Uitgaven

29,51%

€ -24.457

x € 1.000
29,51% Complete

Inkomsten

13,31%

€ 11.197

x € 1.000
13,31% Complete

Saldo

1057,08%

€ -13.260

x € 1.000

6. Sociaal Domein

Uitgaven

29,51%

€ -24.457

x € 1.000
29,51% Complete

Inkomsten

13,31%

€ 11.197

x € 1.000
13,31% Complete

Saldo

1057,08%

€ -13.260

x € 1.000
Inhoud

Alle inwoners doen mee in de samenleving. We stimuleren inwoners om de eigen kracht en hun sociale netwerk te benutten. Basisvoorzieningen en activiteiten dragen er aan bij dat inwoners zelfredzaam zijn en dat mensen elkaar kunnen helpen. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol. Voor degene die zorg en ondersteuning nodig hebben is Porthos de toegang op Walcheren. Voor werk en inkomen is Orionis Walcheren de toegang. Porthos en Orionis werken nauw samen om: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur in te vullen. Met zorgaanbieders sluiten we contracten af voor passende maatwerkproducten.

D.6.01 Veerse inwoners doen actief en zo lang mogelijk mee in de samenleving.

“Meer samenleving en een andere overheid” is een ambitie/doelstelling uit het coalitieprogramma en past bij de landelijke ontwikkeling richting een participatiesamenleving.
Inwoners zien de behoeften om hen heen en helpen elkaar. Deze ontwikkeling vraagt ook een andere rol van de gemeente. De gemeente haalt initiatieven op, stimuleert en ondersteunt waar nodig.
Basisvoorzieningen en activiteiten in de kernen dragen eraan bij dat inwoners zelfredzaam zijn en dat mensen elkaar kunnen helpen. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol. Onze Welzijnsstichting speelt hierin een cruciale rol.

O

Door subsidiering en het maken van afspraken met o.a. scholen, GGD, Welzijn Veere, Vluchtelingenwerk, Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) zorgen we voor versterking van preventieve voorzieningen. Daarnaast hebben wij afspraken gemaakt over versterking van de samenwerking met o.a. Welzijn Veere en MWW in de ondersteuning van kwetsbare inwoners. Wij onderzoeken met o.a. Welzijn Veere hoe kwetsbare inwoners zo veel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. Via subsidievertrekking vanuit het Leefbaarheidsfonds ondersteunen wij maatschappelijke initiatieven. Deze ambitie vergt daarnaast nog verdere ontwikkeling en aanpak op diverse terreinen. 

D.6.02 In 2018 vinden inwoners snel en makkelijk toegang tot zorg en ondersteuning.

Porthos is de toegang voor de zorg die via de gemeente loopt (Wmo en Jeugd). Orionis is de toegang voor werk en inkomen.
Het is belangrijk dat onze inwoners goed en snel geholpen worden en dat deze organisaties daarvoor ook goed samenwerken.

G

Ook in 2018 kregen inwoners die dat nodig hadden via Porthos zorg en ondersteuning vanuit Wmo en Jeugdwet. Uit het clientervaringsonderzoek uit 2018 (over het jaar 2017) bleek dat gemiddeld 75 procent van de respondenten tevreden was over de dienstverlening door de toegang.

D.6.03 Kwetsbare inwoners krijgen passende zorg en ondersteuning

Inwoners vinden zelfstandig of binnen hun eigen netwerk een oplossing en maken gebruik van algemene voorzieningen. Als dit niet lukt verstrekken Orionis en Porthos maatwerkvoorzieningen. Er zijn afspraken met zorgaanbieders over de levering van deze maatwerkvoorzieningen. De behoefte van de Veerse inwoner is hierbij leidend (Veers Kompas).

G

Als inwoners niet zelfstandig of binnen hun eigen netwerk een oplossing konden vinden, konden zij een beroep doen op zorg vanuit Wmo of Jeugdwet. Ruim 1600 inwoners kregen in 2018 één of meerdere zorgvoorzieningen vanuit Wmo of Jeugdwet. Over de levering van deze voorzieningen maakten we afspraken met zorgaanbieders.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Sociaal domein 17 Banen per 1.000 inw 15-64jr LISA 2017 544,4 631,8 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.
Sociaal domein 18 Jongeren met een delict voor rechter % Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 2015 0,93 1,3 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Sociaal domein 19 Kindern in een uitkeringsgezin % Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 2015 2,51 5,02 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Sociaal domein 20 Netto arbeidsparticipatie % CBS - Arbeidsdeelname 2017 65,7 65,5 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
Sociaal domein 21 Werkloze jongeren % Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 2015 0,57 1,56 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
Sociaal domein 22 Personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inw 18jr eo CBS - Participatie Wet 1e helft 2018 13 29,3 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.
Sociaal domein 23 Lopende reïntegratievoorzieningen per 1.000 inw 15-74jr CBS - Participatie Wet 1e helft 2018 4,9 25,7 Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
Sociaal domein 24 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS - Beleidsinformatie Jeugd 1e helft 2018 6,6 9,3 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
Sociaal domein 25 Jongeren met jeugdbescherming % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 1e helft 2018 0,7 1,2 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Sociaal domein 26 Jongeren met jeugdreclassering % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 1e helft 2018 0,4 0,4 Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
Sociaal domein 27 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inw CBS - Monitor Sociaal Domein WMO 1e helft 2018 nb 57 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Realisatie 2018 Resultaat
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.141 2.996 2.693 -303
6.2 Wijkteams 4.437 8.674 8.594 -80
6.3 Inkomensregelingen 3.392 4.530 4.611 82
6.4 Begeleide participatie 1.292 1.338 1.380 42
6.5 Arbeidsparticipatie 10 10 10 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 371 443 349 -94
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.480 3.364 3.360 -4
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.198 3.112 3.396 283
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 8 8 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 57 59 56 -3
Totaal Lasten 18.380 24.534 24.457 -77
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 115 120 125 5
6.2 Wijkteams 4.063 7.785 7.802 17
6.3 Inkomensregelingen 1.944 2.921 2.961 40
6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 4 4 4 1
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 230 325 304 -21
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0
Totaal Baten 6.355 11.155 11.197 42

Financiële analyse

 

Resultaat

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie

Het positieve saldo van dit taakveld wordt grotendeels veroorzaakt door incidentele “overschotten” op de budgetten van Asielzoekers, WMO algemeen, sociale infrastructuur en preventie Jeugd. Een deel van dit overschot wordt doorgezet voor inzet in 2019. Voor het budget van asielzoekers zal er in 2019 een gevolg gegeven worden aan een plan van aanpak op het gebied van werk, inkomen, wonen en taal voor statushouders. Op de budgetten WMO Algemeen en preventie Jeugd zien we de overschotten met name op de budgetten voor preventieve taken. Kosten zijn gestegen t.o.v. voorgaande jaren maar zijn lager dan de geraamde budgetten. Het budget sociale infrastructuur geeft een overschot wat ontstaat op de inhuur van personeel voor het Maatschappelijk Vastgoed. Dit zal de komende jaren ingezet worden voor werkzaamheden hieraan.

 

€ 308Taakveld Wijkteams

Dit wordt o.a. veroorzaakt door: Een positief saldo voor Veere op de Business Case Porthos 2018 van € 16.000. Daarnaast wordt er een bedrag van € 42.000 gereserveerd voor uitgaven bij Porthos in 2019. Het resterende saldo op dit programma is de vergoeding voor Veere voor kosten t.b.v. Porthos die op andere programma’s verantwoord zijn.

 

€ 97

Taakveld inkomensregeling 

Het saldo wordt o.a. veroorzaakt door extra bijdragen aan Orionis bij Jaarrekening 2018 t.o.v. de geraamde bedragen bij ons in de begroting.

 

-€41

Taakveld begeleide participatie

Naast enkele administratieve mutaties (Rijksvergoeding die op een andere taakveld verantwoord worden) wordt het saldo hoofdzakelijk veroorzaakt door kosten voor beschut werk welke in 2018 verder is uitgebreid.

 

-€ 42

Taakveld Maatwerkvoorzieningen

In de begroting voor 2018 hielden we rekening met een forse kostenstijging voor de levering van Wmo hulpmiddelen ten opzichte van 2017. Dit, als gevolg van indexering van bestaande contractprijzen. Ondanks deze stijging van de prijzen, is de kostenstijging lager dan we dachten, waardoor er een positief saldo is. De reden hiervan is dat het aantal voorzieningen (bijvoorbeeld rolstoelen) in het tweede half jaar terugliep ten opzichte van het eerste half jaar.  Een andere oorzaak is de post woningaanpassingen. Twee dure woningaanpassingen (beide ruim € 50.000) schuiven door naar 2019, waardoor deze op het budget van dat jaar drukken in plaats van 2018.

 

€ 94


Taakveld Maatwerk 18+

Binnen dit taakveld zijn o.a. de Zorg in Natura producten opgenomen vanuit de WMO. (Begeleiding, Dagbesteding, Huishoudelijke Hulp en Huishoudelijke Zorg) Het aantal klanten is in 2018 ten opzichte van voorgaande jaren gestegen maar ook de kosten per klant zien we stijgen. Kostenstijgingen t.o.v. vorige jaren zijn in de laatste bestuur rapportage opgehoogd in de begroting. Hierdoor zien we bij de jaarrekening geen buitensporige afwijking t.o.v. de begroting.

 

-€ 17

Taakveld Maatwerk 18-

Binnen dit taakveld worden de kosten voor Jeugdzorg opgenomen. De kosten voor Zorg in Natura die via de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) vormen de grootste oorzaak voor het “te kort” op dit taakveld. De eindrapportage 2018 van de IJZ laat ten opzichte van het 3e kwartaal 2018 een stijging in kosten zien van bijna € 1.000.000. In de begroting was reeds rekening gehouden met een kostenstijging. Het resterende verschil bedraagt het saldo op dit taakveld.

 

-€283

Taakveld Geëscaleerde zorg 18-

Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen die een resultaat geven.

 

€ 3

Prioriteiten

Bedragen x € 1.000

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting
Aanpassingen toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen I 150 37 Doorlopend project.
Uitvoering nota volksgezondheid (vitale revolutie) S 10 10 Budget gerealiseerd in 2018.
Realiseren duurzaam maatschappelijk vastgoed S p.m.
Organisaties laten aansluiten bij het sociaal domein S 30 0 Budget is afgeraamd bij marap 2018
Versterken slagkracht Stichting Welzijn Veere S 62 62 Budget gerealiseerd in 2018.
Versterken preventie jeugd S 30 18 Budget deels benut door opstart.
Extra bijdrage Maatschappelijk Werk Walcheren S 55 55 Budget gerealiseerd in 2018.
Begeleiding vluchtelingen/statushouders E 30 0 Budget niet benodigd.
Uitvoeringsagenda Wonen en Zorg E 25 25 Budget gerealiseerd in 2018.
Living lab Zoutelande/IKC E 10 0 Budget niet benodigd.
Maatschappelijk vastgoed (begroting 2016) E 75 72 Doorlopend project.
Maatschappelijk vastgoed (begroting 2017) E 70 0 Doorlopend project.
Verklaringen omtrent Gedrag vrijwilligers E 9 9 Budget gerealiseerd in 2018.
I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud