Uitgaven

8,3%

€ -6.881

x € 1.000
8,3% Complete

Inkomsten

7,29%

€ 6.135

x € 1.000
7,29% Complete

Saldo

59,49%

€ -746

x € 1.000

7. Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

8,3%

€ -6.881

x € 1.000
8,3% Complete

Inkomsten

7,29%

€ 6.135

x € 1.000
7,29% Complete

Saldo

59,49%

€ -746

x € 1.000
Inhoud

Wij bevorderen en beschermen de gezondheid van onze inwoners (en gasten) om een gezonde en vitale samenleving te realiseren. Wij willen gezondheidsproblemen voorkomen en werken daarvoor samen met andere organisaties zoals het onderwijs en welzijn. Een groot deel van de (wettelijke) taken uit de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) voert de GGD Zeeland uit.

We dragen zorg voor een schone, gezonde en duurzame leefomgeving. Daarvoor gaan we afval en afvalwater afvoeren en verwerken. We zorgen dat de hoeveelheid afval en afvalwater afneemt en reststoffen hergebruikt worden. We zorgen ervoor dat er op een milieuverantwoorde wijze wordt begraven.

D.7.01 In 2018 willen we minder huishoudelijk restafval en meer bruikbare reststromen

We houden ons daarbij aan de visie van het programma “Van Afval Naar Grondstof” (VANG). Een beter afvalscheiding draagt bij aan een duurzaam milieu. Bruikbare afvalstromen leveren geld op.

G

Het afval is ingezameld. In 2018 zijn we gestart met diverse pilots. Daarin onderzoeken we wat voor de gemeente Veere de beste methode is om de VANG-doelstellingen invulling te geven.

D.7.02 Afval in de gemeente verwerken we effectief en efficiënt via de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ).

Wij zijn met alle Zeeuwse gemeenten deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling OLAZ. Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -verwerking. Zie paragraaf verbonden partijen.

G

De binnen de gemeenten vrijkomende huishoudelijk afvalstromen zijn door het OLAZ afgezet bij contractpartijen voor verwerking. De kosten voor verwijdering en verwerking zijn door OLAZ bij de gemeenten in rekening gebracht.

D.7.03 In 2018 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar.

Dit doel is gebaseerd op de “ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen gemeente Veere 2014-2024”.

G

Uit het beheerplan bleek dat we op twee locaties op termijn onvoldoende begraafruimte hebben; dat zijn Domburg en Koudekerke. We zijn gestart met de realisatie van de uitbreiding en de ophoging. In Oostkapelle hebben we dit jaar de inrichting iets aangepast waarmee we de capaciteit op een eenvoudige manier vergroten. Nu voldoen we in alle kernen aan het gestelde doel.

D.7.04 Ons riolerings- en waterbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.

In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP) staan de afspraken over het niveau van onderhoud en beheer. De maatregel bij deze doelstelling is een extra maatregel naast de maatregelen die in het plan staan.

In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u meer lezen over het GRP. U vindt hier informatie over;

- de actualiteit van het GRP

- het niveau van onderhoud

- de uitvoeringsmaatregelen

- de ontwikkelingen

- het beschikbare budget.

G

Het vGRP heeft in grote lijnen voorzien in de behoefte. We zien wel dat de riolering steeds meer onder druk komt te staan door extreme neerslag. Maatregelen die hiervoor noodzakelijk zijn kosten vaak veel geld. We koppelen waar mogelijk mee met grote herinrichtingsprojecten. Het budget is vooralsnog toereikend geweest, maar door stijgende bouwkosten en verouderde riolering blijft dit niet zo.

Het niveau van onderhoud is voldoende, maar door het verkrijgen van nieuwe inspectieresultaten zien we dat aan veel oude riolering onderhoud nodig is.

Elke kern hebben we getoetst aan de norm (bui08) en hieruit blijkt dat we met kleine aanpassingen veel overlastlocaties oplossen. Er is in de afgelopen planperiode slechts op enkele locaties wateroverlast opgetreden. Deze locaties zijn inmiddels grotendeels aangepakt.

D.7.05 Jongeren groeien veilig en gezond op in Veere en meer inwoners blijven langer gezond.

De gemeenschappelijke regeling GGD voert verplichte taken uit op gebied van de Wet Publieke Gezondheid. Wij hebben daarnaast een lokaal uitvoeringsprogramma met de volgende speerpunten:

  • Afname alcoholgebruik onder jongeren
  • Voorkomen eenzaamheid en depressie
  • Voorkomen overgewicht

    Eens in de vier jaar monitoren wij de gezondheid van onze inwoners aan de hand van de Gezondheidsmonitor van de GGD.

G

In 2018 is de Walcherse Kadernota Samenwerken voor Gezondheid 2018-2021 door uw raad vastgesteld.

De speerpunten betreffen preventie van: overgewicht, alcohol-/ middelen gebruik en eenzaamheid, angst en depressie.

Wij zijn gestart met het opstellen van een lokaal uitvoeringsplan met SMART-doelen en concrete activiteiten. Dit plan wordt in 2019 aan u voorgelegd.

Om de algemene gezondheid te bevorderen is in 2018 gestart met een kook-event op 1 basisschool en het bieden van gratis schoolfruit op 5 basisscholen. Daarbij geeft de organisatie voorlichting over gezonde voeding.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Volksgezondheid en milieu 28 Omvang huishoudelijk afval kg per inwoner CBS - Statistiek Huishoudelijk afval 2017 172 230 De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)
Volksgezondheid en milieu 29 Hernieuwbare elektriciteit % Rijkswaterstaat Klimaatmonitor 2017 68,3 27,8 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Realisatie 2018 Resultaat
Lasten
7.1 Volksgezondheid 824 817 816 -1
7.2 Riolering 1.676 1.665 1.754 89
7.3 Afval 2.743 2.926 2.926 0
7.4 Milieubeheer 1.060 1.095 991 -104
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 414 409 394 -15
Totaal Lasten 6.718 6.912 6.881 -31
Baten
7.1 Volksgezondheid 1 1 14 12
7.2 Riolering 2.096 2.075 2.164 89
7.3 Afval 3.258 3.452 3.510 59
7.4 Milieubeheer 0 11 11 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 431 473 435 -37
Totaal Baten 5.786 6.012 6.135 123

Financiële analyse

 

Resultaat

Taakveld volksgezondheid

Er zijn diverse posten met kleine afwijkingen en doorbelastingen die een resultaat geven van € 13.000.

 

 

€ 13

 

Taakveld riolering

Er zijn enkele posten met kleine afwijkingen die een resultaat geven van € 1.000.

 

 

€ 1

 

Taakveld afval

Er zijn diverse meevallers op het taakveld afval.

 

Opbrengst vergoeding kunststof verpakkingen

We ontvangen per saldo € 36.000 meer dan geraamd. Dit komt omdat voorraden uit voorgaande jaren afgelopen jaar zijn afgezet.  

 

Inzamelen van glas

Er is € 14.000 meer ontvangen dan geraamd.

 

Opbrengst afvalstoffenheffing

Er is € 22.000 meer geheven dan geraamd.

 

Voorlichting afvalpilots

We hebben € 21.000 van het budget voor voorlichting over afvalpilots niet besteed in 2018. Voorstel is om dit toe te voegen aan de voorziening en in 2019 te benutten.

 

Overige

Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een resultaat geven.

 

Voorziening

Een gedeelte van bovenstaande afwijkingen was voorzien tijdens de bestuursrapportage. Een gedeelte van € 41.500 niet. Dit bedrag onttrekken we nu minder uit de voorziening dan geraamd.

 

Resultaat

Door bovenstaande afwijkingen is er een resultaat ontstaan van € 58.000 op het taakveld afval. Dit resultaat is het gevolg van de extracomptabele toerekening van btw voor de onderbouwing van de tarieven. Deze is niet geraamd bij de bestuursrapportage en valt hierdoor in het jaarrekeningresultaat.

 

 

 

 

 

€ 36

 

 

€ 14

 

 

€ 22

 

 

€ 21

 

 

€ 7

 

 

-€ 42

 

  

Taakveld milieubeheer

Bodembeheer

Op het gebied van bodembeheer is er een bedrag van € 23.000 niet benut in 2018. Een bedrag van € 10.000 heeft betrekking op de basisregistratie ondergrond en € 13.000 voor de aanschaf van software bodembeheer. Voor een bedrag van € 23.000 hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.

 

Asbestverwijdering

Het project asbestverwijdering van het dak loopt nog door in 2019. Het niet benutte budget in 2018 van € 11.000 is eveneens niet beschikt uit de reserve. Voorstel is om dit budget over te boeken naar 2019.

 

RUD

We hebben € 11.000 lagere uitgaven aan de GR RUD door minder gebruik van de strippenkaart. Dit bedrag valt in het resultaat.

 

Duurzaamheidsplan

We hebben € 53.000 lagere uitgaven voor het duurzaamheidsplan in 2018, de projecten lopen door in 2019. Voor een bedrag van € 53.000 hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.

 

Overig

Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een resultaat geven.

 

 

 

€ 23

 

 

€ 11

 

 

€ 11

 

 

€ 53

 

 

€ 6

 

Taakveld begraafplaatsen en crematoria

Lagere opbrengsten lijkbezorgingsrechten

In 2018 zijn er minder begravingen uitgevoerd op gemeentelijke begraafplaatsen dan geraamd. Daarnaast zijn er door capaciteitsproblemen minder opbrengsten ontvangen uit de verlenging van grafrechten dan geraamd.

 

Lagere kosten 

De kosten vallen onder andere omdat er minder is begraven € 12.000 lager uit. 

 

 

 

-€ 34

 

 

€ 12

 

Prioriteiten

Bedragen x € 1.000

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting
Vervangen hoofdrioolgemalen I 109 109 Afgerond
Vrijval riolering I 699 522 Doorlopend project
Vervangen drainage I 64 42 Doorlopend project
Grondwatervoorzieningen it-riool I 29 7 Doorlopend project
Grondwatervoorzieningen overige maatregelen I 21 0 Doorlopend project
Verwerking huishoudelijk afval - In Olaz verband wordt brandbaar restafval opnieuw aanbesteed I p.m.
Uitvoeren afvalbeleidsplan, behalen VANG doelstellingen S p.m.
Inzameling verpakkingen - vergoeding Nedvang wordt lager S 2 2 Budget gerealiseerd in 2018.
Inzameling huishoudelijk afval - Overname ZRD zorgt voor extra indirecte kosten S 31 31 Budget gerealiseerd in 2018.
RUD p*q S 37 37 Budget gerealiseerd in 2018.
RUD, begroting 2018-2021 S 4 4 Budget gerealiseerd in 2018.
Duurzaamheid E 300 259 Budget overboeken naar 2019.
Basisregistratie Ondergrond E 10 0 Budget overboeken naar 2019.
Bijdrage subsidieregeling asbest E 10 10 Budget gerealiseerd in 2018.
I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud