Uitgaven

16,38%

€ -13.574

x € 1.000
16,38% Complete

Inkomsten

15,83%

€ 13.318

x € 1.000
15,83% Complete

Saldo

20,41%

€ -256

x € 1.000

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Uitgaven

16,38%

€ -13.574

x € 1.000
16,38% Complete

Inkomsten

15,83%

€ 13.318

x € 1.000
15,83% Complete

Saldo

20,41%

€ -256

x € 1.000
Inhoud

De ruimtelijke ontwikkeling van Veere stoelt in de komende jaren vooral op twee pijlers: herstructurering en het versterken van onze concurrentiepositie. Nieuwbouw vindt vooral plaats waar oude situaties verdwijnen. Kwaliteitsverbetering, innovatie en duurzaamheid zijn de belangrijkste uitgangspunten voor ontwikkelingen. Veere kan de concurrentie aan met omliggende gemeenten, in de regio én daarbuiten op het gebied van wonen, toerisme en leefbaarheid.  

D.8.01 Vanaf 2019 is er een betere verbinding tussen Vrouwenpolder en het recreatiegebied Park Fort den Haak

Op basis van het Masterplan en het bestemmingsplan werken we aan een kwalitatieve ontwikkeling van het Fort den Haakweg-gebied. Daarmee verbeteren we de verbinding tussen de woonkern en het recreatiegebied Park Fort den Haak.

G

Het "Masterplan Park Fort den Haak" is in uitvoering. Zo is de uitbreiding van hotel "Duinoord" gerealiseerd en opgeleverd en is de bouw van het nieuwe receptiecomplex van Breezand Vakanties gestart. De vergunningen voor de overige initiatieven zijn in voorbreiding of al verleend. Verder wijzigden we het bestemmingsplan voor 2 nieuw particuliere (permanten) woningen in het lint van de Fort den Haakweg. Daarmee wordt de verbinding tussen Vrouwenpolder en het recreatiegebied steeds meer zichtbaar.

D.8.02 Het centrum van Vrouwenpolder is in 2018 opgewaardeerd.

Onderdeel van het Dorpsplan Vrouwenpolder is het opwaarderen van het centrum. Dit is het gebied achter de Dorpsdijk rondom de Monnikendijk. Het Dorpsplan Vrouwenpolder noemt dit gebied de groene kamer. Er zijn op dit moment een aantal concrete initiatieven. Wij zijn hiervoor afhankelijk van initiatieven van ondernemers. Samen met deze ondernemers werken we aan de opwaardering van het centrum. Zodra de initiatieven zijn gerealiseerd, is het de opwaardering van het centrum afgerond.

O

Een eerste aanzet voor een stedenbouwkundige visie (beeldkwaliteitsplan) op de invulling van de open stukken op de Dorpsdijk en de erachter gelegen 'groene kamer' (Dorpsplan) is gemaakt. Enerzijds om de eigenaren van de grond aan de Dorpsdijk concrete handvatten voor een invulling te geven, anderzijds om de verbindingen tussen het levendige centrum, de nieuwe supermarkt en de achterblijvende supermarktlocatie in stand te houden of te versterken. Een uitdaging ligt in de gronden tussen de gebouwen in: de kloostergronden en de kerk. Hoe wordt dit een onderdeel van een levendig dorpshart?

Concrete initiatieven voor een invulling van de open gaten in de bebouwing langs de Dorpsdijk zijn er nog niet, maar gesprekken zijn gevoerd.

De verplaatsing en nieuwbouw van de supermarkt krijgt gestalte in de vorm van een locatiebesluit.

Gezien het bovenstaande is in overleg met de stedenbouwkundige besloten de visie even 'on hold' te zetten, in afwachting van belangrijke besluiten, waaronder die over de verplaatsing van de supermarkt.

D.8.03 De kwaliteit van de fysieke leefomgeving is in 2018 beter.

De randvoorwaarden voor een kwalitatieve fysieke leefomgeving gaan bijvoorbeeld over: stedenbouwkundige aspecten als situering van de bebouwing en massa (hoogte, breedte en diepte) en bouwvolumen, programmatische zoals woningdifferentiatie,  parkeren, verkeer en vervoer, de inrichting van de openbare ruimte, technische milieuaspecten, duurzaamheid, welzijnsaspecten en financieel economische aspecten.

G

Naast onderstaande maatregelen werkten we in 2018 opnieuw (mee) aan vele plannen en initiatieven. De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is (z)onder meer zichtbaar in Zoutelande en Domburg. Minder zichtbaar maar erg belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving is de totstandkoming van het beleid voor Donker, de afspraken over de herstructurering en revitalisering van bedrijventerreinen, de voorbereiding van de bouwplannen voor Park Fort den Haak, het onderzoek naar de balans tussen leefbaarheid en toerisme, de kaders voor de recreatieve verhuur van kamers.   

D.8.04 Domburg is een heilzame woonplaats en badplaats met allure.

De Visie Domburg beschrijft de ambitie voor Domburg: een heilzame woonplaats en badplaats met allure! Alle ontwikkelingen dragen bij aan deze ambitie. De missie hierbij is: verbeteren, niet veranderen.

O

In 2018 organiseerden wij het ESPA-congres. Domburg verwelkomde de internationale smaakmakers op het gebied van wellness. In de praktijk zijn we in de tweede helft van 2018 zoekende. Op welke wijze willen we de badstatus invullen? En wat moeten we doen zodat de ondernemers in Domburg de badstatus omarmen? Aan het einde van 2018 geeft Impuls Zeeland een nieuwe impuls en gaat weer met een groep ondernemers om de tafel. Wij haken weer aan in 2019. Voor wat betreft de ruimtelijke ontwikkelingen in Domburg in 2018: we leverden een opnieuw ingerichte boulevard op en we startten met de herinrichting van het Groentje. Op niveau en met allure.

D.8.05 In 2018 is Veere aantrekkelijker voor wonen, werken en recreatie.

Het project Veelzijdig Veere werken we uit volgens de toekomstvisie en de uitwerkingsrapporten zoals "Handboek openbare ruimte historische stadskern" (april 2013), het ambitiescenario “Locatieontwikkeling, de plek centraal” voor het jachthavengebied Oostwatering (oktober 2013) en het “Beeldkwaliteitsplan Oranjeplein” (oktober 2015). Dit doen we samen met onze stakeholders, zoals de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), de Monumentencommissie, de Stadsraad Veere en de Stichting Veere.

G

D.8.07 Het gemeentelijk programma Omgevingswet draagt bij aan verbetering van de fysieke leefomgeving.

De Rijksoverheid bereidt een nieuwe wet voor: De Omgevingswet. Deze nieuwe wet combineert alle wetgeving die gaat over de fysieke leefomgeving. De gevolgen voor de gemeentelijke organisatie zijn groot. De wet vraagt om een koerswijziging, nieuwe werkwijzen en een andere houding. De inwerkingtreding wordt uitgesteld, naar verwachting tot 2021. In de loop van het project passeren meerdere malen raadsvoorstellen ter besluitvorming. De nieuwe koers moet bijdragen aan een verbetering van de leefomgeving waarin het goed wonen en werken is.

G

In de voorbereiding naar de nieuwe Omgevingswet werkten we in divers samengestelde werkgroepen aan verschillende opdrachten. Op deze manier worden medewerkers vanaf het eerste moment betrokken bij de komende veranderingen. Dit heeft een positieve uitwerking op de kwaliteit.

D.8.08 In 2018 blijft ons erfgoed “behouden door ontwikkeling”

Het historisch karakter van onze gemeente is van grote waarde voor de samenleving. Bijvoorbeeld voor de economie, het toerisme en de ontplooiing van onze identiteit en de sociale verbinding met Walcheren.

We geven waardevolle panden en gronden een cultuurhistorische bestemming in het bestemmingsplan en in verordeningen. Dit doen we op grond van de structuurvisie cultuurhistorisch erfgoed. Hierin is “behoud door ontwikkeling” als ambitie aangegeven. Zie ook “Meer doen met ons cultureel erfgoed” in het programma Sport, Cultuur en Recreatie.

G

De bestemmingsplannen van 2018 bevatten geen waardevolle panden in de zin van de Structuurvisie cultuurhistorisch erfgoed.

D.8.09 In 2018 werken we toe naar nieuwe multifunctionele accommodaties (mfa’s) in Oostkapelle, Westkapelle, Aagtekerke en Serooskerke zodat deze in 2021 gebruiksklaar zijn.

Deze multifunctionele accommodaties (mfa’s) sluiten aan bij de behoefte van onze inwoners. De mfa’s zijn toekomstproof en duurzaam. We sluiten zoveel mogelijk aan de bij de Integraal Kindcentrum gedachte. We werken integraal. We maken per kern de totale kosten inzichtelijk, boven op het functioneel programma van eisen. Beheerkosten brengen we vooraf in beeld. We werken nauw samen met onze partners, toekomstige gebruikers en inwoners.

O

Wij werkten in 2018 nauw samen met onze partners uit de kernen van fase 1. Dit zijn Aagtekerke, Serooskerke, Westkapelle en Oostkapelle. Voor deze kernen organiseerden wij in 2018 diverse bijeenkomsten voor toekomstige gebruikers en inwoners. In 2018 zijn wensen voor IKC's verkend, in beeld gebracht en uitgewerkt in programma's van wensen en/of eisen. De totale kosten van de projecten fase 1 brachten wij in beeld. De beheerkosten maken onderdeel uit van de jaarlijkse lasten. Die brachten wij in het najaar van 2018 in beeld. Omdat de totale benodigde jaarlijkse lasten niet toereikend zijn voor de realisatie van de totale uitvoeringsagenda besloten wij de projecten stil te leggen. Er is een impasse in de uitvoering ontstaan. Eind 2018 informeerden wij u en de stakeholders van de kernen uit fase 1 dat keuzes maken onvermijdelijk is.

D.8.10 We verbruiken minder energie en de energie die we verbruiken is meer duurzaam dan in 2017 en daarvoor.

In 2030 is de gemeentelijke organisatie energieneutraal en in 2050 of liever: 2045, is de gemeente Veere energieneutraal. Daar werken we aan op 12 routes die zijn beschreven in het Duurzaamheidsplan 2017.

G

Voor de data zijn we afhankelijk van de landelijke klimaatmonitor. Deze is voor 2018 is nog niet beschikbaar zoals we meedeelden tijdens de algemene commissie in december 2018.

We lieten toen zien dat er een stijging is van het vermogen geregistreerde PV-panelen (in 2016 - 5673 kW naar 2017 - 8673 kW) en een daling van het gasverbruik bij woningen (in 2016 - 15.579.000 m3 naar 2017 - 15.264.000 m3) evenals de elektriciteit bij woningen (in 2016 - 29.277.930 kWh naar 2017 - 28.412.990 kWh).

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
VHROSV 30 Gemiddelde WOZ-waarde dzd euro CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken 2018 266 194 De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
VHROSV 31 Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen ABF - Systeem Woningvoorraad 2016 5,7 5,8 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
VHROSV 32 Demografische druk % CBS - Bevolkingsstatistiek 2018 90 79,8 De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
VHROSV 33 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2018 571 680 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
VHROSV 34 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2018 617 741 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Realisatie 2018 Resultaat
Lasten
8.1 Ruimtelijke ordening 1.708 1.360 1.287 -73
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 10.776 10.134 10.774 640
8.3 Wonen en bouwen 1.115 1.730 1.513 -217
Totaal Lasten 13.599 13.224 13.574 350
Baten
8.1 Ruimtelijke ordening 282 520 613 93
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 10.745 11.069 10.890 -179
8.3 Wonen en bouwen 914 1.636 1.814 178
Totaal Baten 11.941 13.226 13.318 92

Financiële analyse

 

Resultaat

Taakveld ruimtelijke ordening

Verkoop groen- en reststroken

We hebben meer reststroken verkocht dan gepland buitenom project onrechtmatig grondgebruik.

 

Structuur- en bestemmingsplannen

We hebben € 17.600 minder uitgegeven op het budget structuur en bestemmingsplannen. Het college heeft besloten het bedrag over te boeken ten behoeve van het inhuren van personeel op het gebied van volkshuisvesting in 2019. Voorstel is om het bedrag uit het resultaat te bestemmen.

 

Visie diverse kernen

We hebben € 44.000 minder besteed aan het budget voor het opstellen van visies voor de kernen. Dit project is afgerond. Voor hetzelfde bedrag is er ook niet beschikt over de reserve.

 

Kustvisie

Het budget uitvoeringsprogramma kustvisie laat een overschot zien van € 13.000. Voor een bedrag van € 13.000 hebben we ook niet over de reserve beschikt. Aangezien het project doorloopt in 2019 stellen we voor om dit bedrag over te boeken naar 2019.

 

Juridische advisering grondzaken

Er is minder ingehuurd voor juridische advisering over grondzaken, het project loopt nog door. Voor eenzelfde bedrag hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.

 

Landbouwnota

Het project herziening landbouwnota is niet gestart in 2018. Dit gebeurt in 2019. Het budget hebben we niet uitgegeven en er is ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.

 

Samenwerkingsovereenkomsten

We hebben € 53.000 meer doorberekend aan derden dan geraamd. We stellen voor via resultaatbestemming € 10.475 toe te voegen aan de reserve bovenwijkse voorzieningen. 

 

Overig

Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een resultaat geven.

 

 

 

€ 23

 

 

€ 18

 

 

€ 44

 

 

€ 13

 

 

€ 11

 

 

€ 10

 

 

€ 53

 

 

-€ 6

 

Taakveld grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Winstnemingen

Er zijn winstnemingen gedaan in 2018. Een bedrag van € 572.000 voor de positie Nimmerdor én € 200.000 voor de positie toekomstige uitbreiding Veere. Beide winstnemingen zijn in totaliteit € 274.000 lager uitgevallen dan geraamd. Er is ook voor € 274.000 minder gestort in de reserve grondbedrijf.  

 

Overig

Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een resultaat geven.

 

 

 

-€ 274

 

 

-€ 32

 

Taakveld wonen en bouwen

SVN leningen

In de afwikkeling van de SNV leningen is een voordeel van € 11.000 ontstaan. Dit voordeel is gestort in de algemene reserve.

 

Woningbehoefte-onderzoek

Er is een bedrag van € 39.000 onbenut gebleven. Voor eenzelfde bedrag hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit budget over te boeken naar 2019 en in te zetten voor woningbehoefte-onderzoeken en de evaluatie 2e woningen.

 

Onderhoud kleine bouwwerken

We hadden weinig onderhoud aan kleine bouwwerken in 2018. In 2019 verwachten we meer kosten voor onderhoud. Voor een bedrag van € 6.000 hebben we niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019. 

 

Bouwleges

We hebben € 45.000 meer opbrengsten uit bouwleges ten opzichte van de  naar beneden bijgestelde raming bij de bestuursrapportage.

 

Subsidie energieneutrale nieuwbouw

Er is € 38.000 niet aan subsidies besteed. Voor eenzelfde bedrag hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.

 

Basisregistratie adressen/gebouwen

De uitvoering van het project BAG loopt door in 2019. We hebben € 45.000 niet benut in 2018. Voor eenzelfde bedrag hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.

 

ICT omgevingswet

De uitvoering is nog niet gestart in 2018. Een bedrag van € 65.000 is niet uitgegeven. Voor een bedrag van € 50.000 hebben we niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019. Daarnaast stellen we voor om € 15.000 uit het resultaat te bestemmen.

 

Overig

Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een resultaat geven.

 

 

 

€ 11

 

 

€ 39

 

 

€ 22

 

 

€ 45

 

 

€ 38

 

 

€ 45

 

 

€ 65

 

 

-€ 18

 

Prioriteiten

Bedragen x € 1.000

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting 1000
Uitvoering dorpsvisies S 100 100 Budget naar 2020 t.b.v. Torenstraat Meliskerke
Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken E 120 0 Lasten eerst verantwoord ten laste van overgeboekt budget 2017.
Implementatie omgevingswet - capaciteit E 145 20 Restant overgeboekt naar 2019 in bestuursrapportage.
Opleidingsbudget omgevingswet E 45 0 Reeds overgeboekt naar 2019 in bestuursrapportage.
Budget bestemmingsplan+ E 30 0 Reeds overgeboekt naar 2019 in bestuursrapportage.
Herziening landbouwnota E 40 0 Budget overboeken naar 2019.
Behoeftenonderzoek woningbouw/volkshuisvesting E 50 11 Doorlopend project
Asbestregeling E 70 0 Reeds overgeboekt naar 2019 in bestuursrapportage.
Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen ca. E 40 36 Restant budget valt vrij in resultaat.
I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud