het park. Op  25 september 2018 stelde het college van B&W dan ook een beheervisie vast voor deze fase van het project. Deze visie vormt de basis voor de toetsing van de uitgeefbaarheid van de groen- en
reststroken. 

Na overleg bleek er meer behoefte te zijn aan nuancering en maatwerk. Wel is het zaak om een goede afweging te maken tussen ruimtelijke kwaliteit en het bewonersbelang. Op 29 januari 2019 ging het college van B&W dan ook akkoord met het genuanceerd afwijken van de beheervisie. Fase 2 kan nu worden voortgezet.
 

D.5.12 We hebben in elke kern minimaal één speelterrein, dat aansluit bij de behoeften van de doelgroep.

In 2013 heeft de gemeenteraad een nieuwe notitie speelruimte vastgesteld. In deze notitie staan onze beleidsuitgangspunten, zoals:

 • We streven naar clustering van speelterreinen;
 • In nieuwe bestemmingsplannen houden we rekening met voldoende speelruimte en speelvoorzieningen.

Ook hebben we toen gekozen voor een meer kerngerichte aanpak.

G

Deze doelstelling is behaald. In elke kern is minimaal 1 speelterrein dat aansluit bij de behoeften van de doelgroep.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Sport, cultuur en recreatie 16 Niet-sporters % RIVM - Zorgatlas 2016 51,9 55,9 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Realisatie 2018 Resultaat
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 786 949 741 -209
5.2 Sportaccomodaties 876 931 874 -57
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 669 708 674 -34
5.4 Musea 369 368 342 -26
5.5 Cultureel erfgoed 668 832 484 -348
5.6 Media 271 271 267 -4
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.217 4.886 4.472 -414
Totaal Lasten 7.857 8.945 7.854 -1.091
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 76 72 79 7
5.2 Sportaccomodaties 48 65 72 7
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 20 35 29 -6
5.4 Musea 16 11 12 1
5.5 Cultureel erfgoed 48 216 45 -171
5.6 Media 1 1 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 273 542 439 -103
Totaal Baten 482 941 677 -264

Financiële analyse

 

Resultaat

Taakveld sportbeleid en activering

Brede impuls/combinatiefuncties

Er is een onderschrijding op dit budget van € 144.000. Dit zijn Rijksmiddelen die we niet voor andere doeleinden mogen inzetten. In 2018 stelde het college een plan vast voor de besteding van het restantbudget vanaf 2019. Voor eenzelfde bedrag hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019. 

 

Sportstimulering

Op de post sportstimulering hebben we een aantal budgetten (€ 19.000) niet benut. Het betreft gelden voor sportstimulering in het algemeen en een bijdrage aan de realisatie van mountainbikeroutes. Voor een bedrag van € 14.000 hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019. 

 

Breedtesport

Vanuit voorgaande jaren is zo'n € 27.700 niet besteed aan Breedtesport . Dit budget is bestemd voor uitvoering Right to Challenge. Voor eenzelfde bedrag hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019. 

 

Overige

Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een resultaat geven.

 

 

 

€ 144

 

 

€ 19

 

 

€ 28

 

 

€ 25

 

Taakveld sportaccommodaties

Buitensport

We hebben op twee posten een totale onderschrijding van €44.000. Een bedrag van € 15.000 is bestemd voor de aanpak privatisering veldonderhoud. In 2018 zijn hiervoor bijeenkomsten georganiseerd. De verenigingen zitten nog niet op 1 lijn. Dit proces krijgt in 2019 een vervolg.  

Een bedrag van € 29.500 heeft betrekking op de bijdrage voor de nieuwbouw van de Veerse Ruiters. De afrekening hiervan vindt plaats in 2019. Voor het totale bedrag hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019. 

 

Zwembad

Bij het Zwembad zien we een positief saldo van ruim € 15.000. Dit saldo is ontstaan door € 9.000 aan hogere inkomsten en lagere uitgaven

 

Overige

Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een resultaat geven.

 

 

 

€ 44 

 

€ 15

 

 

€ 5

 

Taakveld cultuurpresentatie, -productie en –participatie

Welzijnsprogramma

Er is een overschot van € 16.000 binnen het welzijnsprogramma.

 

Weekend Amateur Kunst

Er is geen geld uitgegeven én subsidie ontvangen ten behoeve van de WAK.

 

Overige

Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een resultaat geven.

 

 

 

€ 16

 

 

€ 4

 

 

€ 8

 

Taakveld Musea

Restauratie beelden stadhuis Veere

Het project restauratie stadhuisbeelden is nog niet afgerond. Daarom een bedrag van € 9.127 overboeken naar 2019, dit bedrag is nog niet beschikt over de reserve.

 

Landschapsvisie

Een bedrag van € 15.000 is niet benut in 2018. Voor hetzelfde bedrag is ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit over te boeken naar 2019.

 

Overige

Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een resultaat geven.

 

 

 

€ 9

 

 

€ 15

 

 

€ 4

 

Taakveld cultureel erfgoed

Grote Kerk Veere

Werkbudget Grote Kerk € 21.500. Voorstel om € 21.500 uit resultaat te bestemmen hiervoor.

 

Subsidieregeling waardevolle panden

Er is een overschot van € 16.000 in 2018. Voor een bedrag van € 16.000 hebben we ook niet over de reserve beschikt. Aangezien het een doorlopend project is stellen we voor om dit bedrag over te boeken naar 2019.

 

Restauratie Zeemuren Veere

Door een latere start van de restauratie van de Zeemuren in Veere is een bedrag van € 19.000 niet benut in 2018. Voor een bedrag van € 19.000 hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.

 

Vertraging in projecten

Er is vertraging opgelopen bij de opzet van het duurzaamheidsproject Rijksmonumenten € 25.000, de opzet van een erfgoednota € 5.000 en de opzet van een structuurvisie cultuurhistorie € 10.000. Voor een bedrag van € 40.000 hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.

 

Verzelfstandiging monumenten

De verzelfstandiging monumenten nemen we op in de cultuurnota. Voorstel is om het budget van € 25.000 hiervoor te bestemmen in 2019. In 2018 is dit bedrag niet beschikt over de reserve.

 

Monumenten

Dit betreft een verschil op de doorbelastingen vanuit het interne product gebouwenbeheer. Budgetten voor het verduurzamen van gebouwen zijn niet benut en het voorstel is deze over te boeken naar 2019.

 

Overige

Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een resultaat geven.

 

 

 

€ 22

 

 

€ 16

 

 

€ 19

 

 

€ 40

 

 

€ 25

 

 

€ 41

 

 

€ 13

 

Taakveld media

Er zijn een aantal posten met kleine afwijkingen die resulteren in een overschot van € 3.000.

 

 

€ 3

 

Taakveld openbaar groen en (openlucht) recreatie

Nog niet afgeronde werkzaamheden

In totaal is een bedrag van € 192.000 nog niet besteed in 2018, omdat een belangrijk deel werkzaamheden betreft die dit najaar zijn gestart en nog doorlopen in 2019. Deze werkzaamheden zijn:

 

Verbeteren en onderhouden diverse routenetwerken

Er is nog een restant budget van € 10.000, dit is onder andere bedoeld voor het verbeteren van de ruiterpaden. Dit project is nog niet afgerond. Een budget van € 10.000 overboeken naar 2019.

 

Onderhoud duingebiedvoorzieningen

Er is nog een restantbudget van € 140.000, de uitvoering van deze werkzaamheden loopt door in 2019. Het budget zetten we onder andere in voor het verbeteren van duinwandelpaden in de zuidwestelijke duingebieden. Een budget van €140.000 boeken we over naar 2019.

 

Verfraaien dorpsentrees

Er is nog een restantbudget van € 8.500. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Het restantbudget van € 8.500 overboeken naar 2019. Voor eenzelfde bedrag hebben we niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019. 

 

Onderhoud sloten

Het onderhoud aan de sloten is nog niet allemaal uitgevoerd. Een deel voeren we pas uit in 2019. Daarom een bedrag van € 20.000 overboeken naar 2019.

 

Overige openluchtrecreatie 

Het project 3D Veere is nog niet helemaal afgerond. De laatste fase is nog in afronding. Daarom een bedrag van € 5.920 overboeken. Voor eenzelfde bedrag hebben we niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.

 

Stranden en duinovergangen

Het innovatieproject strandovergang 2.0 loopt nog. Er is nog een budget nodig van € 8.196 voor de uitwerking. Dit bedrag overboeken naar 2019.

 

Overige nog niet bestede budgetten

Verder zijn er een aantal budgetten om andere redenen nog niet besteed: 

 

Samenwerking Duinen en Strand

Er is nog een restantbudget € 30.000 om de samenwerking met het waterschap en Vlissingen van de grond te krijgen. Dit proces verliep moeizamer dan verwacht. Het bedrag is daarom nog niet uitgegeven en nog niet beschikt over de reserve.

 

Vervanging en onderhoud speeltoestellen

De speeltoestellen zijn nog niet vervangen omdat er eerst een speelruimteplan is gemaakt. Daarom is ook groot onderhoud uitgesteld. Uit het plan blijkt nu al dat het huidig vervangingsbudget te laag is. Daarom het restantbudget van € 43.000 overboeken naar 2019. Voor een bedrag van € 21.000 hebben we niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019. Daarnaast een bedrag van € 22.000 bestemmen van het resultaat.

 

Onrechtmatig grondgebruik

Het project loopt minder voorspoedig dan geraamd en loopt nog door. Het restant budget project onrechtmatig grondgebruik van € 31.000 daarom overboeken. Voor eenzelfde bedrag hebben we niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.

 

Incidentele meevallers/tegenvallers

Daarnaast zijn er een aantal incidentele meevallers:

 

Stranden en duinovergangen

Het waterschap heeft een bijdrage gedaan voor het onderhoud van duinen en stranden, deze bijdrage was hoger dan voorzien. Daarnaast heeft de SSV minder in rekening gebracht dan geraamd voor de uitbreiding van de strandbewaking. 

 

Toeristische projecten

Er is € 17.000 minder aangevraagd voor toeristische projecten. 

 

Groot onderhoud vakantiepark De Ruiser

Er is een overschrijding op het budget van € 23.000. Hiervan wordt € 15.000 veroorzaakt door meerkosten op de werkzaamheden en € 8.000 door minder opbrengsten uit grondverkoop. 

 

Overige

Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een resultaat geven.

 

 

 

 

 

€ 10

 

 

€ 140

 

 

€ 9

 

 

€ 20

 

 

€ 6

 

 

€ 8

 

 

 

 

 

€ 30

 

 

€ 43

 

 

€ 31

 

 

 

 

 

€ 25

 

 

€ 17

 

 

-€ 23

 

 

-€ 5

Prioriteiten

Bedragen x € 1.000

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting
Vervangen aanschijnverlichting monumenten, molens en torens I 73 0 Doorlopend project.
Uitvoeren rapport "De kust is breder dan het strand" opwaarderen kustparkeerterreinen I 350 312 Afgerond.
Uitvoering Visie Domburg: verplaatsing trapveld en skatebaan I 47 0 Loopt door in 2019.
Renovatie voetbalveld I 60 0 Renovatie was nog niet nodig.
Zonnepanelen openbare toiletten I 30 28 Afgerond.
Zonnepanelen Couburg I 83 55 Doorlopend project.
Brandmeldinstallatie Couburg I 14 14 Afgerond.
Uitvoering aanpak "groene" buitensport E 15 0 Budget overboeken naar 2019.
Project "Meer doen met ons cultureel erfgoed" E 25 0 Budget overboeken naar 2019.
Cultuurhistorie - wederopbouw in kaart brengen E 10 0 Budget overboeken naar 2019.
Verduurzaming rijksmonumenten en waardevolle panden E 15 0 Budget overboeken naar 2019.
Uitvoering landschapsvisie E 5 1 Budget overboeken naar 2019.
Restauratie vestingsmuren Veere E 20 1 Budget overboeken naar 2019.
I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud